Văn bản pháp quy

Ngày 15-06-2016

Hướng dẫn thủ tục hành chính TCCB và các biểu mẫu liên quan

Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính về công tác Tổ chức Cán bộ và các biểu mẫu liên quan

DANH  MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ Người tiếp nhận
BỘ PHẬN TỔ CHỨC CÁN BỘ
1 Mẫu biểu hướng dẫn hoàn thiện thủ tục về công tác Cán bộ, Hành chính - Tổng hợp Mẫu 1: Bản kiểm điểm giảng viên BC 3 năm lần 1 Hoàng Thị Hải Anh
Mẫu 2: Bản kiểm điểm giảng viên BC 3 năm lần 2 Hoàng Thị Hải Anh
Mẫu 3: Bản kiểm điểm HĐ giảng viên Hoàng Thị Hải Anh
Mẫu 4: Bản kiểm điểm HĐ nhân viên Hoàng Thị Hải Anh
Mẫu 5: Bản kiểm điểm nhân viên biên chế Hoàng Thị Hải Anh
Mẫu 6: Bản kiểm điểm thử việc Hoàng Thị Hải Anh
Đơn đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Hoàng Thị Hải Anh
Đơn đề nghị -  xin giảng dạy           Đỗ Triệu Minh;          Nguyễn Quỳnh Anh
Đơn nghỉ phép Đỗ Triệu Minh
Đơn xin không coi thi Hoàng Thị Hải Anh
Đơn xin nghỉ việc riêng, nghỉ ốm Đỗ Triệu Minh
Mẫu 4a - bổ sung lý lịch cán bộ, viên chức 2015-2016 Nguyễn Quỳnh Anh; Hoàng Thị Hải Anh
Mẫu 1: Nhận xét cán bộ biên chế Hoàng Thị Hải Anh
Mẫu 2: Nhận xét giảng viên biên chế Hoàng Thị Hải Anh
Mẫu 3: Nhận xét cán bộ hợp đồng Hoàng Thị Hải Anh
Mẫu 4 : Nhận xét giảng viên hợp đồng Hoàng Thị Hải Anh
Mẫu 5 : Nhận xét cán bộ thử việc Hoàng Thị Hải Anh
Mẫu 6: Nhận xét giảng viên thử việc Hoàng Thị Hải Anh
Mẫu 1: Phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức Hoàng Thị Hải Anh
Mẫu 2: Phân công nhiệm vụ giảng viên thử việc Hoàng Thị Hải Anh
Mẫu 3: Phân công nhiệm vụ giảng viên Hoàng Thị Hải Anh
Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức 2015-2016 Đỗ Triệu Minh
Phiếu đánh giá và phân loại hợp đồng Hoàng Thị Hải Anh
Phiếu đánh giá và phân loại viên chức Hoàng Thị Hải Anh
Mẫu kê khai tài sản, thu nhập cá nhân 2015 Đỗ Triệu Minh
Phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2015 - 2016 Nguyễn Quỳnh Anh

Các mẫu văn bản liên quan xem tại file đính kèm


Các bài liên quan