Ba công khai

Ngày 25-04-2015

Biểu 11: Công khai cam kết chất lượng giáo dục

Năm học 2014-2015 (Tính đến tháng 4 năm 2015)
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN               Biểu 11
KHOA NGOẠI NGỮ                
                   

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục đại học, 
cao đẳng năm học 2014-2015

(Tính đến tháng 4 năm 2015)

 

1. Ngành Sư phạm Anh

STT Nội dung Hệ chính quy
Đại học
I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, thi tuyển khối D1 
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đảm bảo phòng học đạt yêu cầu về ánh sáng, vệ sinh học đường.
- Phương tiện kỹ thuật dạy học: máy tính, máy chiếu.
- Tài liệu học tập: đảm bảo đủ giáo trình và các tài liệu tham khảo theo từng học phần 
III Đội ngũ giảng viên  100%  giảng viên có trình độ đại học và trên đại học tương ứng với các học phần của chương trình đào tạo ngành Sư phạm Anh. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Tổ chức các hoạt động cộng đồng; câu lạc bộ tiếng Anh cộng đồng
- Tổ chức hoạt động tư vấn nghề, tham quan, thực tế, thực tập tại các cơ sở thực hành trong và ngoài nhà trường. 
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề của xã hội và đất nước.
- Có thái độ tôn trọng nghề nghiệp, chấp nhận các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện tích cực.
- Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn.
- Có ý thức tìm tòi nghiên cứu và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
- Có thái độ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, tự tin và tôn trọng bản thân.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được Về kiến thức:
Có thể giảng dạy ở các bậc phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp và làm các công việc nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ đích.
- Làm việc trong các tổ chức xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc sử dụng ngôn ngữ đích.

Nắm vững kiến thức chuyên sâu về hệ thống ngôn ngữ đích, các lý thuyết về ngôn ngữ, ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và kiến thức về các kỹ năng thực hành tiếng.
+Có kiến thức về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, phát triển chương trình, có kiến thức về quản lý lớp học và tổ chức các hoạt động ngoại khoá.
+ Có kiến thức về kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, nắm vững cơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá đối với hoạt động giáo dục và dạy học ở các bậc phổ thông.
+ Có kiến thức về nền tảng văn hoá, lịch sử, đất nước của ngôn ngữ đích.
Kỹ năng chuyên ngành
- Có thể sử dụng các kỹ năng thực hành tiếng chuẩn, trình độ sử dụng tiếng Anh từ B2 trở lên của Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ hay tương đương 5.5 IELTS, TOEFL iBT 70.
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản tuân thủ các chuẩn mực văn hóa-xã hội của người bản ngữ.
- Có năng lực tham gia phát triển chương trình giảng dạy ngoại ngữ, thiết kế tài liệu giảng dạy ở nhà trường theo định hướng đổi mới.
- Có kỹ năng sư phạm trong dạy học ngoại ngữ: biết lập kế hoạch dạy học, tổ chức các hoạt động dạy học, các hoạt động ngoại khoá; các kỹ năng quản lý lớp, tạo mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình, xử lý các tình huống sư phạm, có khả năng hướng dẫn người học học tập.
- Có kỹ năng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, thiết kế các câu hỏi kiểm tra phù hợp vói trình độ và kiến thức của học sinh
 
 
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  Có thể giảng dạy ở các bậc phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp và làm các công việc nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ đích.
- Làm việc trong các tổ chức xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc sử dụng ngôn ngữ đích.

 

2. Sư phạm tiếng Anh tiểu học

STT Nội dung Hệ chính quy
Đại học
I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, thi tuyển khối D1 
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đảm bảo phòng học đạt yêu cầu về ánh sáng, vệ sinh học đường.
- Phương tiện kỹ thuật dạy học: máy tính, máy chiếu.
- Tài liệu học tập: đảm bảo đủ giáo trình và các tài liệu tham khảo theo từng học phần 
III Đội ngũ giảng viên  100%  giảng viên có trình độ đại học và trên đại học tương ứng với các học phần của chương trình đào tạo ngành Sư phạm Anh. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Tổ chức các hoạt động cộng đồng; câu lạc bộ tiếng Anh cộng đồng
- Tổ chức hoạt động tư vấn nghề, tham quan, thực tế, thực tập tại các cơ sở thực hành trong và ngoài nhà trường. 
- Tổ chức hoạt động tư vấn nghề, tham quan, thực tế, thực tập tại các cơ sở thực hành trong và ngoài nhà trường. 
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề của xã hội và đất nước.
- Có thái độ tôn trọng nghề nghiệp, chấp nhận các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện tích cực.
- Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn.
- Có ý thức tìm tòi nghiên cứu và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
- Có thái độ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, tự tin và tôn trọng bản thân.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được Về kiến thức:
Có thể giảng dạy ở các bậc phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp và làm các công việc nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ đích.
- Làm việc trong các tổ chức xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc sử dụng ngôn ngữ đích.

Nắm vững kiến thức chuyên sâu về hệ thống ngôn ngữ đích, các lý thuyết về ngôn ngữ, ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và kiến thức về các kỹ năng thực hành tiếng.
+Có kiến thức về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, phát triển chương trình, có kiến thức về quản lý lớp học và tổ chức các hoạt động ngoại khoá.
+ Có kiến thức về kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, nắm vững cơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá đối với hoạt động giáo dục và dạy học ở các bậc phổ thông.
+ Có kiến thức về nền tảng văn hoá, lịch sử, đất nước của ngôn ngữ đích.
Kỹ năng chuyên ngành
- Có thể sử dụng các kỹ năng thực hành tiếng chuẩn, trình độ sử dụng tiếng Anh từ B2 trở lên của Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ hay tương đương 5.5 IELTS, TOEFL iBT 70.
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản tuân thủ các chuẩn mực văn hóa-xã hội của người bản ngữ.
- Có năng lực tham gia phát triển chương trình giảng dạy ngoại ngữ, thiết kế tài liệu giảng dạy ở nhà trường theo định hướng đổi mới.
- Có kỹ năng sư phạm trong dạy học ngoại ngữ: biết lập kế hoạch dạy học, tổ chức các hoạt động dạy học, các hoạt động ngoại khoá; các kỹ năng quản lý lớp, tạo mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình, xử lý các tình huống sư phạm, có khả năng hướng dẫn người học học tập.
- Có kỹ năng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, thiết kế các câu hỏi kiểm tra phù hợp vói trình độ và kiến thức của học sinh
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  giảng dạy tiếng Anh ở các trường tiểu học, các cơ sở đào tạo và quản lý giáo dục có liên quan đến sư phạm tiếng Anh tiểu học.


3. Ngôn ngữ Anh

STT Nội dung Hệ chính quy
Đại học
I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, thi tuyển khối D1 
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đảm bảo phòng học đạt yêu cầu về ánh sáng, vệ sinh học đường.
- Phương tiện kỹ thuật dạy học: máy tính, máy chiếu.
- Tài liệu học tập: đảm bảo đủ giáo trình và các tài liệu tham khảo theo từng học phần 
III Đội ngũ giảng viên  100%  giảng viên có trình độ đại học và trên đại học tương ứng với các học phần của chương trình đào tạo ngành Cử nhân Anh. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Tổ chức các hoạt động cộng đồng; câu lạc bộ tiếng Anh cộng đồng
- Tổ chức hoạt động tư vấn nghề, tham quan, thực tế, thực tập tại các cơ sở thực hành trong và ngoài nhà trường. 
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề của xã hội và đất nước.
- Có thái độ tôn trọng nghề nghiệp, chấp nhận các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện tích cực.
- Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn.
- Có ý thức tìm tòi nghiên cứu và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
- Có thái độ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, tự tin và tôn trọng bản thân.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được Về kiến thức:
- Nắm vững hệ thống ngôn ngữ tiếng Anh (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp), phương pháp đối chiếu hệ thống giữa 02 ngôn ngữ liên quan (tiếng Anh và tiếng Việt), lý thuyết ngôn ngữ cơ bản
- Nắm được cơ bản các phương pháp dịch thuật.
- Có kiến thức cơ bản về khía cạnh văn hóa-xã hội của ngôn ngữ đích, về phân tích ngôn bản (nói, viết) ở các ngôn ngữ liên quan (tiếng Anh và tiếng Việt).
- Nắm vững các nguyên tắc giao tiếp cơ bản và giao tiếp liên văn hóa.
- Hiểu biết về các giá trị văn hóa, có kiến thức xã hội ở các nền văn hóa liên quan.
- Có kiến thức cơ bản về hoạt động nhóm, các phương pháp phản hồi thông tin.
- Nắm được các yêu cầu đối với việc nhận xét, phát triển.
Về kỹ năng :
- Có khả năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Anh trong phạm vi giao tiếp thông thường (tương đương IELTS 5.5, TOEFL iBT 70, CEFR B2) cũng như trong bối cảnh công việc
- Có thể miêu tả cơ bản hệ thống ngôn ngữ tiếng Anh, từ đó có khả năng đối chiếu các đơn vị ngôn ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản tuân thủ các chuẩn mực văn hóa-xã hội của người bản ngữ.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  -Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc liên quan tới dịch thuật tại các công ty, các cơ quan báo chí, truyền hình và các cơ quan tổ chức xã hội có liên quan đến việc sử dụng tiếng Anh.

 

4.  Ngôn ngữ Trung Quốc

STT Nội dung Hệ chính quy
Đại học
I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, thi tuyển khốiD1- D4
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đảm bảo phòng học đạt yêu cầu về ánh sáng, vệ sinh học đường.
- Phương tiện kỹ thuật dạy học: máy tính, máy chiếu.
- Tài liệu học tập: đảm bảo đủ giáo trình và các tài liệu tham khảo theo từng học phần 
III Đội ngũ giảng viên  100%  giảng viên có trình độ đại học và trên đại học tương ứng với các học phần của chương trình đào tạo ngành Cử nhân Trung. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Tổ chức các hoạt động cộng đồng; Thành lập câu lạc bộ Hán ngữ  
- Tổ chức hoạt động tư vấn nghề, tham quan, thực tế, thực tập tại các cơ sở thực hành trong và ngoài nhà trường. 
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề của xã hội và đất nước.
- Có thái độ tôn trọng người học, chấp nhận các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện tích cực, có ý thức tự tôn nghề nghiệp tác phong sư phạm.
- Coi trọng vị trí của môn ngoại ngữ ở trường phổ thông, thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Có ý thức tìm tòi nghiên cứu và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
- Có thái độ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, tự tin và tôn trọng bản thân.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được Về kiến thức: 
- Nắm vững hệ thống ngôn ngữ tiếng Trung Quốc (ngữ âm – văn tự, từ vựng, ngữ pháp), phương pháp đối chiếu hệ thống giữa tiếng Trung Quốc và tiếng Việt, lý thuyết ngôn ngữ cơ bản;
- Có kiến thức cơ bản về khía cạnh văn hóa - xã hội của tiếng Trung Quốc; nắm được các nguyên tắc giao tiếp cơ bản và giao tiếp liên văn hóa;
- Nắm được cơ bản các phương pháp dịch thuật Việt – Trung, Trung – Việt; nắm được kiến thức cơ bản về phân tích ngôn bản (nói, viết) ở các ngôn ngữ liên quan;
- Nắm được nhu cầu và yêu cầu của thị trường;
Kỹ năng chuyên ngành
- Có khả năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Trung Quốc trong phạm vi giao tiếp thông thường (tương đương HSK cấp 4 (HSK mới) hoặc HSK cấp 6 (HSK cũ);
- Vận dụng linh hoạt tiếng Trung Quốc trong hoạt động giao tiếp tuân thủ các chuẩn mực văn hóa – xã hội Trung Quốc;
- Có khả năng trình bày trước công chúng;
- Có khả năng giao tiếp trong các bối cảnh và với các đối tác giao tiếp khác nhau;
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng thương lượng.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  - Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể nghiên cứu hoặc làm công tác đối ngoại có liên quan đến ngôn ngữ đích trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước có sử dụng tiếng Trung Quốc; hoặc làm hướng dẫn viên du lịch tại các công ty du lịch.


5. Ngành ngôn ngữ Trung - Anh

STT Nội dung Hệ chính quy
Đại học
I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, thi tuyển khối D1 –D4
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đảm bảo phòng học đạt yêu cầu về ánh sáng, vệ sinh học đường.
- Phương tiện kỹ thuật dạy học: máy tính, máy chiếu.
- Tài liệu học tập: đảm bảo đủ giáo trình và các tài liệu tham khảo theo từng học phần 
III Đội ngũ giảng viên  100%  giảng viên có trình độ đại học và trên đại học tương ứng với các học phần của chương trình đào tạo ngành Cử nhân song ngữ Trung - Anh. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Tổ chức các hoạt động cộng đồng; câu lạc bộ tiếng Anh, tiếng Trung cộng đồng
- Tổ chức hoạt động tư vấn nghề, tham quan, thực tế, thực tập tại các cơ sở thực hành trong và ngoài nhà trường. 
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề của xã hội và đất nước.
- Có thái độ tôn trọng người học, chấp nhận các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện tích cực, có ý thức tự tôn nghề nghiệp tác phong sư phạm.
- Coi trọng vị trí của môn ngoại ngữ ở trường phổ thông, thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Có ý thức tìm tòi nghiên cứu và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
- Có thái độ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, tự tin và tôn trọng bản thân.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được Về kiến thức:
- Nắm vững hệ thống ngôn ngữ tiếng Trung Quốc và tiếng Anh (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp), phương pháp đối chiếu hệ thống giữa 3 ngôn ngữ: tiếng Anh - tiếng Trung Quốc - tiếng Việt, lý thuyết ngôn ngữ cơ bản;
- Có kiến thức cơ bản về khía cạnh văn hóa - xã hội của tiếng Anh và tiếng Trung Quốc; nắm được các nguyên tắc giao tiếp cơ bản và giao tiếp liên văn hóa;
- Nắm được các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ hiện đại;
- Có kiến thức cơ bản về kiểm tra – đánh giá người học, về phát triển tài liệu học tập, về tổ chức hoạt động dạy-học;
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về phát triển và về giáo dục, nắm được nhu cầu và yêu cầu của thị trường;
- Có kiến thức về thiết kế hoạt động trong giờ lên lớp và hoạt động ngoại khóa.
Kỹ năng chuyên ngành
- Có khả năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo ngôn ngữ đích thứ nhất trong phạm vi giao tiếp thông thường. Tiếng Trung Quốcvà Tiếng Anh đạt chuẩn B2
- Vận dụng linh hoạt tiếng Trung Quốc và tiếng Anh trong hoạt động giao tiếp tuân thủ các chuẩn mực văn hóa – xã hội của các ngôn ngữ đích;
- Có thể tổ chức giảng dạy 1 giờ học, 1 nhóm giờ học trong 1 chương trình cụ thể ở bậc phổ thông, trung học chuyên nghiệp và cao đẳng - đại học;
- Có khả năng hướng dẫn người học học tập;
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  -Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy hoặc nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa của ngôn ngữ đích tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, và các trường trung học chuyên nghiệp.


6. Sư phạm Trung

STT Nội dung Hệ chính quy
Đại học
I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, thi tuyển khốiD1- D4
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đảm bảo phòng học đạt yêu cầu về ánh sáng, vệ sinh học đường.
- Phương tiện kỹ thuật dạy học: máy tính, máy chiếu.
- Tài liệu học tập: đảm bảo đủ giáo trình và các tài liệu tham khảo theo từng học phần 
III Đội ngũ giảng viên  100%  giảng viên có trình độ đại học và trên đại học tương ứng với các học phần của chương trình đào tạo ngành Sư phạm Trung. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Tổ chức các hoạt động cộng đồng; Thành lập câu lạc bộ Hán ngữ  
- Tổ chức hoạt động tư vấn nghề, tham quan, thực tế, thực tập tại các cơ sở thực hành trong và ngoài nhà trường. 
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề của xã hội và đất nước.
- Có thái độ tôn trọng người học, chấp nhận các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện tích cực, có ý thức tự tôn nghề nghiệp tác phong sư phạm.
- Coi trọng vị trí của môn ngoại ngữ ở trường phổ thông, thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Có ý thức tìm tòi nghiên cứu và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
- Có thái độ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, tự tin và tôn trọng bản thân.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được Về kiến thức: 
-Nắm vững hệ thống ngôn ngữ tiếng Trung Quốc (ngữ âm – văn tự, từ vựng, ngữ pháp), phương pháp đối chiếu hệ thống giữa tiếng Trung Quốc và tiếng Việt, lý thuyết ngôn ngữ cơ bản;
- Có kiến thức cơ bản về đặc trưng văn hóa - xã hội của tiếng Trung Quốc; nắm được các nguyên tắc giao tiếp cơ bản;
- Nắm được các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ hiện đại;
- Có kiến thức cơ bản về kiểm tra – đánh giá người học, về phát triển tài liệu học tập, về tổ chức hoạt động dạy - học;
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về phát triển và về giáo dục, nắm được nhu cầu và yêu cầu của thị trường;
- Có kiến thức về thiết kế hoạt động trong giờ lên lớp và hoạt động ngoại khóa.
Kỹ năng chuyên ngành
- Có khả năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Trung Quốc trong phạm vi giao tiếp thông thường (tương đương HSK cấp 4 (HSK mới) hoặc HSK cấp 6 (HSK cũ).
- Vận dụng linh hoạt tiếng Trung Quốc trong hoạt động giao tiếp tuân thủ các chuẩn mực văn hóa – xã hội Trung Quốc;
- Có thể tổ chức giảng dạy 1 chương trình cụ thể ở bậc phổ thông hay trung học chuyên nghiệp;
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ   Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy hoặc nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc tại các trường phổ thông và các trường chuyên nghiệp.
- Làm việc trong các tổ chức xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc sử dụng tiếng Trung 


7. Ngành Sư phạm SN Trung - Anh

STT Nội dung Hệ chính quy
Đại học
I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, thi tuyển khối D1 –D4
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đảm bảo phòng học đạt yêu cầu về ánh sáng, vệ sinh học đường.
- Phương tiện kỹ thuật dạy học: máy tính, máy chiếu.
- Tài liệu học tập: đảm bảo đủ giáo trình và các tài liệu tham khảo theo từng học phần 
III Đội ngũ giảng viên  100%  giảng viên có trình độ đại học và trên đại học tương ứng với các học phần của chương trình đào tạo ngành Sư phạm  song ngữ Trung - Anh. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Tổ chức các hoạt động cộng đồng; câu lạc bộ tiếng Anh, tiếng Trung cộng đồng
- Tổ chức hoạt động tư vấn nghề, tham quan, thực tế, thực tập tại các cơ sở thực hành trong và ngoài nhà trường. 
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề của xã hội và đất nước.
- Có thái độ tôn trọng người học, chấp nhận các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện tích cực, có ý thức tự tôn nghề nghiệp tác phong sư phạm.
- Coi trọng vị trí của môn ngoại ngữ ở trường phổ thông, thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Có ý thức tìm tòi nghiên cứu và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
- Có thái độ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, tự tin và tôn trọng bản thân.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được Về kiến thức:
- Nắm vững hệ thống ngôn ngữ tiếng Trung Quốc và tiếng Anh (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp), phương pháp đối chiếu hệ thống giữa 3 ngôn ngữ: tiếng Anh - tiếng Trung Quốc - tiếng Việt, lý thuyết ngôn ngữ cơ bản;
- Có kiến thức cơ bản về khía cạnh văn hóa - xã hội của tiếng Anh và tiếng Trung Quốc; nắm được các nguyên tắc giao tiếp cơ bản và giao tiếp liên văn hóa;
- Nắm được các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ hiện đại;
- Có kiến thức cơ bản về kiểm tra – đánh giá người học, về phát triển tài liệu học tập, về tổ chức hoạt động dạy-học;
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về phát triển và về giáo dục, nắm được nhu cầu và yêu cầu của thị trường;
- Có kiến thức về thiết kế hoạt động trong giờ lên lớp và hoạt động ngoại khóa.
Kỹ năng chuyên ngành
- Có khả năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo ngôn ngữ đích thứ nhất trong phạm vi giao tiếp thông thường. Tiếng Trung Quốcvà Tiếng Anh đạt chuẩn B2
- Vận dụng linh hoạt tiếng Trung Quốc và tiếng Anh trong hoạt động giao tiếp tuân thủ các chuẩn mực văn hóa – xã hội của các ngôn ngữ đích;
- Có thể tổ chức giảng dạy 1 giờ học, 1 nhóm giờ học trong 1 chương trình cụ thể ở bậc phổ thông, trung học chuyên nghiệp và cao đẳng - đại học;
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  -Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy hoặc nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa của ngôn ngữ đích tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, và các trường trung học chuyên nghiệp.

 

8. Ngành Sư phạm song ngữ Nga - Anh

STT Nội dung Hệ chính quy
Đại học
I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, thi tuyển khối D1 –D2
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đảm bảo phòng học đạt yêu cầu về ánh sáng, vệ sinh học đường.
- Phương tiện kỹ thuật dạy học: máy tính, máy chiếu.
- Tài liệu học tập: đảm bảo đủ giáo trình và các tài liệu tham khảo theo từng học phần 
III Đội ngũ giảng viên  100%  giảng viên có trình độ đại học và trên đại học tương ứng với các học phần của chương trình đào tạo ngành Sư phạm  song ngữ Nga - Anh
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Tổ chức các hoạt động cộng đồng; câu lạc bộ tiếng Anh, Thi Olympic tiếng Nga
- Tổ chức hoạt động tư vấn nghề, tham quan, thực tế, thực tập tại các cơ sở thực hành trong và ngoài nhà trường. 
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề của xã hội và đất nước.
- Có thái độ tôn trọng người học, chấp nhận các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện tích cực, có ý thức tự tôn nghề nghiệp tác phong sư phạm.
- Coi trọng vị trí của môn ngoại ngữ ở trường phổ thông, thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Có ý thức tìm tòi nghiên cứu và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
- Có thái độ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, tự tin và tôn trọng bản thân.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được Về kiến thức:
- Có kiến thức khoa học cơ sở, nền tảng để nắm vững ngôn ngữ đích (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp), có phương pháp đối chiếu hệ thống giữa 03 ngôn ngữ liên quan (tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Việt)
 - Có kiến thức cơ bản về khía cạnh văn hóa – xã hội của các ngôn ngữ đích.
 - Nắm được các biện pháp quản lý lớp học/nhóm; có kiến thức về thiết kế hoạt động trong giờ lên lớp và hoạt động ngoại khóa.
 - Hiểu biết đầy đủ về chương trình tiếng Nga và tiếng Anh đang được giảng dạy ở trường Trung học Phổ thông Việt Nam.
  - Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm cập nhật, phương pháp giảng dạy tiếng Nga và tiếng Anh; có kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá người học, tổ chức hoạt động dạy-học.
Kỹ năng chuyên ngành
- Có khả năng nghe, nói, đọc viết thành thạo ngôn ngữ đích trong phạm vi giao tiếp thông thường, cũng như trong bối cảnh công việc ở trình độ B2 đối với tiếng Anh và tiếng Nga.
-.Có thể miêu tả cơ bản hệ thống ngôn ngữ đích (tiếng Nga, tiếng Anh), từ đó có khả năng đối chiếu các đơn vị ngôn ngữ trong 3 thứ tiếng liên quan
- Có khả năng sử dụng ngôn ngữ đích (Nga, Anh) để giao tiếp tuân thủ các chuẩn mực văn hóa – xã hội của các ngôn ngữ đích.
 - Có thể tổ chức giảng dạy một chương trình cụ thể ở bặc phổ thông.
-  Có khả năng hướng dẫn người học học tập; Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục (trại ngôn ngữ, câu lạc bộ ngôn ngữ....)
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  - Có thể giảng dạy ở các bậc phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp và làm các công việc nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ đích.
- Làm việc trong các tổ chức xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc sử dụng ngôn ngữ đích.

 

9. Ngành Cử nhân song ngữ Pháp - Anh

STT Nội dung Hệ chính quy
Đại học
I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, thi tuyển khối D1 –D3
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đảm bảo phòng học đạt yêu cầu về ánh sáng, vệ sinh học đường.
- Phương tiện kỹ thuật dạy học: máy tính, máy chiếu.
- Tài liệu học tập: đảm bảo đủ giáo trình và các tài liệu tham khảo theo từng học phần 
III Đội ngũ giảng viên  100%  giảng viên có trình độ đại học và trên đại học tương ứng với các học phần của chương trình đào tạo ngành Cử nhân song ngữ Pháp - Anh. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Tổ chức các hoạt động cộng đồng; câu lạc bộ tiếng Anh, tiếng Pháp, Trại hè Pháp ngữ
- Tổ chức hoạt động tư vấn nghề, tham quan, thực tế, thực tập tại các cơ sở thực hành trong và ngoài nhà trường. 
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề của xã hội và đất nước.
- Có thái độ tôn trọng người học, chấp nhận các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện tích cực, có ý thức tự tôn nghề nghiệp tác phong sư phạm.
- Coi trọng vị trí của môn ngoại ngữ ở trường phổ thông, thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy.
-  Có ý thức tìm tòi nghiên cứu và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
-  Có thái độ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, tự tin và tôn trọng bản thân.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được Về kiến thức:
 - Có kiến thức khoa học cơ sở, nền tảng để nắm vững ngôn ngữ đích (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp), có phương pháp đối chiếu hệ thống giữa 2 ngôn ngữ liên quan (tiếng Pháp tiếng Anh và tiếng Việt).
 - Có kiến thức cơ bản về khía cạnh văn hoá-xã hội của ngôn ngữ đích (tiếng Pháp và tiếng Anh).
 - Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật biên, phiên dịch trong tiếng Pháp và tiếng Anh.
- Có các kiến thức cơ bản và các thuật ngữ trong ngôn ngữ đích về các lĩnh vực chuyên ngành, kinh tế, thương mại, du lịch, văn phòng để phục vụ cho công việc biên, phiên dịch sau này.
Kỹ năng chuyên ngành
 Có khả năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo ngôn ngữ đích trong phạm vi giao tiếp thông thường và trong giao tiếp liên quan đến các lĩnh vực thương mại, du lịch, kinh tế. Thi và đạt chứng chỉ hoặc bằng quốc tế. (tương đương với bằng IEL TS 5.0, TOEFL iBT 65 – tiếng Anh và DELF B2-tiếng Pháp).
- Có khả năng sử dụng ngôn ngữ đích (Pháp, Anh) để giao tiếp đồng thời tuân thủ các chuẩn mực văn hoá xã hội của các ngôn ngữ đích.
- Có khả năng biên, phiên dịch các ngôn ngữ đích đạt độ chính xác về nội dung.
 - Có  khả năng phối hợp, hợp tác giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ đích, có khả năng điều tra nghiên cứu.
- Có kĩ năng giao tiếp xã hội cần thiết, kĩ năng thuyết trình, sử dụng công nghệ thông tin trong các linh vực làm việc khác nhau.
 
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  Có khả năng làm biên, phiên dịch các ngôn ngữ Anh và Pháp, làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến du lịch, thương mại và kinh tế.
Có khả năng làm việc tại các trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ.

 

10. Ngành Cao đẳng sư phạm Anh

STT Nội dung Hệ chính quy
Cao đẳng
I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, thi tuyển khối D1 đạt trên 10 điểm. 
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đảm bảo phòng học đạt yêu cầu về ánh sáng, vệ sinh học đường.
- Phương tiện kỹ thuật dạy học: máy tính, máy chiếu.
- Tài liệu học tập: đảm bảo đủ giáo trình và các tài liệu tham khảo theo từng học phần 
III Đội ngũ giảng viên  100%  giảng viên có trình độ đại học và trên đại học tương ứng với các học phần của chương trình đào tạo ngành Cao đẳng sư phạm Anh. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Tổ chức các hoạt động cộng đồng; câu lạc bộ tiếng Anh cộng đồng
- Tổ chức hoạt động tư vấn nghề, tham quan, thực tế, thực tập tại các cơ sở thực hành trong và ngoài nhà trường. 
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề của xã hội và đất nước.
- Có thái độ tôn trọng người học, chấp nhận các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện tích cực, có ý thức tự tôn nghề nghiệp tác phong sư phạm.
- Coi trọng vị trí của môn ngoại ngữ ở trường phổ thông, thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Có ý thức tìm tòi nghiên cứu và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
- Có thái độ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, tự tin và tôn trọng bản thân.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được Về kiến thức
- Có kiến thức về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, phát triển chương trình, kiến thức về quản lý lớp học và tổ chức các hoạt động ngoại khoá.
- Có kiến thức về kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, nắm vững cơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá đối với hoạt động giáo dục và dạy học ở bậc tiểu học và THCS.
- Nắm vững kiến thức cơ bản về hệ thống ngôn ngữ đang giảng dạy, các lý thuyết về ngôn ngữ, ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và kiến thức về các kỹ năng thực hành tiếng.
- Có kiến thức về nền tảng văn hoá, lịch sử, đất nước của ngôn ngữ đích.
Kỹ năng chuyên ngành
- Có thể sử dụng các kỹ năng thực hành tiếng chuẩn, đặc biệt là kỹ năng nghe và nói ở bậc tiểu học, trình độ sử dụng tiếng Anh từ B2 trở lên của Khung tham chiếu chung Châu Âu.
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản tuân thủ các chuẩn mực văn hóa-xã hội của người bản ngữ.
- Có năng lực tham gia phát triển chương trình giảng dạy ngoại ngữ, thiết kế tài liệu giảng dạy ở trường THCS và tiểu học theo định hướng đổi mới.
- Có kỹ năng sư phạm trong dạy học ngoại ngữ: biết lập kế hoạch dạy học, tổ chức các hoạt động dạy học, các hoạt động ngoại khoá; các kỹ năng quản lý lớp và tạo mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình và kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm, có khả năng hướng dẫn người học học tập.
- Có kỹ năng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, thiết kế các câu hỏi kiểm tra phù hợp vói trình độ và kiến thức của học sinh
- Có năng lực quan sát, tự đánh giá, lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp và phát triển cá nhân
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  - Có thể giảng dạy ở các bậc tiểu học và trung học cơ sở và làm các công việc nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ đích.
- Làm việc trong các cơ quan và đoàn thể xã hội khác liên quan đến giáo dục hoặc sử dụng ngôn ngữ đích.


11. Ngành Cao đẳng sư phạm song ngữ Trung - Anh

STT Nội dung Hệ chính quy
Cao đẳng
I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, thi tuyển khối D1 –D4 đạt 10 điểm trở lên.
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đảm bảo phòng học đạt yêu cầu về ánh sáng, vệ sinh học đường.
- Phương tiện kỹ thuật dạy học: máy tính, máy chiếu.
- Tài liệu học tập: đảm bảo đủ giáo trình và các tài liệu tham khảo theo từng học phần 
III Đội ngũ giảng viên  100%  giảng viên có trình độ đại học và trên đại học tương ứng với các học phần của chương trình đào tạo ngành Cao đẳng sư phạm song ngữ Trung - Anh. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Tổ chức các hoạt động cộng đồng; câu lạc bộ tiếng Anh, Nhịp cầu Hán ngữ 
- Tổ chức hoạt động tư vấn nghề, tham quan, thực tế, thực tập tại các cơ sở thực hành trong và ngoài nhà trường. 
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề của xã hội và đất nước.
-Có thái độ tôn trọng người học, chấp nhận các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện tích cực, có ý thức tự tôn nghề nghiệp tác phong sư phạm.
-Coi trọng vị trí của môn ngoại ngữ ở trường phổ thông, thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy.
-Có ý thức tìm tòi nghiên cứu và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Có thái độ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, tự tin và tôn trọng bản thân.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được Về kiến thức:
- Nắm vững hệ thống ngôn ngữ tiếng Trung Quốc và tiếng Anh (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp), phương pháp đối chiếu hệ thống giữa 03 ngôn ngữ liên quan (tiếng Anh - tiếng Trung Quốc - tiếng Việt), lý thuyết ngôn ngữ cơ bản;
- Có kiến thức cơ bản về khía cạnh văn hóa - xã hội của tiếng Anh và tiếng Trung Quốc; nắm được các nguyên tắc giao tiếp cơ bản và giao tiếp liên văn hóa;
- Nắm được các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ cập nhật;
- Có kiến thức cơ bản về kiểm tra – đánh giá người học, về phát triển tài liệu học tập, về tổ chức hoạt động dạy-học;
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về phát triển và về giáo dục, nắm được nhu cầu và yêu cầu của thị trường;
- Có kiến thức về thiết kế hoạt động trong giờ lên lớp và hoạt động ngoại khóa.
Kỹ năng chuyên ngành
- Có khả năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo ngôn ngữ đích thứ nhất trong phạm vi giao tiếp thông thường, đạt chuẩn B2 đối với tiếng Anh và tiếng Trung.
- Vận dụng linh hoạt tiếng Trung Quốc và tiếng Anh trong hoạt động giao tiếp tuân thủ các chuẩn mực văn hóa – xã hội của các ngôn ngữ đích;
- Có thể tổ chức giảng dạy 1 chương trình cụ thể ở bậc tiểu học và trung học cơ sở;
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  - Có thể giảng dạy ở các bậc tiểu học và trung học cơ sở và làm các công việc nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ đích.
- Làm việc trong các cơ quan và đoàn thể xã hội khác liên quan đến giáo dục hoặc sử dụng ngôn ngữ đích.


Các bài liên quan