Giới thiệu

Ngày 20-04-2016

Giới thiệu Tổ Hành chính tổng hợp

Giới thiệu Tổ Hành chính tổng hợp

 

I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Tổ Hành chính – Tổng hợp

1. Vị trí

     Tổ Hành chính - Tổng hợp, Trường Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 663/QĐ-ĐHTN ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện các công tác về hành chính, tổng hợp, thi đua khen thưởng, cán bộ, quản trị thiết bị và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 2. Chức năng

Tổ Hành chính – Tổng hợp có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác cán bộ; công tác hành chính; công tác văn thư - lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác pháp chế; công tác phát triển và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác quy hoạch, các hoạt động mua sắm trang thiết bị theo quy định; theo dõi sử dụng hiệu quả các tài sản thiết bị của Trường.

 3. Nhiệm vụ

 3.1. Công tác tổ chức cán bộ

 - Xây dựng tổ chức bộ máy của Trường theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển như: Xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các tổ trợ lý, bộ môn, đơn vị phục vụ.

- Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ hành chính, phục vụ theo từng giai đoạn.

- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ thường niên; quản lý CBVC của Trường là nghiên cứu sinh, đi học cao học và bồi dưỡng chuyên môn. 

- Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ trong Trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp.

- Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong Trường.

- Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động (CB, VC, HĐLĐ).

- Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu cho Khoa như: Hội động tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng xét nâng ngạch…

- Thực hiện chế độ chính sách cho CB, VC, HĐLĐ như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước.

- Cấp phát thẻ BHYT, quản lý bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho cán bộ.

- Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo quy định.

3.2. Công tác hành chính, văn thư lưu trữ

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của Nhà nước và Trường. Thẩm định thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản của Trường trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

- Làm đầu mối thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng.

- Quản lý và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, gửi các công văn, tài liệu gửi đến và gửi đi. Làm đầu mối tổ chức quản lý và lưu trữ các tài liệu theo quy định của Nhà nước, của Trường.

- Tổng hợp, xây dựng chương trình công tác của Trường lập kế hoạch công tác của Trường theo từng giai đoạn: tháng, quý, học kỳ và năm học. Tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình kế hoạch công tác của Trường, các kết luận, chỉ đạo của Hiệu Trưởng. Tổng hợp báo cáo của các đơn vị trong Trường về kết quả hoạt động, về đề xuất và kiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiện.

- Triển khai phục vụ công tác hành chính, lễ tân các hội nghị, hội thảo, các cuộc thi, kỳ thi,… được phân công.

- Quản lý phòng họp, công tác vệ sinh chung của Khoa.

- Công tác đối nội, đối ngoại của Khoa.

3.3. Công tác Thi đua khen thưởng

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu cho Trường như: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật.

3.4. Công tác pháp chế

- Lập kế hoạch, xây dựng nội quy, quy chế, văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Ban Giám hiệu

- Thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

 3.5. Bộ phận Quản trị thiết bị

 3.5.1. Công tác Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng, sửa chữa công trình

- Phối hợp với Đại học Thái Nguyên xây dựng phương án quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng xây dựng cho nhà thầu xây dựng;lập Kế hoạch xây dựng, sửa chữa Nhà cửa; giám sát, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng các công trình theo thẩm quyền được giao.

- Quản lý hệ thống nhà làm việc, giảng đường, ký túc xá, sân bãi và các công trình xây dựng khác (nếu có) trong phạm vi đơn vị quản lý.

- Tham mưu giúp Ban Giám hiệu đề xuất, lập kế hoạch thực hiện việc sửa chữa nhỏ các công trình theo sự phân cấp của Đại học Thái Nguyên.

- Tham mưu giúp Ban Giám hiệu trong công tác xây dựng Đề án đề xuất theo nhiệm vụ chuyên môn.

3.5.2. Công tác Quản trị thiết bị, phục vụ

- Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn hằng năm;

- Theo dõi, kiểm tra các đơn vị sử dụng có hiệu quả tài sản, thiết bị, vật tư được cấp phát. Lập kế hoạch và thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo phân cấp của Đại học Thái Nguyên;

- Quản lý, sửa chữa mạng lưới điện thoại, điện nước, thiết bị văn phòng;

- Quản lý tài sản theo quy định của Nhà nước, tiến hành công tác kiểm kê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản theo đúng chế độ hiện hành.

- Tổ chức tập huấn về công tác quản lý, sử dụng thiết bị tại đơn vị và tham gia các lớp tập huấn của cấp trên.

- Phối hợp với các đơn vị đảm bảo công tác phòng chống thiên tai bão lũ, phòng CCC&CNCH của Trường.

II. Nhân sự của Phòng Hành chính – Tổng hợp

  

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ/chức danh

 

Trình độ

1

Nguyễn Thị Thu Hoài

Tổ phòng, GVC

Tiến sĩ

2

Dương Ngọc Khang

Tổ Phó, GV

Thạc sĩ

3

Nguyễn Thị Lan Anh

Tổ Phó, Tổ trưởng tổ CĐ, GV

Thạc sĩ

4

Nguyễn Quỳnh Anh

Chuyên viên

Thạc sĩ

5

Hoàng Hải Anh

Chuyên viên

Thạc sĩ

6

Vũ Việt Đức

Chuyên viên

Thạc sĩ

7

Phạm Thu Trang

Giảng viên

Thạc sĩ

8

Nguyễn Thị Thu Huyền

Chuyên viên

Thạc sĩ

9

Ngô Thị Thùy Vân

Chuyên viên

Thạc sĩ

10

Trương Hà Thành

Chuyên viên

Đại học

11

Nguyễn Thị Kim Dung

Văn thư

Đại học

12

Nguyễn Anh Tú

Chuyên viên

Đại học

13

Lưu Văn Dũng

Chuyên viên

Đại học

14

Đinh Quang Hảo

Nhân viên

Trung cấp


III. Liên hệ

Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, phường Tân Thịnh, tp Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.625.1433

Thư điện tử: hanhchinh­_th.sfl@tnu.edu.vn và tccb.sfl@tnu.edu.vn

Các bài liên quan