Giới thiệu

Ngày 20-04-2016

Giới thiệu Tổ Thanh tra khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (Viết tắt “TT-KT&ĐBCLGD”)

Điện thoại: 02806 251 435. Email: khaothi.sfl@tnu.edu.vn

I. Chức năng

   Tổ Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành công tác thanh kiểm tra nội bộ, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trong phạm vi của nhà Trường.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác thanh tra, kiểm tra

  - Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đã định;

  - Kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, việc thực hiện quy chế đào tạo, công tác quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về giáo trình, đề cương bài giảng ở mọi loại hình và trình độ đào tạo của nhà Trường;

  - Kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, quy định về tổ chức kiểm tra, đánh giá học phần đối với cán bộ, giảng viên và việc chấp hành các quy chế học tập, thi, kiểm tra,… đối với sinh viên thuộc các hệ đào tạo trong nhà Trường;

  - Kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế áp dụng trong nhà Trường

2. Công tác khảo thí

  - Tham mưu cho nhà Hiệu trưởng về cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành học, các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;

  - Đôn đốc, chỉ đạo các Khoa chuyên môn và phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc Quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo, các quy định của Đại học Thái Nguyên và của nhà Trường về công tác thi và kiểm tra đối với hệ đào tạo chính quy, phi chính quy;

  - Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi hoặc câu hỏi thi, tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, in sao đề thi;

  - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi;

  - Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên về công tác khảo thí;

  - Phụ trách nhập điểm học phần vào hệ thống Quản lý đào tạo;

  - Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác khảo thí tại nhà Trường, báo cáo kết quả cho Đại học Thái Nguyên qua Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

  - Tổ chức thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế Aptis, HSK.

3. Công tác đảm bảo chất lượng

  - Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục: Tự đánh giá CTĐT, đánh giá đồng cấp CTĐT; xây dựng, rà soát chuẩn đầu ra các CTĐT, tổ chức đánh giá SVTN theo chuẩn đầu ra; tổ chức khảo sát thu thập ý kiến phục vụ công tác cải tiến chất lượng; cập nhật thông tin Ba công khai.

III. Cơ cấu tổ chức

     Nhân sự Tổ TT-KT&ĐBCLGD gồm 6 thành viên: 1 Trưởng phòng, 5 chuyên viên.

     Sơ đồ cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm

Các bài liên quan