Ba công khai

Ngày 25-04-2015

Biểu 3: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Năm học 2014-2015 (Tính đến tháng 4 năm 2015)
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN               Biểu 3
KHOA NGOẠI NGỮ                
                   
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục
 đại học, cao đẳng năm học 2014-2015
(Tính đến Tháng 4 năm 2015)
STT Nội dung Tổng số Giảng viên Ghi chú
Giáo sư P. Giáo sư TSKH, Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Khác
  1 2
(3+4+5+6+7+8)
3 4 5 6 7 8 9
  Tổng số 113     9 81 23    
  BM tiếng Anh 40     3 23 14    
  BM tiếng Trung 29     5 21 3    
  BM tiếng Nga 8     1 7 0    
  BM tiếng Pháp 8     0 6 2    
  BM KHCB 28     0 24 4    

Các bài liên quan