Giới thiệu

Ngày 27-04-2016

Giới thiệu về Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giới thiệu về Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giới thiệu chung

Tên: Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế (QLKH&HTQT)

Điện thoại: 02806 573 877     Email: qlkh.htqt.knn@gmail.com - nckh.htqt.sfl@tnu.edu.vn

I. Chức năng

 Phòng QLKH&HTQT có chức năng tham mưu và giúp Trưởng khoa quản lý và tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và quản lý sáng kiến của Khoa.

II. Nhiệm vụ 

1. Công tác Hợp tác quốc tế.

-        Xây dựng và thực hiện chiến lược hợp tác quốc tế của Khoa, khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác với cơ sở đào tạo nước ngoài, các tổ chức quốc tế. Quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Khoa trong cộng đồng các trường Đại học quốc tế. Biên soạn các tài liệu về Khoa bằng các thứ tiếng nước ngoài.

-        Xây dựng các chương trình, đề án, dự án hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Phát triển các quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, sinh viên, tranh thủ các nguồn tài trợ,khai thác học bổng nước ngoài.

-        Phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các thủ tục về hợp tác liên kết đào tạo quốc tế. Thực hiện đúng các quy định về quản lý người nước ngoài, quản lý các chương trình liên kết đào tạo.

-        Quản lý các hoạt động của Khoa liên quan đến yếu tố nước ngoài. Phối hợp các đơn vị liên quan để quản lý cán bộ nghiên cứu, giáo viên và sinh viên nước ngoài đang công tác và học tập tại Khoa.

-        Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để Ban chủ nhiệm Khoa làm việc với đối tác nước ngoài. Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa Khoa và các đối tác nước ngoài, theo dõi và thực hiện các nội dung đã ký kết.

-        Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các thủ tục cần thiết cho đoàn công tác của Khoa đi thăm và làm việc với các đối tác nước ngoài.

-        Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các thủ tục cần thiết cho đoàn công tác đối tác nước ngoài đến thăm và làm việc tại Khoa.

2. Công tác Quản lý khoa học

-        Tổ chức xây dựng các chương trình, hệ thống đề tài nghiên cứu, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về NCKH, triển khai đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

-        Xây dựng các văn bản về phương hướng, chủ trương, các quy định, quy chế về quản lý công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng tiềm lực nghiên cứu khoa học của các đơn vị và cán bộ trong Khoa

-        Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và NCKH các cấp của các bộ phận

-        Tổ chức tập huấn về công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển tiềm lực nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ của Khoa, tổ chức và theo dõi các sinh hoạt chuyên đề.

-        Thực hiện các thủ tục để xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá đề tài NCKH các cấp. Đề xuất khen thưởng và xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ NCKH.

-        Phối hợp với Bộ phận Kế toán lập kế hoạch và sử dụng ngân sách nghiên cứu khoa học, hỗ trợ công tác thanh toán tài chính cho các nhiệm vụ KH&CN hàng năm.

-        Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các kết quả NCKH vào việc giảng dạy và học tập trong và ngoài Khoa.

-        Làm đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học các cấp của Khoa; tham gia đồng tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học có liên quan tới nhiệm vụ của Khoa.

-        Hỗ trợ công tác xuất bản sách và giáo trình.

3. Công tác bảo vệ môi trường

-        Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm trình Trưởng Khoa phê duyệt.

-        Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường theo kế hoạch.

4. Công tác quản lý sáng kiến cấp cơ sở

-        Xây dựng quy chế quản lý sáng kiến cấp cơ sở trình Trưởng Khoa phê duyệt.

-        Quản lý quy trình đăng ký, thực hiện, nghiệm thu và công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

III. Cơ cấu tổ chức

          Nhân sự Phòng QLKH&HTQT gồm các thành viên: 

  •     + ThS. Lê Vũ Quỳnh Nga – Tổ phó, quản lý nhân sự & điều hành công việc chung
  •     + ThS. Tô Thị Bích Thủy – Chuyên viên: Phụ trách công tác HTQT mảng Đài Loan & các nước Đông Nam Á;
  •     + ThS. Hoàng Thị Vân An – Chuyên viên: Phụ trách công tác HTQT mảng Trung Quốc;
  •     + ThS. Trần Thị Hồng Hạnh – Giảng viên, Chuyên viên: Phụ trách công tác HTQT mảng Hàn Quốc;
  •     + ThS. Hoàng Thu Nga – Giảng viên, Chuyên viên: Phụ trách công tác QLKH & công tác HTQT mảng tiếng Pháp;

Các bài liên quan