Giới thiệu

Ngày 27-04-2016

Sứ mệnh mục tiêu và tầm nhìn Trường Ngoại ngữ giai đoạn 2015 - 2020

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, nền móng của Trường Đại học Ngoại ngữ sau này, được thành lập theo quyết định số 976/QĐ-TCCB ngày 31/12/2007 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, là cơ sở giáo dục đại học có sứ mệnh, mục tiêu và tầm nhìn như sau:

1.      Sứ mệnh:

Là cơ sở giáo dục đại học, Trường Ngoại ngữ có sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu cấp bách của xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là khu vực trung du, miền núi phía bắc.

Đồng thời, thông qua hoạt động nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài, Trường còn có sứ mệnh quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra thế giới, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam trong cộng đồng Quốc tế, qua đó củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

2.      Mục tiêu

Xây dựng đội ngũ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tâm huyết, có tinh thần đoàn kết phấn đấu vì sự nghiệp phát triển chung.

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, ...

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, coi chất lượng đào tạo là mục tiêu cốt lõi và là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển.

Thành lậpTrường Đại học Ngoại ngữ trong giai đoạn 2015-2020.

3.      Tầm nhìn:

Phát triển Khoa Ngoại ngữ hiện nay và Trường Đại học Ngoại ngữ sau này theo hướng hiện đại, hội nhập, tự chủ về tài chính và là cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng, thương hiệu và đẳng cấp.

Các bài liên quan