Giới thiệu

Ngày 26-04-2016

Giới thiệu Tổ Thông tin - Thư viện

Giới thiệu Tổ Thông tin - Thư viện

     

     Tổ Thông tin - Thư viện được thành lập theo Quyết định số 660 /QĐ-ĐHTN ngày 28/05/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

I. Chức năng

  1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường về chiến lược phát triển hệ thống CNTT và hệ thống TV của Trường Ngoại ngữ.

  2. Tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu về CNTT và Thư viện của Trường .

II. Nhiệm vụ 

  1.   Nhiệm vụ công nghệ thông tin

Thực hiện Quyết định số 1382/QĐ-ĐHTN ngày 24/08/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Công tác Công nghệ thông tin, Tổ TT-TV Khoa ngoại ngữ có các nhiệm vụ sau:

    1.1.     Quản lý phòng máy chủ và hệ thống thông tin, dữ liệu của đơn vị

- Trực tiếp quản lý phòng máy chủ và hệ thống thông tin của đơn vị

- Cài đặt, vận hành, tổ chức khai thác.

-  Bảo trì, bảo dưỡng định kì theo kế hoạch 

-  Phát hiện, khắc phục,  xử lý các sự cố kĩ thuật thông thường

- Báo cáo, đề xuất  ĐHTN hỗ trợ xử lí các sự cố phát sinh vượt khả năng chuyên môn của tổ CNTT-TV.

    1.2.     Đảm bảo an ninh mạng, bảo mật hệ thống thông tin,  an toàn và phòng chống cháy nổ cho phòng máy chủ và các phòng máy tính: Thực hiện các nghiệp vụ về an ninh, bảo mật, an toàn hệ thống thông tin, mạng, phòng máy... của đơn vị theo quy trình và hướng dẫn của ĐHTN.

   1.3.     Quản lý mạng lõi, đường truyền Internet, mạng Wan, Lan

Trực tiếp quản lý, vận hành và tổ chức khai thác  hệ thống mạng lõi, đường truyền Internet, mạng Wan, Lan của đơn vị

   1.4.     Quản lý, khai thác các phần mềm hệ thống; Phần mềm quản lý, phần mềm đào tạo...

- Trực tiếp hỗ trợ các cán bộ, GV và SV của đơn vị  thực hiện tác nghiệp trên các phần mềm.

- Thực hiện sao lưu định kỳ dữ liệu tại các máy chủ của đơn vị theo quy trình và hướng dẫn của ĐHTN.

- Báo cáo ĐHTN hỗ trợ các tình huống, sự cố phát sinh nằm ngoài khả năng chuyên môn.

   1.5.     Quản trị Portal, website, tài khoản email tên miền cấp 4 của đơn vị.

- Trực tiếp quản trị website tên miền cấp 4 (tên đơnvị. tnu.edu.vn) của đơn vị.

- Cập nhật thông tin hoạt động, thông tin 3 công khai  lên trang web của đơn vị.

- Lập danh sách cán bộ đăng ký sử dụng email tên miền tnu.edu.vn gửi cho ĐHTN cấp  acount truy cập.

   1.6.     Quản lý, vận hành phòng máy (thực hành, Lab, thư viện)

- Trực tiếp quản lý và phân công nhân sự phục vụ theo kế hoạch sử dụng của đơn vị.

- Trực tiếp cài đặt các phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng được trang bị.

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kì

- Báo cáo ĐHTN các tình huống, sự cố phát sinh

   1.7.     Đào tạo tập huấn đội ngũ CNTT, giảng dạy Tin học đại cương, Tin học ứng dụng cho CBVC, GV và SV của đơn vị.

Tham gia xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra, đề cương môn học, ngân hàng câu hỏi môn THĐC theo chuẩn đã xây dựng.

- Tổ chức đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra (về CNTT) đã cam kết

   1.8.     Xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về CNTT của đơn vị

Đề xuất kế hoạch, dự án, đề án, giải pháp về CNTT của đơn vị trình ĐHTN xem xét, thẩm định, phê duyệt.

- Nắm bắt nhu cầu, đề xuất về bổ sung, nâng cấp, và đầu tư mới của đơn vị báo cáo ITC tổng hợp, lập kế hoạch trình BGĐ ĐHTN xem xét, phê duyệt.

- Tham gia triển khai các, giải pháp, dự án, đề án, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

   1.9.     Đào tạo, tập huấn

Tham gia, thực hiện theo kế hoạch của Đại học Thái Nguyên.

   1.10.  Công tác thông tin

Cập nhật, upload các thông tin của đơn vị lên trang thông tin của đơn vị theo phân quyền.

Quảng bá thương hiệu của đơn vị trên website tên miền cấp 4 của đơn vị.

   1.11.  Công tác lập kế hoạch, dự toán, thanh kiểm tra, chế độ báo cáo: Tham gia tổ chức thực hiện theo hướng dẫn và kế hoạch của Trường  và của ĐHTN.

   1.12.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu trường, Đại học Thái Nguyên phân công.

2. Nhiệm vụ thông tin thư viện

   2.1.     Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động của hệ thống thông tin thư viện theo đúng các quy định hiện hành;

   2.2.     Giám sát, đánh giá, kiến nghị với các đơn vị trong Khoa về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động liên quan đến hệ thống thông tin thư viện đã được ban hành;

   2.3.     Tham mưu giúp Ban Giám hiệu trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn của Thư viện;

   2.4.     Lưu trữ, bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường;

   2.5.     Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện của Trường và TT Học liệu - ĐHTN;

   2.6.     Ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào công tác Thư viện;

   2.7.     Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản của Thư viện đã được Trường đầu tư và các nguồn biếu tặng khác;

   2.8.     Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền;

   2.9.     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu trường phân công.

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

Họ và tên 

Chức vụ 

Điện thoại 

Email 

ThS. Nguyễn Ngọc Hường

 Tổ Trưởng

 0945.835.888

Nnhuongt.sfl@tnu.edu.vn

Đỗ Khắc Hoàn

Chuyên viên

 

   0919.381.881

Khachoan.vn.sfl@tnu.edu.vn

Đinh Tiến Ngọc

Chuyên viên

 0392.663.851

dinhtienngoc.sfl@tnu.edu.vn

Vũ Mai My

Chuyên viên

 0868.299.268

vumaimy.sfl@tnu.edu.vn

Lê Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

 0972.489.256

Lethanhthuy.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chuyên viên

 0975.818.807

nguyenhuyentrang.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Phạm Linh Chi Chuyên viên  0375.110.382 nplc.sfl@tnu.edu.vn

Các bài liên quan