Văn bản pháp quy

Ngày 15-06-2016

Hướng dẫn thủ tục hành chính TCCB và các biểu mẫu liên quan

Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính về công tác Tổ chức Cán bộ và các biểu mẫu liên quan

DANH  MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Hồ sơ

Người tiếp nhận

BỘ PHẬN TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Mẫu biểu hướng dẫn hoàn thiện thủ tục về công tác Cán bộ, Hành chính - Tổng hợp

Mẫu 1: Bản kiểm điểm giảng viên BC 3 năm lần 1

Hoàng Thị Hải Anh

Mẫu 2: Bản kiểm điểm giảng viên BC 3 năm lần 2

Hoàng Thị Hải Anh

Mẫu 3: Bản kiểm điểm HĐ giảng viên

Hoàng Thị Hải Anh

Mẫu 4: Bản kiểm điểm HĐ nhân viên

Hoàng Thị Hải Anh

Mẫu 5: Bản kiểm điểm nhân viên biên chế

Hoàng Thị Hải Anh

Mẫu 6: Bản kiểm điểm thử việc

Hoàng Thị Hải Anh

Đơn đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Hoàng Thị Hải Anh

Đơn đề nghị -  xin giảng dạy

Nguyễn Quỳnh Anh

Đơn nghỉ phép

Trương Hà Thành

Đơn xin không coi thi

Hoàng Thị Hải Anh

Đơn xin nghỉ việc riêng, nghỉ ốm

Trương Hà Thành

Mẫu 4a - bổ sung lý lịch cán bộ, viên chức

Nguyễn Quỳnh Anh

Mẫu 1: Nhận xét cán bộ biên chế

Hoàng Thị Hải Anh

Mẫu 2: Nhận xét giảng viên biên chế

Hoàng Thị Hải Anh

Mẫu 3: Nhận xét cán bộ hợp đồng

Hoàng Thị Hải Anh

Mẫu 4 : Nhận xét giảng viên hợp đồng

Hoàng Thị Hải Anh

Mẫu 5 : Nhận xét cán bộ thử việc

Hoàng Thị Hải Anh

Mẫu 6: Nhận xét giảng viên thử việc

Hoàng Thị Hải Anh

Mẫu 1: Phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức

Hoàng Thị Hải Anh

Mẫu 2: Phân công nhiệm vụ giảng viên thử việc

Hoàng Thị Hải Anh

Mẫu 3: Phân công nhiệm vụ giảng viên

Hoàng Thị Hải Anh

Mẫu bản kiểm điểm nhân viên – Ký tiếp hợp đồng

Hoàng Thị Hải Anh

Mẫu bản kiểm điểm giảng viên – Ký tiếp hợp đồng

Hoàng Thị Hải Anh

Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức

Nguyễn Quỳnh Anh

Mẫu kê khai tài sản, thu nhập cá nhân

Trương Hà Thành

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

Nguyễn Quỳnh Anh

Đơn xin tham dự Hội nghị, Hội thảo

Vũ Việt Đức

Đơn xin đi học sau đại học ở nước ngoài

Vũ Việt Đức

Đơn xin đi học sau đại học ở trong nước

Vũ Việt Đức

Các mẫu văn bản liên quan xem tại file đính kèm


Các bài liên quan