Ba công khai

Ngày 25-04-2015

Biểu 1: Biểu tổng hợp - Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2014-2015 (Tính đến tháng 4 năm 2015)

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN    Biểu 1
   KHOA NGOẠI NGỮ    
BIỂU TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Năm học 2014-2015
(Tính đến tháng 4 năm 2015)

 

TT Thông tin Đơn vị Số lượng
1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 7
2 Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 7
3 Diện tích đất của trường  ha 20.4458
4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:   7020
4.1 Diện tích phòng học các loại - 7520
4.2 Diện tích thư viện - 140 + TTHL
4.3 Diện tích phòng thí nghiệm -  0
4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành -  0
5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 5000
6 Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn: Người 113
6.1 Giáo sư - 0
6.2 Phó giáo sư - 0
6.3 TSKH, tiến sỹ - 9
6.4 Thạc sỹ - 81
6.5 Cử nhân - 23
7 Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy: Người 2810
7.1 Nghiên cứu sinh -  
7.2 Học viên cao học -  
7.3 Đại học - 2764
7.4 Cao đẳng - 111
7.5 Trung cấp chuyên nghiệp -  
8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 78,85
9 Mức học phí hệ chính quy năm 2014-2015: Tr. đồng/năm  
9.1 Tiến sỹ -  
9.2 Thạc sỹ -  
9.3 Đại học - 5,5
9.4 Cao đẳng - 3
10 Tổng thu năm 2013 Tỷ đồng 26,027
10.1 Từ ngân sách - 9,344
10.2 Từ học phí, lệ phí - 14,019
10.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ -  
10.4 Từ nguồn khác - 2,665

Ghi chú: Số giảng viên cơ hữu ở mục 8 đã được quy đổi

Các bài liên quan