Giới thiệu

Ngày 27-04-2016

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Trường Ngoại ngữ

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 1252/QĐ-HĐĐHTN ngày 26/6/2020 của Hội đồng Đại học Thái Nguyên, là cơ sở giáo dục đại học có sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục như sau:

1. Sứ mạng

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên có sứ mạng đào tạo trình độ đại học, sau đại học về ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế, đặc biệt là khu vực trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.

2. Tầm nhìn 

Phấn đấu giai đoạn 2025-2030, Trường Ngoại ngữ phát triển thành Trường Đại học Ngoại ngữ theo hướng hiện đại, hội nhập, tự chủ và là cơ sở đào tạo, nghiên cứu ngoại ngữ uy tín, chất lượng trong cả nước.

3. Giá trị cốt lõi

Đoàn kết - Thích ứng - Hiệu quả

4. Triết lý giáo dục

Toàn diện – Trung tâm - Chất lượng

Toàn diện: Người học được đào tạo có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có năng lực tự học suốt đời, có năng lực tự nghiên cứu, tự cập nhật tri thức để phát triển chuyên môn, nghiệp vụ.

Trung tâm: Người học là trung tâm trong hoạt động dạy học nhằm biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo;  phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.

Chất lượng: Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ cộng đồng, tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động cũng như phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

          

Các bài liên quan