Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 06-06-2017

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

Thông báo ngày 22/5/2017. Trường hợp cần ủy quyền để lấy bằng chi tiết xem thêm file đính kèm.

Các bài liên quan