Ba công khai

Ngày 25-04-2015

Biểu 4: Công khai tài chính

Năm học 2014-2015 (Tính đến tháng 4 năm 2015)
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN    Biểu 4
   KHOA NGOẠI NGỮ    
       
THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015

(Tính đến tháng 4 năm 2015)

 

    Đơn vị Số lượng
       
I Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2014-2015 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học   5,5
4 Cao đẳng   3,0
II Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2014-2015 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học   8,25
4 Cao đẳng    
... ...    
III Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2014-2015 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học   8,25
4 Cao đẳng    
IV Tổng thu năm 2013  Tỷ đồng 26,027
1 Từ Ngân sách   9.344
2 Từ học phí, lệ phí   14,019
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ    
4 Từ nguồn khác.   2,665

Các bài liên quan