Ba công khai

Ngày 25-04-2015

Biểu 5: Công khai chất lượng đào tạo thực tế

Năm học 2014-2015 (Tính đến tháng 4 năm 2015)
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                    Biểu 5
   KHOA NGOẠI NGỮ                    
                       
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
(Tính đến tháng 4 năm 2015)
TT Nội dung Khóa học/Năm tốt nghiệp Số sinh viên nhập học Số sinh viên tốt nghiệp Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
          Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  
I Đại học chính quy              
a Chương trình đại trà              
1 Sư phạm tiếng Trung 2008/2012 79 79 (0%) (10%) (77%) 64%
2009/2013 17 13 (0%) (31%) (46%)  
2010/2014 36 32 (0%) (16%) (78%)  
2 Sư phạm SN Trung - Anh 2008/2013 53 52 (0%) (8%) (92%)  
2009/2014 128 108 (0%) (19%) (76%)  
3 Ngôn ngữ Trung 2009/2013 20 17 (0%) (0%) (94%)  
2010/2014 58 49 (0%) (8%) (90%)  
4 Ngôn ngữ Anh 2008/2012 129 117 (0%) (6%) (85%) 70%
2009/2013 156 144 (0%) (4%) (83%)  
2010/2014 189 133 (0%) (2%) (82%)  
5 Sư phạm tiếng Anh 2008/2012 53 49 (0%) (20%) (80%) 72%
2009/2013 145 136 (0%) (10%) (82%)  
2010/2014 101 89 (0%) (13%) (85%)  
6 Sư phạm Pháp 2008/2012 25 22 (0%) (0%) (55%) 53%
Ngôn ngữ Pháp - Anh 2009/2014 12 8 (0%) (0%) (50%)  
7 Sư phạm SN Nga - Anh 2008/2013 71 63 (0%) (3%) (92%)  
2009/2014 20 17 (0%) (0%) (100%)  
8 Ngôn ngữ Trung - Anh 2009/2014 52 43 (0%) (2%) (93%)  
9 Cao đẳng SP tiếng Anh 2011/2014 41 9 (0%) (0%) (89%)  

Các bài liên quan