Giới thiệu

Ngày 27-04-2016

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Trường Ngoại ngữ

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 1252/QĐ-HĐĐHTN ngày 26/6/2020 của Hội đồng Đại học Thái Nguyên, là cơ sở giáo dục đại học có sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục như sau:

1. Sứ mạng

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên có sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế, đặc biệt là khu vực trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.

2. Tầm nhìn 

Phấn đấu giai đoạn 2025-2030, Trường Ngoại ngữ phát triển thành Trường Đại học Ngoại ngữ theo hướng hiện đại, hội nhập, tự chủ và là cơ sở đào tạo, nghiên cứu ngoại ngữ uy tín, chất lượng trong cả nước.

3. Giá trị cốt lõi

Thích ứng - Gắn kết - Hiệu quả

4. Triết lý giáo dục

Chủ động - Sáng tạo - Chất lượng

Chủ động: Nhà quản lý, giảng viên và sinh viên luôn tích cực vận động, tư duy trong tổ chức, quản lý đào tạo, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học để thích ứng với môi trường xã hội và hoàn cảnh thực tế của Nhà trường. Chủ động hợp tác, chủ động hội nhập quốc tế nhằm phát triển nhà trường cũng như nâng tầm giá trị Việt Nam.

Sáng tạo: Sáng tạo, linh hoạt trong quản lý, giảng dạy và học tập, nghiên cứu nhằm tìm tòi, khám phá, truyền đạt tri thức mới, phương pháp giải quyết khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất.

Chất lượng: Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ cộng đồng, tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động cũng như phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Các bài liên quan