Ba công khai

Ngày 14-12-2016

Các biểu mẫu Ba công khai năm học 2016 - 2017

biểu mẫu Ba công khai năm học 2016 - 2017

Biểu 01: Biểu tổng hợp Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 - 2017

Biểu 04: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 - 2017

Biểu 06: Thống kê về sinh viên (sinh viên hệ chính quy tập trung theo ngân sách nhà nước) tính đến tháng 12 năm 2016

Biểu 07: Thống kê danh sách giảng viên cơ hữu theo từng chương trình đào tạo tính đến tháng 12 năm 2016

Biểu 08: Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của Khoa Ngoại ngữ (phân theo đơn vị)

Biểu 09: Danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo (theo điều lệ trường đại học)

Biểu 10: Danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo

Biểu 20: Thông báo công khai cam kết chất lượng giáo dục đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 - 2017

Biểu 21: Thông báo công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tính đến tháng 12 năm 2016

Biểu 22: Thông báo công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, đẳng năm học 2016 - 2017 tính đến tháng 12 năm 2016

Biểu 23: Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học cao đẳng năm học 2016 - 2017 tính đến tháng 12 năm 2016

Các bài liên quan