Giới thiệu

Ngày 20-04-2016

Giới thiệu Phòng Hành chính tổng hợp

Giới thiệu phòng Hành chính tổng hợp

 

I.         Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Tổ Hành chính – Tổng hợp

  1.        V trí

     Tổ Hành chính - Tổng hợp, Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 663/QĐ-ĐHTN ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện các công tác về hành chính, tổng hợp, thi đua khen thưởng, cán bộ, quản trị thiết bị và các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

2.        Chức năng

     Bộ phận Tổ chức-Hành chính tham mưu và giúp Trưởng Khoa thực hiện công tác cán bộ; công tác hành chính – tổng hợp, văn thư - lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác pháp chế.

     Bộ phận Quản trị thiết bị - Phục vụ tham mưu và chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về công tác phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị; quản lý các hoạt động mua sắm trang thiết bị theo quy định; và theo dõi sử dụng hiệu quả các tài sản thiết bị của Khoa; công tác phòng chống thiên tai bão lũ, phòng CCC&CNCH.

3.        Nhiệm vụ

   3.1. Bộ phận Tổ chức-Hành chính 

   3.1.1. Công tác tổ chức, nhân sự

- Xây dựng tổ chức bộ máy của khoa theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường như: Xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, bộ môn, trung tâm, đơn vị phục vụ.

- Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ hành chính, phục vụ theo từng giai đoạn.

- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ thường niên; quản lý CBVC của Khoa là nghiên cứu sinh, đi học cao học và bồi dưỡng chuyên môn. 

- Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ trong khoa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp.

- Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong Khoa.

- Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động (CB, VC, HĐLĐ).

- Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu cho Khoa như: Hội động tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng xét nâng ngạch…

- Thực hiện chế độ chính sách cho CB, VC, HĐLĐ như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước.

- Chăm sóc sức khoẻ ban đầu và khám sức khoẻ theo định kỳ cho cán bộ, sinh viên, học sinh; cấp phát thẻ và quản lý bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho cán bộ, sinh viên, học sinh.

- Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theoquy định.

- Phối hợp các đơn vị liên quan quyết định điều động cán bộ thực hiện nhiệm vụ coi thi các hệ đào tạo trong và ngoài Khoa, tham gia các Hội đồng thi do Khoa tổ chức.

   3.1.2. Công tác hành chính, tổng hợp, văn thư lưu trữ

- Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của Khoatheo từng giai đoạn: tháng, quý, học kỳ và năm học.

- Thực hiện công tác hành chính-tổng hợp, văn thư-lưu trữ, quản lý. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực hành chính, văn thư-lưu trữ. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, văn thư-lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các đơn vị trực thuộc Khoa.

- Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Khoa ký ban hành.

- Công tác đối nội, đối ngoại của Khoa. Đối thoại với CB, VC, HĐLĐ và nhân dân theo định kỳ.

-Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, xếp loại CBVC, chế độ thai sản, chế độ nghỉ phép, không lương.

- Hoàn thành hồ sơ Hội nghị CBVC hàng năm.

- Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu cho Khoa như: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật.

- Thông báo kế hoạch hoạt động cho các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Phòng chống tham nhũng.

- Quản lý phòng họp của Khoa. Công tác lễ tân hội họp của toàn Khoa.

   3.1.3. Công tác pháp chế

- Lập kế hoạch, xây dựng nội quy, quy chế, văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của BCN Khoa

- Thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

   3.2. Bộ phận Quản trị thiết bị

   3.2.1Công tác Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng, sửa chữa công trình

+ Phối hợp với Đại học Thái Nguyên xây dựng phương án quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng xây dựng cho nhà thầu xây dựng;lập Kế hoạch xây dựng, sửa chữa Nhà cửa; giám sát, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng các công trình theo thẩm quyền được giao.

+ Quản lý hệ thống nhà làm việc, giảng đường, ký túc xá, bãi và các công trình xây dựng khác (nếu có) trong phạm vi đơn vị quản lý;

+ Tham mưu giúp BCN Khoa đề xuất, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhỏ các công trình theo sự phân cấp của Đại học Thái Nguyên;

   3.2.2. Công tác Quản trị thiết bị, phục vụ

+ Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn hằng năm;

+ Theo dõi, kiểm tra các đơn vị sử dụng có hiệu quả tài sản, thiết bị, vật tư được cấp phát. Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo phân cấp của Đại học Thái Nguyên;

+ Quản lý, sửa chữa mạng lưới điện thoại, điện nước, thiết bị văn phòng;

+ Quản lý tài sảntheo quy định của Nhà nước, trên phần mềm quản lý tài sản của Đại học Thái Nguyên. Tiến hành công tác kiểm kê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản theo đúng chế độ hiện hành;

+ Tổ chức tập huấn về công tác quản lý, sử dụng thiết bị tại đơn vị và tham gia các lớp tập huấn của cấp trên.

+ Phối hợp với các đơn vị đảm bảo công tác phòng chống thiên tai bão lũ, phòng CCC&CNCH của Khoa.

II. Nhân sự của Tổ Hành chính – Tổng hợp

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ/chức danh

 

Trình độ

1

Nguyễn Thị Thu Hoài 

Tổ trưởng, GVC

Tiến sĩ

2

Dương Ngọc Khang 

Tổ phó, GV

Thạc sĩ

3

Nguyễn Thị Lan Anh 

Tổ phó, Tổ trưởng CĐ, GV

Thạc sĩ

4

Hoàng Hải Anh

Chuyên viên Thạc sĩ

5

Nguyễn Quỳnh Anh

Chuyên viên

Thạc sĩ

6

Ngô Thị Thùy Vân

Chuyên viên

Thạc sĩ

7

Phạm Thu Trang

Giảng viên

Thạc sĩ

8

Vũ Việt Đức

Chuyên viên

Thạc sĩ

9

Nguyễn Thị Kim Dung

Văn thư

Đại học

10

Nguyễn Thị Thu Huyền

Chuyên viên

Đại học

11

Trương Hà Thành

Chuyên viên

Đại học

 12

           Lưu Văn Dũng

                                   Chuyên viên

         Đại học

     13

            Nguyễn Anh Tú

                                   Chuyên viên

         Đại học

     14

              Đinh Quang Hảo

                                   Chuyên viên

         Trung cấp


III. 
Liên hệ

Tổ Hành chính - Tổng hợp, Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, phường Tân Thịnh, tp Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.625.1433

Thư điện tử: hanhchinh­_th.sfl@tnu.edu.vn và tccb.sfl@tnu.edu.vn

Các bài liên quan