Ba công khai

Ngày 25-04-2015

Biểu 8: Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị)

Năm học 2014-2015 (Tính đến tháng 4 năm 2015)
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                    Biểu 8
   KHOA NGOẠI NGỮ                     
 Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị)
(Tính đến tháng 4 năm 2015)
STT Họ và tên Học hàm, học vị Biên chế Hợp đồng Đơn vị Chức danh
GS P.GS TS ThS ĐH Khác GV (*) GV (*)
1 Lê Hồng Thắng     x       x       BCN Khoa Giảng viên chính
(Tiếng Nga)
2 Trần Thị Nhi     x       x       BCN Khoa Giảng viên
(Tiếng Anh)
3 Lưu Quang Sáng     x       x       BCN Khoa Giảng viên
(Tiếng Trung)
4 Triệu Quang Việt       x     x       Tổ ĐT-KH&HTQT Giảng viên chính
(KHCB)
5 Hoàng Thị Ngọc Điểm     x       x       Tổ ĐT-KH&HTQT Giảng viên
(Tiếng Anh)
6 Nông Hồng Hạnh       x     x       Tổ ĐT-KH&HTQT Giảng viên
(Tiếng Trung)
7 Nguyễn Thị Nhung       x       x     Tổ ĐT-KH&HTQT Giáo viên
8 Nguyễn Mai Trang       x       x     Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
9 Tạ Thị Thùy Linh       x       x     Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
10 Nguyễn Thị Luyến         x     x     Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
11 Nguyễn Thị Thanh       x       x     Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
12 Nguyễn Thị Thủy         x         x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
13 Vũ Thị Hoa Dung         x         x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
14 Triệu Việt Dũng         x         x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
15 Dương Lan Hương       x           x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
16 Nguyễn Thị Hồng Hạnh       x           x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
17 Hoàng Thị Vân An         x         x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
18 Đặng Quang Huy         x         x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
19 Nguyễn Văn Chinh           x       x Tổ ĐT-KH&HTQT Nhân viên
20 Đào Thị Nguyệt         x         x Tổ ĐT-KH&HTQT Nhân viên
21 Nguyễn Thị Quyên           x       x Tổ ĐT-KH&HTQT Nhân viên
22 Phùng Thị Tuyết     x       x       Tổ TT-KT&ĐBCLGD Giảng viên
(Tiếng Trung)
23 Trần Hữu Lợi         x   x       Tổ TT-KT&ĐBCLGD Giảng viên
(Tiếng Trung)
24 Lăng Thị Khánh Hải       x           x Tổ TT-KT&ĐBCLGD Chuyên viên
25 Ngọc Hải Yến         x         x Tổ TT-KT&ĐBCLGD Chuyên viên
26 Lê Thị Bích Ngọc         x         x Tổ TT-KT&ĐBCLGD Chuyên viên
27 Hoàng Công Đình       x     x       Tổ HC-TH Giảng viên chính
(Tiếng Pháp)
28 Dương Ngọc Khang       x     x       Tổ HC-TH Giảng viên
(KHCB)
29 Nguyễn Thị Lan Anh       x     x       Tổ HC-TH Giảng viên
(Tiếng Nga)
30 Nguyễn Anh Tú         x         x Tổ HC-TH Chuyên viên
31 Ngô Thị Thùy Vân       x           x Tổ HC-TH Chuyên viên
32 Lưu Văn Dũng         x         x Tổ HC-TH Chuyên viên
33 Nguyễn Thị Thu Huyền         x         x Tổ HC-TH Chuyên viên
34 Đinh Quang Hảo           x   x     Tổ HC-TH Nhân viên
35 Nguyễn Trọng Bắc           x       x Tổ HC-TH Lái xe
36 Nguyễn Thị Kim Dung           x       x Tổ HC-TH Văn thư
37 Phạm Trường Sinh       x     x       Tổ CT-HSSV Giảng viên
(Tiếng Pháp)
38 Lê Thành Thế       x     x       Tổ CT-HSSV Giảng viên
(KHCB)
39 Vũ Mạnh Tráng         x     x     Tổ CT-HSSV Chuyên viên
40 Chu Thị Đông         x         x Tổ CT-HSSV Chuyên viên
41 Phạm Duy Trung         x         x Tổ CT-HSSV Chuyên viên
42 Nguyễn Quang Hiếu         x         x Tổ CT-HSSV Chuyên viên
43 Phạm Thị Hồng Thái       x           x Tổ CT-HSSV Chuyên viên
44 Dương Như Quỳnh         x         x Tổ CT-HSSV Chuyên viên
45 Lê Hồng Quân         x         x Tổ CT-HSSV Chuyên viên
46 Đặng Trung Kiên       x           x Tổ CT-HSSV Chuyên viên
47 Đinh Tiến Ngọc         x         x Tổ CT-HSSV Chuyên viên
48 Nguyễn Thị Thanh Minh           x       x Tổ CT-HSSV Nhân viên
49 Trần Tiến Đức           x       x Tổ CT-HSSV Nhân viên
50 Âu Văn Cường         x         x Tổ CT-HSSV Nhân viên
51 Nguyễn Ngọc Hường       x       x     Tổ TT-TV Chuyên viên
52 Nguyễn Đức Quỳnh       x           x Tổ TT-TV Chuyên viên
53 Đỗ Khắc Hoàn         x         x Tổ TT-TV Chuyên viên
54 Lê Thị Thanh Thủy       x           x Tổ TT-TV Thư viện viên
55 Nguyễn Thị Huyền Trang         x         x Tổ TT-TV Thư viện viên
56 Nguyễn Thị Minh Loan       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
57 Nguyễn Thị Thanh Bình       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
58 Trần Thị Thu Trang       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
59 Nguyễn Thị Thu Hoài       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
(Kiêm nhiệm)
60 Nguyễn Thành Long     x       x       BM tiếng Anh Giảng viên
61 Đặng Quỳnh Trâm       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
62 Nguyễn Trọng Du       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
63 Lê Thị Hằng       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
64 Nguyễn Thùy Linh       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
65 Phạm Thị Bích Huệ       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
66 Nguyễn Thị Diệu Hà       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
67 Nguyễn Thị Thiết       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
68 Lã Thị Thúy Dung       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
69 Đỗ Thị Trang Nhung       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
70 Đỗ Thị Sơn       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
71 Nguyễn Thị Hồng Hà       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
72 Vũ Thị Thanh Huệ       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
73 Nguyễn Thị Bích Ngọc       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
74 Đỗ Thị Phương Thanh       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
75 Lê Vũ Quỳnh Nga       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
76 Trịnh Huyền Nhung       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
77 Lý Thị Hoàng Mến       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
78 Phùng Văn Huy         x   x       BM tiếng Anh Giảng viên
79 Lê Thị Khánh Linh         x   x       BM tiếng Anh Giảng viên
80 Nguyễn Văn Tân         x   x       BM tiếng Anh Giảng viên
81 Trần Thị Phương         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
82 Trần Thị Hạnh         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
83 Dương Huyền Thắm         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
84 Nguyễn Đức Hoàng       x         x   BM tiếng Anh Giảng viên
85 Vũ Thị Luyên         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
86 Vũ Thị Quyên       x         x   BM tiếng Anh Giảng viên
87 Phạm Viết Ngọc         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
88 Lê Thị Thu Trang         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
89 Phạm Hùng Thuyên         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
90 Lê Thị Nhung         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
91 Hoàng Thị Huyền Trang         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
92 Trần Thị Ngân         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
93 Trần Thị Hải Yến         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
94 Tô Vũ Thành     x       x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
95 Mai Thị Ngọc Anh     x       x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
96 Ngô Thị Hoài Linh       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
97 Quách Thị Nga     x       x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
98 Nguyễn Thu Thủy       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
99 Đào Thị Hồng Phượng       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
100 Nguyễn Ngọc Lưu Ly       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
101 Vi Thị Bích Ngọc       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
102 Trịnh Thị Thu Hương       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
103 Nguyễn Thu Giang       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
104 Vũ Thị Huyền Trang       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
105 Nguyễn Thị Mai       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
106 Phạm Minh Tâm       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
107 Thẩm Minh Tú       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
108 Vi Thị Hoa       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
109 Phạm Thị Sao       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
110 Nguyễn Thị Hải Yến       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
111 Ngô Thị Trà       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
112 Lê Thị Xuân Phương       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
113 Đỗ Thị Phượng       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
114 Ngô Thị Ánh Tuyết       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
115 Hồ Thị Nguyệt Thắng       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
116 Đỗ Thị Thuý Hà         x   x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
117 Đỗ Thị Thu Hiền       x         x   BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
118 Nguyễn Hồng Minh         x       x   BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
119 Nguyễn Thị Như Nguyệt       x     x       BM tiếng Nga Giảng viên
120 Nguyễn Hữu Hải       x     x       BM tiếng Nga Giảng viên chính
121 Nguyễn Phạm Nguyệt Linh       x     x       BM tiếng Nga Giảng viên
122 Nguyễn Thị Thảo       x     x       BM tiếng Nga Giảng viên
123 Trần Thị Hồng Hạnh       x     x       BM tiếng Nga Giảng viên
124 Chu Thành Thúy       x     x       BM tiếng Nga Giảng viên
125 Đặng Thị Kiều       x     x       BM tiếng Pháp Giảng viên
126 Nguyễn Thị Hà       x     x       BM tiếng Pháp Giảng viên
127 Hoàng Thu Nga       x     x       BM tiếng Pháp Giảng viên
128 Nguyễn Thị Thuý       x     x       BM tiếng Pháp Giảng viên
129 Nguyễn Mai Hương         x   x       BM tiếng Pháp Giảng viên
130 Nguyễn Đức Thịnh         x       x   BM tiếng Pháp Giảng viên
131 Nguyễn Thị Ngọc Anh       x     x       BM KHCB Giảng viên
132 Đỗ Thanh Mai       x     x       BM KHCB Giảng viên
133 Cao Thị Thu Lương       x     x       BM KHCB Giảng viên
134 Vi Kiều Trinh       x     x       BM KHCB Giảng viên
135 Nguyễn Thị Thu Oanh       x     x       BM KHCB Giảng viên
136 Lê Thị Thảo       x     x       BM KHCB Giảng viên
137 Dương Minh Phượng       x     x       BM KHCB Giảng viên
138 Phạm Thị Thu Hương       x     x       BM KHCB Giảng viên
139 Nguyễn Thị Gấm       x     x       BM KHCB Giảng viên
140 Tạ Thị Ánh       x     x       BM KHCB Giảng viên
141 Nguyễn Dương Hà       x     x       BM KHCB Giảng viên
142 Đinh Thị Liên       x     x       BM KHCB Giảng viên
143 Hồ Thị Thuỷ       x     x       BM KHCB Giảng viên
144 Thành T Phương Bắc       x     x       BM KHCB Giảng viên
145 Hồ Thị Thuỳ Dung       x     x       BM KHCB Giảng viên
146 Nguyễn Thị Kim Oanh       x     x       BM KHCB Giảng viên
147 Ngô Thị Thu Hằng       x     x       BM KHCB Giảng viên
148 Nguyễn Phương Thủy       x     x       BM KHCB Giảng viên
149 Trần Thị Ngọc Hà       x     x       BM KHCB Giảng viên
150 Nguyễn Thị Hồng         x   x       BM KHCB Giảng viên
151 Nguyễn Thị Hoài Thanh       x     x       BM KHCB Giảng viên
152 Hoàng Thị Huyền       x     x       BM KHCB Giảng viên
153 Nguyễn Thị Xuyên       x         x   BM KHCB Giảng viên
154 Phùng Thị Thu Trang         x       x   BM KHCB Giảng viên
155 Phạm Thu Trang         x       x   BM KHCB Giảng viên
  Tổng     9 95 44 7 94 8 19 34    

Các bài liên quan