Giới thiệu

Ngày 27-04-2016

Giới thiệu về Tổ Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giới thiệu về Tổ Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

I. Chức năng nhiệm vụ

1. Công tác Quản lý Khoa học 

- Lập kế hoạch nghiên cứu và quản lý khoa học theo các giai đoạn (dài hạn, trung hạn, ngắn hạn).

- Quản lý theo dõi các nguồn kinh phí cho hoạt động KHCN.

- Tổ chức cho giáo viên, sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, thành lập các hội đồng thẩm định lựa chọn các đề tài đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Hướng dẫn triển khai kế hoạch nghiên cứu các đề tài được duyệt; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, theo dõi việc sử dụng trang thiết bị, vật tư, kinh phí để tạo điều kiện cho các đề tài hoàn thành đúng thời hạn.

- Tổ chức đánh giá nghiệm thu, xác nhận thanh quyết toán các đề tài theo đúng quy định. Xác nhận kết quả cho các chủ đề tài. Quản lý lưu trữ các sản phẩm, đề xuất kế hoạch chuyển giao công nghệ cho các đề tài khả thi.

- Tham mưu, cố vấn cho tổ chức các bộ phận trong Trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, xê mi na và các hoạt động khoa học, công nghệ.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở trong và ngoài nước;

- Quản lý lưu trữ các xuất bản khoa học của giáo viên và sinh viên trong Trường.

- Lưu trữ các đề tài nghiên cứu trong đào tạo đại học.

- Tổ chức định kỳ sơ kết và tổng kết công tác khoa học công nghệ của Trường báo cáo theo yêu cầu của đại học Thái Nguyên.

2. Công tác Hợp tác quốc tế

- Tham mưu đề xuất chủ trương trong QHQT, xây dựng các kế hoạch hợp tác ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với quy mô, tiềm năng, điều kiện của Trường.

- Tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế.

- Tìm hiểu các tổ chức quốc tế, các cơ sở đào tạo, khoa hoc trong khu vực và trên thế giới để tham mưu tư vấn cho lãnh đạo Trường thực hiện chương trình hợp tác đạt hiệu quả. Là bộ phận giúp Ban Giám hiệu trong liên hệ đàm phán, ký kết các văn bản làm việc và hợp tác với các đối tác về các lĩnh vực mà hai bên quan tâm.

- Phối hợp với Ban QHQT của Đại học Thái Nguyên và các cơ quan hữu quan khác trong công tác hợp tác quốc tế.

- Xây dựng kế hoạch và làm các thủ tục cần thiết cho đoàn vào, đoàn ra hàng quý, hàng năm. Phối hợp với Tổ chức năng chuẩn bị cơ sở vật chất để đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế.

- Giúp việc Ban Giám hiệu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại đơn vị.

- Tổ chức định kỳ sơ kết và tổng kết công tác HTQT của Trường báo cáo Đại học Thái Nguyên.

II. Đội ngũ cán bộ                                            

Tổ QLKH & HTQT có 06 người trong đó trình độ Tiến sĩ: 01, Thạc sỹ: 05.

Các bài liên quan