Giới thiệu

Ngày 27-04-2016

Sứ mệnh mục tiêu và tầm nhìn Trường Ngoại ngữ

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 1252/QĐ-HĐĐHTN ngày 26/6/2020 của Hội đồng Đại học Thái Nguyên, là cơ sở giáo dục đại học có sứ mệnh và tầm nhìn như sau:

1. Mục tiêu

         Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, coi chất lượng đào tạo là mục tiêu cốt lõi và là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển.

2. Sứ mệnh

         Trường Ngoại ngữ có sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu cấp bách của xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.

3. Tầm nhìn 

         Trong tương lai phát triển Trường Ngoại ngữ thành Trường Đại học Ngoại ngữ theo hướng hiện đại, hội nhập, tự chủ và là cơ sở đào tạo ngoại ngữ uy tín, chất lượng, thương hiệu và đẳng cấp.

Các bài liên quan