Ba công khai

Ngày 25-04-2015

Biểu 6: Thống kê về sinh viên (Sinh viên hệ chính quy tập trung theo ngân sách nhà nước)

Năm học 2014-2015 (Tính đến tháng 4 năm 2015)
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN              Biểu 6
   KHOA NGOẠI NGỮ              
                 
Thống kê về sinh viên

(Sinh viên hệ chính quy tập trung theo ngân sách nhà nước)

(Tính đến tháng 4 năm 2015)


STT Chương trình đào tạo Số NCS Số học viên Cao học Số SV đại học Số SV Cao đẳng Học sinh Trung cấp Tổng số Số SV quy đổi
1 Sư phạm tiếng Anh     612 74   686 671.2
2 Sư phạm tiếng Anh tiểu học     73     50 50
3 Ngôn ngữ Trung Quốc     373     373 312
4 Song ngữ Trung - Anh     430     388 388
5 SP tiếng Trung Quốc     175     175 174
6 SP SN Trung - Anh     289 37   326 318.6
7 Sư phạm Nga - Anh     90     90 108
8 Ngôn ngữ Anh     611     611 562
9 Ngôn ngữ Pháp - Anh     111     111 105
  TỔNG     2764 111   2810 2688.8

Các bài liên quan