Ba công khai

Ngày 04-11-2014

Biểu 10: Danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo

(Tính đến tháng 10/2014)
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN             Biểu 10
   KHOA NGOẠI NGỮ                
 Danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo
(Tính đến tháng 10/2014)
STT (1) CT đào tạo STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản Loại giáo trình Số lượng hiện có Tổng số môn học Tổng số giáo trình
Đơn vị xuất bản Giáo trình mua
1 Sư phạm tiếng Anh 1 Những NLCB của CNMLN - Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5 55 55
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
3 Đường lối CM của ĐCSVN - Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
4 Giáo dục thể chất 1 - Giáo trình Điền Kinh Nguyễn Đại Dương 2006 TDTT Hà Nội   x 5
5 Giáo dục thể chất 2 0- Giáo trình Cầu lông Trần Văn Vinh - Đào Chí Thành   TTTT Hà Nội   x 5
6 Giáo dục thể chất 3 - Giáo trình Bóng rổ Nguyễn Văn Trung- Nguyễn Quốc Quân - Phạm Văn Thảo 2003 TDTT Hà Nội   x 3
7 Giáo dục QP-AN Do TTGDQP tổ chức giảng dạy            
8 Dẫn luận ngôn ngữ - Dẫn luận Ngôn ngữ học Nguyễn Thiện Giáp 2008 Giáo dục   x 8
9 Tiếng Việt - Tiếng Việt thực hành Nguyễn Minh Thuyết 2008 Giáo dục   x 7
- Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt Mai Ngọc Trừ - Vũ Đức Nghiệu 2008 Giáo dục   x 7
10 Tin trong học tập NN - Giáo trình Tin học văn phòng Thạc Bình Cường 2009 Giáo dục   x 3
- Giáo trình Microsoft Office 2010 Phạm Đức Lai 2009 Giáo dục   x 3
11 Văn hóa Việt Nam - Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục   x 4
12 PP Nghiên cứu khoa học - Phương pháp nghiên cứu khoa học Phạm Viết Vượng 2004 ĐHQGHN   x 5
- Phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý - giáo dục Dương Thiệu Tống 2005 KHXH   x 6
13 Tâm lý học - Tâm lý học đại cương Nguyễn Quang Uẩn 2006 ĐHSP Hà Nội   x 8
- Đề cương bài giảng Tâm lý học đại cương Phạm Mạnh Hùng 2001 ĐHSP-ĐHTN   x 7
- Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thành 1999 ĐHQG HN   x 7
14 Giáo dục học - Giáo dục học tập 1 và tập 2. Đặng Vũ Hoạt, Hà Thê Ngữ       x 3
- Lý luận dạy học Đại học Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức   ĐHSP   x 3
- Giáo dục học đại cương II Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Sinh Huy, Hà Thị Đức       x 4
15 Quản lý ngành - Quản lý hành chính nhà nước   1999 HV hành chính QGHN   x 5
- Luật Giáo dục 2005 Bộ giáo dục và đào tạo 2005 Giáo dục   x 7
- Luật cán bộ công chức   2009 Chính trị QGHN   x 3
16 Tiếng Nga sơ cấp 1 Первые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд.Санкт-Петербургского университета.   x 1
17 Tiếng Pháp Sơ cấp 1 -Champion 1 Annie Monnerie-Goarin 1998 CLE international     3
18 Tiếng Trung Sơ cấp 1 -Giáo trình Hán ngữ 1,2 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 0
19 Tiếng Nga Sơ cấp 2 Вторые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд. Санкт-Петербургского университета.   x 5
20 Tiếng Pháp Sơ cấp 2 -Champion 1 Annie Monnerie-Goarin, Evelyne Siréjols 1998 CLE international     7
21 Tiếng Trung Sơ cấp 2 -Giáo trình Hán ngữ 3,4 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 3
22 Luyện âm tiếng Anh -Sheep or ship Ann Baker 2006 Cambridge University Press   x 13
23 Ngữ pháp tiếng Anh 1 - A practical English Grammar A.J. Thomson & A.V. Martinet 1986 Oxford University Press   x 15
24 Khẩu ngữ TA trung cấp 1 - English oral proficiency  - Intermediate 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   11
25 Bút ngữ TA trung cấp 1 English written proficiency - Intermediate 1 Nguyễn Trọng Du 2009   x   10
-Select readings Linda Lee & Erick Gundersen 2001 Oxford University Press   x 15
26 Khẩu ngữ TA trung cấp 2 -English oral proficiency  - Intermediate 2 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   13
27 Bút ngữ TA trung cấp 2 English written proficiency - Intermediate 2 Nguyễn Hồng Hà     x   15
28 Khẩu ngữ TA cao cấp 1 -English oral proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   11
29 Bút ngữ TA cao cấp 1 -English written proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thị Thanh Huệ     x   10
30 Khẩu ngữ TA cao cấp 2 -English oral proficiency - Advanced 2 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng - Nguyễn Dương Hà 2011   x   15
31 Bút ngữ TA cao cấp 2 -English written proficiency - Advanced 2 Nguyễn Hồng Hà     x   17
32 Ngữ âm học tiếng Anh -English Phonetic and Phonology Peter Roach 2001 Cambridge University Press   x 11
33 Ngữ pháp tiếng Anh 2 A University Grammar of English Randolph Quick & Sidney Greenbaum 1973 Longman Publishing Group   x 12
34 Ngữ nghĩa học tiếng Anh UnderstandingEnglish Semantics Nguyễn Hoà 2004 ĐH Quốc Gia   x 10
35 Văn học Anh English Literature Nguyễn Thị Minh Loan - Đặng Quỳnh Trâm - Nadia Audrileas - Stephanies Gross 2012   x   15
36 Đất nước học Anh-Mỹ America in close-up Eckhard Fielder, Reimer Jansen & Mil Norman-Risch 1990 Longman Publishing Group   x 13
Britain for learners of English James O'Driscol 2009 OUP Oxford   x 15
37 Dịch tiếng Anh 1 Interpretation Techniques and Exercises James Nolan 2005 Multilingual Matters   x 11
38 Đề án kịch tiếng Anh Words into worlds: Learning a Second Language through Process Drama Shin-Mei Kao,  Cecily O'Neil 1998 Ablex   x 10
39 Thuyết trình tiếng Anh Communication skills Richard S 1988 Hazelden Publishing   x 15
40 Tiếng Anh khoa học - Approaching English Language Research Desmond Allison 2005 National University of Singapore Press   x 17
41 Ngữ dụng học tiếng Anh - Pragmatics Goerge Yule 1983 Oxford University Press   x 11
42 Phân tích diễn ngôn Discourse Analysis Gillian Brown & George Yule 1983 Cambridge University Press   x 12
Introducing Discourse Analysis David Nunan 1993 Penguin English   x 15
43 Giao tiếp giao văn hóa Intercultural competence Gerhard Neuner 2003 Council of Europe   x 11
Signals – How to Use Body Language for Power, Success and Love Allan Pease 1981 Bantam Books   x 10
44 Đề án tạp chí The Magazine Article: How to Think It, Plan It, Write It Peter Jacobi 1991 Indiana University Press   x 15
45 Đề án du lịch Crossroads and Boundaries Toumazou, Michael K., P. Nick Kardulias, and Derek B. Counts, eds. 2012 American Schools of Oriental Research   x 17
46 Đề án văn hóa Culture and Customs of Vietnam Mark W. McLeod and Nguyen Thi Dieu 2001 Greenwood Publishing Group   x 11
47 Đề án truyền hình Television and the Quality of Life, How Viewing Shapes Everyday Experience Robert William Kubey 1990 Routledge   x 12
48 Dẫn luận PPGD tiếng NN PP hiện đại dạy học ngoại ngữ Bùi Hiền 1999 Nxb ĐHQGHN      
49 Tin trong giảng dạy NN Phương tiện kỹ thuật dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học,           20
-Hướng dẫn sử dụng Movie Maker6.0,           20
50 Phương pháp giảng dạy TA Materials and Methods in ELT Jo McDonough, Christopher Shaw 2012 John Wiley & Sons   x 10
51 PPGD tiếng Anh Tiểu học Motivating Learning Series McKay, Penny & Guse, Jenny 2007 British Council   x 10
52 PPGD tiếng Anh THCS Techniques and Principles in Language Teaching Diane Larsen-Freeman 2000 Oxford University Press   x 10
53 PPGD tiếng Anh THPT Learning to teach English at secondary schools Jon Davison, Jane Dowson 2013 Routledge   x 10
54 Phát triển CT tiếng Anh Curriculum Development in Language Teaching Jack C. Richards 2001 Cambridge University Press   x 5
55 Kiểm tra đánh giá trong GD -Language assessment: Principles and classroom practices H. Douglas Brown 2010 Pearson Education   x 10
Assessing English Language Learners Lorraine Valdez Pierce 2003 National Education Association   x 10
2 Ngôn ngữ Anh 1 Những NLCB của CNMLN - Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5 54 54
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
3 Đường lối CM của ĐCSVN - Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
4 Giáo dục thể chất 1 - Giáo trình Điền Kinh Nguyễn Đại Dương 2006 TDTT Hà Nội   x 5
5 Giáo dục thể chất 2 - Giáo trình Cầu long Trần Văn Vinh - Đào Chí Thành 1998 TTTT Hà Nội   x 5
6 Giáo dục thể chất 3 - Giáo trình Bóng rổ Nguyễn Văn Trung- Nguyễn Quốc Quân - Phạm Văn Thảo 2003 TDTT Hà Nội   x 3
7 Giáo dục QP-AN Do TTGDQP tổ chức giảng dạy         x  
8 Tin trong học tập NN - Giáo trình Tin học văn phòng Thạc Bình Cường 2009 Giáo dục   x 3
- Giáo trình Microsoft Office 2010 Phạm Đức Lai 2009 Giáo dục   x 3
9 Tiếng Việt - Tiếng Việt thực hành Nguyễn Minh Thuyết 2008 Giáo dục   x 7
- Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt Mai Ngọc Trừ - Vũ Đức Nghiệu 2000 Giáo dục   x 7
10 Dẫn luận ngôn ngữ - Dẫn luận Ngôn ngữ học Nguyễn Thiện Giáp 2008 Giáo dục   x 8
11 PP Nghiên cứu khoa học - Phương pháp nghiên cứu khoa học Phạm Viết Vượng 2004 ĐHQGHN   x 5
- Phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý - giáo dục Dương Thiệu Tống 2005 KHXH   x 6
12 Văn hóa Việt Nam - Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục   x 4
13 Ngôn ngữ học đối chiếu - Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ Lê Quang Thiêm 2004 ĐH và CN   x 2
- Ngôn ngữ học đối chiếu so sánh, Bùi Mạnh Hùng  2000 Giaáo dục   x 2
14 Tiếng Nga Sơ cấp 1 Первые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд.Санкт-Петербургского университета.   x 5
15 Tiếng Pháp Sơ cấp 1 Champion 1 Annie Monnerie-Goarin 1998 CLE international     5
16 Tiếng Trung Sơ cấp 1 Giáo trình Hán ngữ 1,2 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 5
17 Tiếng Nga Sơ cấp 2 Вторые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд. Санкт-Петербургского университета.   x 5
18 Tiếng Pháp Sơ cấp 2 Champion 1 Annie Monnerie-Goarin, Evelyne Siréjols 1998 CLE international     5
19 Tiếng Trung Sơ cấp 2 Giáo trình Hán ngữ 3,4 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 5
20 Ngôn ngữ học xã hội Ngôn ngữ học xã hội Nguyễn Văn Khang 1999 NXB KHXH   x 15
21 Phân tích văn bản TV - Lý thuyết và thực hành văn bản Tiếng Việt           15
- Đại cương ngôn ngữ học tập 2           15
22 Luyện âm tiếng Anh - Sheep or ship Ann Baker 2006 Cambridge University Press   x 13
23 Ngữ pháp tiếng Anh 1 - A practical English Grammar A.J. Thomson & A.V. Martinet 1986 Oxford University Press   x 15
24 Khẩu ngữ T. Anh trung cấp 1 -English oral proficiency  - Intermediate 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   11
25 Bút ngữ T. Anh trung cấp 1 -English written proficiency - Intermediate 1 Nguyễn Trọng Du 2009   x   10
-Select readings Linda Lee & Erick Gundersen 2001 Oxford University Press   x 15
26 Khẩu ngữ T. Anh trung cấp 2 -English oral proficiency  - Intermediate 2 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   13
27 Bút ngữ T. Anh trung cấp 2 -English written proficiency - Intermediate 2 Nguyễn Hồng Hà     x   15
28 Khẩu ngữ T. Anh cao cấp 1 -English oral proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   11
29 Bút ngữ T. Anh cao cấp 1 -English written proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thị Thanh Huệ     x   10
30 Khẩu ngữ T. Anh cao cấp 2 -English oral proficiency - Advanced 2 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng - Nguyễn Dương Hà 2011   x   15
31 Bút ngữ TA cao cấp 2 -English written proficiency - Advanced 2 Nguyễn Hồng Hà     x   17
32 Ngữ âm học tiếng Anh - English Phonetic and Phonology Peter Roach 2001 Cambridge University Press   x 11
33 Ngữ pháp tiếng Anh 2 - A University Grammar of English Randolph Quick & Sidney Greenbaum 1973 Longman Publishing Group   x 12
34 Ngữ nghĩa học tiếng Anh - UnderstandingEnglish Semantics Nguyễn Hoà 2004 ĐH Quốc Gia   x 10
35 Đất nước học Anh - Mỹ - America in close-up Nguyễn Thị Minh Loan - Đặng Quỳnh Trâm - Nadia Audrileas - Stephanies Gross 2012   x x 15
Britain for learners of English Eckhard Fielder, Reimer Jansen & Mil Norman-Risch 1990 Longman Publishing Group   x 13
36 Văn học Anh - English Literature James O'Driscol 2009 OUP Oxford   x 15
37 Dịch tiếng Anh 1 - Interpretation Techniques and Exercises James Nolan 2005 Multilingual Matters   x 20
38 Dịch tiếng Anh 2 Translation 1- 2 Nguyen Van Tuan 2006 Hue University   x 20
39 Đề án kịch tiếng Anh Words into worlds: Learning a Second Language through Process Drama Shin-Mei Kao,  Cecily O'Neil 1998 Ablex   x 10
40 Thuyết trình tiếng Anh - Communication skills Richard S 1988 Hazelden Publishing   x 15
41 Lý thuyết dịch - Translation: Theory and Practice Daniel Weissbort and Astradur Eysteinsson 2006 Oxford University Press   x 15
42 Dịch khẩu ngữ 1 Thực Hành Phiên Dịch Anh - Việt, Việt - Anh Nguyễn Thành Yến 2012 Tổng hợp TP. HCM - NTV   x 15
43 Dịch khẩu ngữ 2 Hướng Dẫn Kỹ Thuật Phiên Dịch Anh - Việt, Việt - Anh M.A. Nguyễn Quốc Hùng 2007 Tổng hợp TP.HCM   x 15
44 Tiếng Anh khoa học -Approaching English Language Research Desmond Allison 2005 National University of Singapore Press   x 15
45 Ngữ dụng học tiếng Anh -Pragmatics Goerge Yule 1983 Oxford University Press   x 15
46 Phân tích diễn ngôn -Discourse Analysis Gillian Brown & George Yule 1983 Cambridge University Press   x 15
Introducing Discourse Analysis David Nunan 1993 Penguin English   x 15
47 Giao tiếp giao văn hóa -Intercultural competence Gerhard Neuner 2003 Council of Europe   x 15
Signals – How to Use Body Language for Power, Success and Love Allan Pease 1981 Bantam Books   x 15
48 Đề án tạp chí -The Magazine Article: How to Think It, Plan It, Write It Peter Jacobi 1991 Indiana University Press   x 15
49 Đề án du lịch -Crossroads and Boundaries Toumazou, Michael K., P. Nick Kardulias, and Derek B. Counts, eds. 2012 American Schools of Oriental Research   x 15
50 Đề án văn hóa -Culture and Customs of Vietnam Mark W. McLeod and Nguyen Thi Dieu 2001 Greenwood Publishing Group   x 15
51 Đề án truyền hình -Television and the Quality of Life, How Viewing Shapes Everyday Experience Robert William Kubey 1990 Routledge   x 15
52 Tiếng Anh giao tiếp kinh doanh -English for business communication Simon Sweeny 2003 Cambridge University Press   x 15
53 Tiếng Anh du lịch khách sạn English for tourism Prof.Dr. Zülal BALPINAR 2002 Anadolu University   x 15
English for specific purposes Chris Kennedy, Rod Bolitho 1984 Macmillan   x 15
54 Tiếng Anh tài chính ngân hàng -English for banking and finance Rosemary Richey 2011 Pearson Longman   x 15
3 SP T.Anh tiểu học 1 Những NLCB của CNMLN - Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5 49 49
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
3 Đường lối CM của ĐCSVN - Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
4 Giáo dục thể chất 1 - Giáo trình Điền Kinh Nguyễn Đại Dương 2006 TDTT Hà Nội   x 5
5 Giáo dục thể chất 2 #NAME? Trần Văn Vinh - Đào Chí Thành 1998 TTTT Hà Nội   x 5
6 Giáo dục thể chất 3 - Giáo trình Bóng rổ Nguyễn Văn Trung- Nguyễn Quốc Quân - Phạm Văn Thảo 2003 TDTT Hà Nội   x 3
7 Giáo dục QP-AN Do TTGDQP tổ chức giảng dạy         x  
8 Tin trong học tập NN - Giáo trình Tin học văn phòng Nguyễn Minh Thuyết 2008 Giáo dục   x 7
- Giáo trình Microsoft Office 2010 Mai Ngọc Trừ - Vũ Đức Nghiệu 2008 Giáo dục   x 7
9 Tiếng Việt - Tiếng Việt thực hành Thạc Bình Cường 2009 Giáo dục   x 3
- Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt Phạm Đức Lai 2009 Giáo dục   x 3
10 Dẫn luận ngôn ngữ - Dẫn luận Ngôn ngữ học Nguyễn Thiện Giáp 2008 Giáo dục   x 8
11 PP Nghiên cứu khoa học - Phương pháp nghiên cứu khoa học Phạm Viết Vượng 2004 ĐHQGHN   x 5
- Phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý - giáo dục Dương Thiệu Tống 2005 KHXH   x 6
12 Tâm lý học - Tâm lý học đại cương Nguyễn Quang Uẩn 2006 ĐHSP Hà Nội   x 7
- Đề cương bài giảng Tâm lý học đại cương Phạm Mạnh Hùng 2001 ĐHSP-ĐHTN   x 7
13 Giáo dục học - Giáo dục học tập 1 và tập 2. Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thành 1999 ĐHQG HN   x 3
- Lý luận dạy học Đại học Đặng Vũ Hoạt, Hà Thê Ngữ       x 3
- Giáo dục học đại cương II Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức   ĐHSP   x 8
14 Quản lý NN và QL ngành - Quản lý hành chính nhà nước Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Sinh Huy, Hà Thị Đức       x 8
- Luật Giáo dục 2005   1999 HV hành chính QGHN   x 8
- Luật cán bộ công chức Bộ giáo dục và đào tạo 2005 Giáo dục   x 8
15 Tâm lý lứa tuổi và TL SP - Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm.   2009 Chính trị QGHN   x 8
16 Giáo dục học tiểu học Giáo dục học ĐC 1 GS Trần Bá Hoành 1995 NXB HN     8
17 Nhập môn PPGD NN Tiểu học PP hiện đại dạy học ngoại ngữ Bùi Hiền   Nxb ĐHQGHN      
18 Tiếng Nga Sơ cấp 1 Первые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд.Санкт-Петербургского университета.   x 5
19 Tiếng Pháp Sơ cấp 1 Champion 1 Annie Monnerie-Goarin 1998 CLE international     5
20 Tiếng Trung Sơ cấp 1 Giáo trình Hán ngữ 1,2 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 5
21 Tiếng Nga Sơ cấp 2 Вторые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд. Санкт-Петербургского университета.   x 5
22 Tiếng Pháp Sơ cấp 2 Champion 2 Annie Monnerie-Goarin, Evelyne Siréjols 1998 CLE international     5
23 Tiếng Trung Sơ cấp 2 Giáo trình Hán ngữ 3,4 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 5
24 Luyện âm tiếng Anh - Sheep or ship Ann Baker 2006 Cambridge University Press   x 13
25 Ngữ pháp tiếng Anh 1 A practical English Grammar A.J. Thomson & A.V. Martinet 1986 Oxford University Press   x 15
26 Khẩu ngữ TA trung cấp 1 -English oral proficiency  - Intermediate 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   11
27 Bút ngữ TA trung cấp 1 -English written proficiency - Intermediate 1 Nguyễn Trọng Du 2009   x   10
-Select readings Linda Lee & Erick Gundersen 2001 Oxford University Press   x 15
28 Khẩu ngữ TA trung cấp 2 -English oral proficiency  - Intermediate 2 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   13
29 Bút ngữ TA trung cấp 2 English written proficiency - Intermediate 2 Nguyễn Hồng Hà     x   15
30 Khẩu ngữ TA cao cấp 1 -English oral proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   11
31 Bút ngữ TA cao cấp 1 -English written proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thị Thanh Huệ     x   10
32 Khẩu ngữ TA cao cấp 2 -English oral proficiency - Advanced 2 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng - Nguyễn Dương Hà 2011   x   15
33 Bút ngữ TA cao cấp 2 -English written proficiency - Advanced 2 Nguyễn Hồng Hà     x   17
34 Ngữ âm học tiếng Anh -English Phonetic and Phonology Peter Roach 2001 Cambridge University Press   x 11
35 Ngữ pháp tiếng Anh 2 A University Grammar of English Randolph Quick & Sidney Greenbaum 1973 Longman Publishing Group   x 12
36 Ngữ nghĩa học tiếng Anh UnderstandingEnglish Semantics Nguyễn Hoà 2004 ĐH Quốc Gia   x 10
37 Đất nước học Anh-Mỹ America in close-up Nguyễn Thị Minh Loan - Đặng Quỳnh Trâm - Nadia Audrileas - Stephanies Gross 2012   x x 15
Britain for learners of English Eckhard Fielder, Reimer Jansen & Mil Norman-Risch 1990 Longman Publishing Group   x 13
38 Dịch tiếng Anh 1 - Interpretation Techniques and Exercises James Nolan 2005 Multilingual Matters   x 15
39 Đề án kịch tiếng Anh Words into worlds: Learning a Second Language through Process Drama Shin-Mei Kao,  Cecily O'Neil 1998 Ablex   x 20
40 Thuyết trình tiếng Anh Communication skills Richard S 1988 Hazelden Publishing   x 20
41 PPGD tiếng Anh Tiểu học 1 Teaching Children English: A Training Course for Teachers of English to Children David Vale, Anne Feunteun 1998 Cambridge University Press   x 10
42 PPGD tiếng Anh Tiểu học 2 Motivating Learning Series McKay, Penny & Guse, Jenny 2007 British Council   x 15
43 PPGD tiếng Anh THCS Techniques and Principles in Language Teaching Diane Larsen-Freeman 2000 Oxford University Press   x 15
44 PPGD tiếng Anh THPT Learning to teach English at secondary schools Jon Davison, Jane Dowson 2013 Routledge   x 15
45 Phát triển CT tiếng Anh Curriculum Development in Language Teaching Jack C. Richards 2001 Cambridge University Press   x 15
46 Công nghệ giảng dạy NN PP hiện đại dạy học ngoại ngữ Bùi Hiền   Nxb ĐHQGHN     15
47 Kiểm tra đánh giá trong GD TA -Language assessment: Principles and classroom practices H. Douglas Brown 2010 Pearson Education   x 15
Assessing English Language Learners Lorraine Valdez Pierce 2003 National Education Association   x 15
48 Kiểm tra đánh giá Assessing Young Language Learners Penny McKay 2006 Cambridge University Press     15
49 Thiết kế tài liệu giảng dạy phụ trợ New English file Pre-intermediate Oxenden, C.Latham-Koenig, C. and Seligson, P 2009 Oxford University Press   x 5
4 Sư phạm tiếng Trung 1 Những NLCB của CNMLN - Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5 53 53
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
3 Đường lối CM của ĐCSVN - Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
4 Giáo dục thể chất 1 - Giáo trình Điền Kinh Nguyễn Đại Dương 2006 TDTT Hà Nội   x 5
5 Giáo dục thể chất 2 #NAME? Trần Văn Vinh - Đào Chí Thành 1998 TTTT Hà Nội   x 5
6 Giáo dục thể chất 3 - Giáo trình Bóng rổ Nguyễn Văn Trung- Nguyễn Quốc Quân - Phạm Văn Thảo 2003 TDTT Hà Nội   x 3
7 Giáo dục QP-AN Do TTGDQP tổ chức giảng dạy            
8 Dẫn luận ngôn ngữ - Dẫn luận Ngôn ngữ học Nguyễn Thiện Giáp 2008 Giáo dục   x 8
9 Tiếng Việt - Tiếng Việt thực hành Nguyễn Minh Thuyết 2008 Giáo dục   x 7
- Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt Mai Ngọc Trừ - Vũ Đức Nghiệu 2008 Giáo dục   x 7
10 Tin trong học tập NN - Giáo trình Tin học văn phòng Thạc Bình Cường 2009 Giáo dục   x 3
- Giáo trình Microsoft Office 2010 Phạm Đức Lai 2009 Giáo dục   x 3
11 Văn hóa Việt Nam - Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục   x 4
12 PP Nghiên cứu khoa học - Phương pháp nghiên cứu khoa học Phạm Viết Vượng 2004 ĐHQGHN   x 8
- Phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý - giáo dục Dương Thiệu Tống 2005 KHXH   x 7
13 Tâm lý học - Tâm lý học đại cương Nguyễn Quang Uẩn 2006 ĐHSP Hà Nội   x 7
- Đề cương bài giảng Tâm lý học đại cương Phạm Mạnh Hùng 2001 ĐHSP-ĐHTN   x 3
- Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thành 1999 ĐHQG HN   x 3
14 Giáo dục học - Giáo dục học tập 1 và tập 2. Đặng Vũ Hoạt, Hà Thê Ngữ       x 4
- Lý luận dạy học Đại học Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức   ĐHSP   x 8
- Giáo dục học đại cương II ĐAẶng Vũ Hoạt, Nguyễn Sinh Huy, Hà Thị Đức       x 8
15 Quản lý ngành - Quản lý hành chính nhà nước   1999 HV hành chính QGHN   x 8
- Luật Giáo dục 2005 Bộ giáo dục và đào tạo 2005 Giáo dục   x 8
- Luật cán bộ công chức   2009 Chính trị QGHN   x 8
16 Tiếng Trung Sơ cấp 1 Giáo trình Hán ngữ 1,2 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 20
17 Tiếng Anh Sơ cấp 1 New English file Elementary Oxenden, C.Latham-Koenig, C. and Seligson, P 2009 Oxford University Press     20
18 Tiếng Pháp Sơ cấp 1 Champion 1 Annie Monnerie-Goarin, Evelyne Siréjols 1998 CLE international     20
19 Tiếng Nga Sơ cấp 1 Первые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд.Санкт-Петербургского университета.   x 20
20 Tiếng Trung Sơ cấp 2 Giáo trình Hán ngữ 3,4 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 20
21 Tiếng Anh Sơ cấp 2 New English file Pre-intermediate Oxenden, C.;Latham-Koenig, C. and Seligson, P 2009 Oxford University Press   x 20
22 Tiếng Pháp Sơ cấp 2 Champion 2 Annie Monnerie-Goarin 1998 CLE international   x 20
23 Tiếng Nga Sơ cấp 2 Вторые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд. Санкт-Петербургского университета.   x 20
24 Luyện âm tiếng Trung Giáo hình khẩu ngữ cơ sở – Tiếng Hán tiêu chuẩn Hà Sơn Yến 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
25 Ngữ pháp tiếng Trung 1 Sổ tay người học tiếng Hoa         x 15
26 Thực hành tiếng Trung 1 Giáo trình viết tiếng Hán thực nghiệm (sơ cấp 1) Trần Tác Hoành 2006 NXB GDCĐ   x 15
Giáo trình nâng cao tiếng Trung sơ cấp – kỹ năng nghe (quyển 1) Tiêu Khê Cường 2009 NXB ĐH Bắc Kinh   x 15
27 Thực hành tiếng Trung 2 Giáo trình viết tiếng Hán thực nghiệm (sơ cấp 2) Trần Tác Hoành 2006 NXB GDCĐ   x 15
Giáo trình nâng cao tiếng Trung sơ cấp – kỹ năng nghe (quyển 2) Tiêu Khê Cường 2009 NXB ĐH Bắc Kinh   x 15
28 Khẩu ngữ TT trung cấp 1 Giáo trình nghe nói tiếng trung trung cấp (quyển thượng) Hồ Hiếu Thanh 2009 NXB ĐH Bắc Kinh   x 15
29 Bút ngữ TT trung cấp 1 Giáo trình đọc viết tiếng Trung trung cấp (quyển I) Trương Viên 2009 NXB ĐH Bắc Kinh   x 15
30 Khẩu ngữ TT trung cấp 2 Giáo trình nghe nói tiếng Trung trung cấp (quyển hạ) Hồ Hiếu Thanh 2009 NXB ĐH Bắc Kinh   x 15
31 Bút ngữ TT trung cấp 2 Giáo trình đọc viết tiếng Trung (quyển 2) Trương Viên 2009 NXB ĐH Bắc Kinh   x 15
32 Khẩu ngữ TT cao cấp 1 Giáo trình nghe nói tiếng Hán (quyển I) Hồ Hiểu Thanh 2006 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
33 Bút ngữ TT cao cấp 1 Đọc báo học tiếng Trung – đọc hiểu báo chí cao cấp (quyển 1) Chu Kiến Trung 2011 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
34 Khẩu ngữ TT cao cấp 2 Giáo trình nghe nói tiếng Hán cao cấp (quyển II) Hồ Hiểu Thanh 2006 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
35 Bút ngữ TT cao cấp 2 Giáo trình tiếng Hán thương mại cao cấp  La Trần Hà 2004 NXB Nghiên cứu và giáo dục ngoại ngữ   x 15
36 Ngữ âm-Văn tự tiếng Trung Giáo trình Hán ngữ hiện đại Hoàng Bách Vinh  2009 NXB GDCĐ   x 15
37 Ngữ pháp tiếng Trung 2 Giáo trình Hán ngữ hiện đại Hoàng Bách Vinh  2009 NXB GDCĐ   x 15
38 Từ vựng học tiếng Trung Giáo trình Hán ngữ hiện đại Hoàng Bách Vinh  2009 NXB GDCĐ   x 15
39 Dịch tiếng Trung 1 Kỹ xảo dịch Trung – Việt, Việt – Trung Lương Viễn 2003 NXB nghiên cứu Đông Nam Á   x 15
40 Văn học Trung Quốc Lịch sử văn học Trung Quốc Du Quốc Ân, Vương Khởi…. 2006 NXB Văn học nhân dân   x 15
41 Đất nước học Trung Quốc Khái quát tình hình Trung Quốc Tiêu Lập 2011 NXB ĐH Bắc Kinh   x 15
42 NN Hán & VH Trung Quốc Nói tiếng Trung – bàn văn hóa (thượng) Ngô Hiểu Lộ 2008 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
43 Giao tiếp GVH Trung Quốc Lễ nghi xã giao hiện đại Viên Bình 2009 NXB Khoa học   x 15
44 Hán ngữ cổ đại Giáo trình Hán ngữ cổ đại Từ Tông Tài 2010 NNXB ĐH Ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
45 Văn hóa Trung Quốc Tiếng Trung và văn hóa Trung Quốc           15
46 Ngôn ngữ báo chí Trung Quốc Giáo trình ngôn ngữ báo chí cơ sở Chu Kiến Trung 2011 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
47 Đề án kịch tiếng Trung Kỹ xảo ngôn ngữ nghệ thuật cơ bản   2000 NXB VHNT     15
48 Đề án du lịch tiếng Trung Kiến thức du lịch cơ sở Cục Du lịch 2010 NXB GD Du lịch   x 15
49 Dẫn luận PPGD tiếng NN Lý luận và PP giảng dạy tiếng Nga Lê Hồng Thắng         15
PP hiện đại dạy học ngoại ngữ Bùi Hiền   ĐH Quốc gia     15
50 Tin trong giảng dạy NN -Phương tiện kỹ thuật dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học,           8
-Hướng dẫn sử dụng Movie Maker6.0,           8
51 PPGD Tiếng Trung Quốc Dạy tiếng Hán cho người nước ngoài như thế nào Lý Chu 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 8
52 PPGD tiếng Trung THCS Có thể dạy tiếng Hán như vậy – Yếu tố ngôn ngữ Trương Hòa Sinh 2006 NXB Công thương   x 8
53 PPGD tiếng Trung THPT Có thể dạy tiếng Hán như vậy – Kỹ năng ngôn ngữ Trương Hòa Sinh 2006 NXB Công thương   x 8
5 Ngôn ngữ Trung Quốc 1 Những NLCB của CNMLN - Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5 55 55
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
3 Đường lối CM của ĐCSVN - Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
4 Giáo dục thể chất 1 - Giáo trình Điền Kinh Nguyễn Đại Dương 2006 TDTT Hà Nội   x 5
5 Giáo dục thể chất 2 - Giáo trình Cầu long Trần Văn Vinh - Đào Chí Thành 1998 TTTT Hà Nội   x 5
6 Giáo dục thể chất 3 - Giáo trình Bóng rổ Nguyễn Văn Trung- Nguyễn Quốc Quân - Phạm Văn Thảo 2003 TDTT Hà Nội   x 3
7 Giáo dục QP-AN Do TTGDQP tổ chức giảng dạy         x  
8 Tin trong học tập NN - Giáo trình Tin học văn phòng Thạc Bình Cường 2009 Giáo dục   x 3
- Giáo trình Microsoft Office 2010 Phạm Đức Lai 2009 Giáo dục   x 3
9 Tiếng Việt - Tiếng Việt thực hành Nguyễn Minh Thuyết 2008 Giáo dục   x 7
- Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt Mai Ngọc Trừ - Vũ Đức Nghiệu 2000 Giáo dục   x 7
10 Dẫn luận ngôn ngữ - Dẫn luận Ngôn ngữ học Nguyễn Thiện Giáp 2008 Giáo dục   x 8
PP Nghiên cứu khoa học - Phương pháp nghiên cứu khoa học Phạm Viết Vượng 2004 ĐHQGHN   x 8
- Phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý - giáo dục Dương Thiệu Tống 2005 KHXH   x 8
11 Văn hóa Việt Nam - Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục   x 4
12 Ngôn ngữ học đối chiếu - Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ Lê Quang Thiêm 2004 ĐH và CN   x 2
- Ngôn ngữ học đối chiếu so sánh, Bùi Mạnh Hùng  2000 Giaáo dục   x 2
13 Tiếng Trung Sơ cấp 1 Giáo trình Hán ngữ 1,2 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh     5
14 Tiếng Nga Sơ cấp 1 Первые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд.Санкт-Петербургского университета.   x 5
15 Tiếng Pháp Sơ cấp 1 Champion 1 Annie Monnerie-Goarin 1998 CLE international     5
16 Tiếng Anh Sơ cấp 1 New English file Elementary Oxenden, C.Latham-Koenig, C. and Seligson, P 2009 Oxford University Press     5
17 Tiếng Trung Sơ cấp 2 Giáo trình Hán ngữ 3,4 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 5
18 Tiếng Nga Sơ cấp 2 Вторые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд. Санкт-Петербургского университета.   x 5
19 Tiếng Pháp Sơ cấp 2 Champion 2 Annie Monnerie-Goarin 1998 CLE international     5
20 Tiếng Anh Sơ cấp 2 New English file Pre-intermediate Oxenden, C.Latham-Koenig, C. and Seligson, P 2009 Oxford University Press     5
21 Ngôn ngữ học xã hội Ngôn ngữ học xã hội Nguyễn Văn Khang 1999 NXB KHXH   x 7
22 Phân tích văn bản TV - Lý thuyết và thực hành văn bản Tiếng Việt           8
23 - Đại cương ngôn ngữ học tập 2           8
24 Luyện âm tiếng Trung Giáo trình khẩu ngữ cơ sở – Tiếng Hán tiêu chuẩn Hà Sơn Yến 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 8
25 Ngữ pháp tiếng Trung 1 Sổ tay người học tiếng Hoa           4
26 Thực hành tiếng Trung 1 Giáo trình viết tiếng Hán thực nghiệm (sơ cấp 1) Trần Tác Hoành 2006 NXB GDCĐ   x 5
Giáo trình nâng cao tiếng Trung sơ cấp – kỹ năng nghe (quyển 1) Tiêu Khê Cường 2009 NXB ĐH Bắc Kinh   x 5
27 Thực hành tiếng Trung 2 Giáo trình viết tiếng Hán thực nghiệm (sơ cấp 2) Trần Tác Hoành 2006 NXB GDCĐ   x 5
Giáo trình nâng cao tiếng Trung sơ cấp – kỹ năng nghe (quyển 2) Tiêu Khê Cường 2009 NXB ĐH Bắc Kinh   x 15
28 Khẩu ngữ T. Trung trung cấp 1 Giáo trình nghe nói tiếng trung trung cấp (quyển thượng) Hồ Hiếu Thanh 2009 NXB Đại học Bắc Kinh   x 15
29 Bút ngữ T. Trung trung cấp 1 Giáo trình đọc viết tiếng Trung trung cấp (quyển I) Trương Viên 2009 NXB Đại học Bắc Kinh   x 15
30 Khẩu ngữ T. Trung trung cấp 2 Giáo trình nghe nói tiếng Trung trung cấp (quyển hạ) Hồ Hiếu Thanh 2009 NXB Đại học Bắc Kinh   x 15
31 Bút ngữ T. Trung trung cấp 2 Giáo trình đọc viết tiếng Trung (quyển 2) Trương Viên 2009 NXB Đại học Bắc Kinh   x 15
32 Khẩu ngữ T. Trung cao cấp 1 Giáo trình nghe nói tiếng Hán (quyển I) Hồ Hiểu Thanh 2009 NXB Đại học ngôn ngữ BK   x 15
33 Bút ngữ T. Trung cao cấp 1 Đọc báo học tiếng Trung – đọc hiểu báo chí cao cấp (quyển 1) Ngô Thành Niên 2005 NXB ĐH Bắc Kinh   x 15
34 Khẩu ngữ T. Trung cao cấp 2 Giáo trình nghe nói tiếng Hán cao cấp (quyển II) Hồ Hiểu Thanh 2009 NXB Đại học ngôn ngữ BK   x 15
35 Bút ngữ T. Trung cao cấp 2 Giáo trình tiếng Hán thương mại cao cấp  La Trần Hà 2009 NXB Công thương   x 15
36 Ngữ âm - Văn tự tiếng Trung Giáo trình Hán ngữ hiện đại Hoàng Bách Vinh  2009 NXB GDCĐ   x 15
37 Ngữ pháp tiếng Trung 2 Giáo trình Hán ngữ hiện đại Hoàng Bách Vinh  2009 NXB GDCĐ   x 15
38 Từ vựng học tiếng Trung Giáo trình Hán ngữ hiện đại Hoàng Bách Vinh  2009 NXB GDCĐ   x 15
39 Lý thuyết dịch tiếng Trung Phiên dịch lý luận và thực tiễn Chu Tiểu Tuyết 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
40 Dịch tiếng Trung 1 Kỹ xảo dịch Việt Trung, Trung Việt Lương Viễn 2003 NXB nghiên cứu Đông Nam Á   x 15
41 Dịch khẩu ngữ Giáo trình dịch nói tiếng Trung Quốc Tần Tiểu Nhã 2011 NXB ĐH Bắc Kinh     15
42 Thuyết trình tiếng Trung Giáo trình thuyết trình và tài nói Lý Yến Kiệt 2012 NXB ĐH Sư phạm Hoa Đông     15
43 Dịch Việt - Trung Giáo trình dịch Việt Trung Triệu Ngọc Lan 2007 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh     15
44 Văn học Trung Quốc Lịch sử văn học Trung Quốc Du Quốc Ân, Vương Khởi…. 2006 NXB Văn học nhân dân   x 15
45 Đất nước học Trung Quốc Khái quát tình hình Trung Quốc Tiêu Lập 2011 NXB ĐH Bắc Kinh   x 15
46 NN Hán & VH Trung Quốc Nói tiếng Trung – bàn văn hóa Ngô Hiểu Lộ 2008 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
47 Giao tiếp GVH Trung Quốc Lễ nghi xã giao hiện đại Viên Bình 2009 NXB Khoa học   x 15
48 Hán ngữ cổ đại Giáo trình Hán ngữ cổ đại Từ Tông Tài 2010 NNXB ĐH Ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
49 Văn hóa Trung Quốc Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc           15
50 Ngôn ngữ báo chí Trung Quốc Ngôn ngữ báo chí cơ sở Chu Kiến Trung 2011 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
51 Đề án kịch tiếng Trung Kỹ xảo ngôn ngữ nghệ thuật cơ bản   2000 NXB VHNT   x 5
52 Đề án du lịch tiếng Trung Kiến thức du lịch cơ sở Cục Du lịch 2010 NXB GD Du lịch   x 5
53 Tiếng Trung thương mại Giáo trình nghe nói tiếng Trung thương mại           5
54 Tiếng Trung du lịch Kỹ xảo hướng dẫn du lịch và mô phỏng hướng dẫn du lịch Trí Bình 2010 NXB ĐH Thanh Hoa     5
55 Tiếng Trung kỹ thuật Tiếng Trung Hành chính văn phòng Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Hồng Nhân, Nguyễn Ngọc H iền 2013 ĐHNN – ĐHQG Hà Nội   x 5
6 SP SN Trung -Anh 1 Những NLCB của CNMLN - Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5 85 85
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
3 Đường lối CM của ĐCSVN - Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
4 Giáo dục thể chất 1 - Giáo trình Điền Kinh Nguyễn Đại Dương 2006 TDTT Hà Nội   x 5
5 Giáo dục thể chất 2 - Giáo trình Cầu lông Trần Văn Vinh - Đào Chí Thành 1998 TTTT Hà Nội   x 5
6 Giáo dục thể chất 3 - Giáo trình Bóng rổ Nguyễn Văn Trung- Nguyễn Quốc Quân - Phạm Văn Thảo 2003 TDTT Hà Nội   x 3
7 Giáo dục QP-AN Do TTGDQP tổ chức giảng dạy            
8 Dẫn luận ngôn ngữ - Dẫn luận Ngôn ngữ học Nguyễn Thiện Giáp 2008 Giáo dục   x 8
9 Tiếng Việt - Tiếng Việt thực hành Nguyễn Minh Thuyết 2008 Giáo dục   x 7
- Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt Mai Ngọc Trừ - Vũ Đức Nghiệu 2008 Giáo dục   x 7
10 Tin trong học tập NN - Giáo trình Tin học văn phòng Thạc Bình Cường 2009 Giáo dục   x 3
- Giáo trình Microsoft Office 2010 Phạm Đức Lai 2009 Giáo dục   x 3
11 Văn hóa Việt Nam - Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục   x 4
12 PP Nghiên cứu khoa học - Phương pháp nghiên cứu khoa học Phạm Viết Vượng 2004 ĐHQGHN   x 8
- Phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý - giáo dục Dương Thiệu Tống 2005 KHXH   x 7
13 Tâm lý học - Tâm lý học đại cương Nguyễn Quang Uẩn 2006 ĐHSP Hà Nội   x 7
- Đề cương bài giảng Tâm lý học đại cương Phạm Mạnh Hùng 2001 ĐHSP-ĐHTN   x 3
- Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thành 1999 ĐHQG HN   x 3
14 Giáo dục học - Giáo dục học tập 1 và tập 2. Đặng Vũ Hoạt, Hà Thê Ngữ       x 4
- Lý luận dạy học Đại học Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức   ĐHSP   x 3
- Giáo dục học đại cương II ĐAẶng Vũ Hoạt, Nguyễn Sinh Huy, Hà Thị Đức       x 4
15 Quản lý ngành - Quản lý hành chính nhà nước   1999 HV hành chính QGHN   x 8
- Luật Giáo dục 2005 Bộ giáo dục và đào tạo 2005 Giáo dục   x 7
- Luật cán bộ công chức   2009 Chính trị QGHN   x 7
16 Tiếng Trung Sơ cấp 1 Giáo trình tiếng Hán 1,2 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
17 Tiếng Anh Sơ cấp 1 New English file Elementary Oxenden, C.Latham-Koenig, C. and Seligson, P 2009 Oxford University Press   x 15
18 Tiếng Pháp Sơ cấp 1 Champion 1 Annie Monnerie-Goarin 1998 CLE international     15
19 Tiếng Nga Sơ cấp 1 Первые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд.Санкт-Петербургского университета.   x 15
20 Tiếng Trung Sơ cấp 2 Giáo trình tiếng Hán 3,4 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
21 Tiếng Anh Sơ cấp 2 New English file Pre-intermediate Oxenden, C.Latham-Koenig, C. and Seligson, P 2009 Oxford University Press   x 15
22 Tiếng Pháp Sơ cấp 2 Champion 1 Annie Monnerie-Goarin 1998 CLE international     5
23 Tiếng Nga Sơ cấp 2 Вторые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд. Санкт-Петербургского университета.   x 5
24 Ngữ pháp tiếng Trung 1 Sổ tay người học tiếng Hoa           15
25 Ngữ pháp tiếng Anh 1 A practical English Grammar A.J. Thomson & A.V. Martinet 1986 Oxford University Press   x 15
26 Luyện âm tiếng Trung Giáo hình khẩu ngữ cơ sở – Tiếng Hán tiêu chuẩn Hà Sơn Yến 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
27 Luyện âm tiếng Anh - Sheep or ship Ann Baker 2006 Cambridge University Press   x 13
28 Khẩu ngữ T. Anh trung cấp 1 -English oral proficiency  - Intermediate 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
29 Bút ngữ T. Anh trung cấp 1 -English written proficiency - Intermediate 1 Nguyễn Trọng Du 2009   x   11
30 -Select readings Linda Lee & Erick Gundersen 2001 Oxford University Press   x 10
31 Khẩu ngữ T. Anh trung cấp 2 -English oral proficiency  - Intermediate 2 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
32 Bút ngữ T. Anh trung cấp 2 English written proficiency - Intermediate 2 Nguyễn Hồng Hà     x   13
33 Khẩu ngữ T. Anh cao cấp 1 -English oral proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
34 Bút ngữ T. Anh cao cấp 1 -English written proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thị Thanh Huệ     x   11
35 Khẩu ngữ T. Anh cao cấp 2 -English oral proficiency - Advanced 2 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng - Nguyễn Dương Hà 2011   x   10
36 Bút ngữ T. Anh cao cấp 2 -English written proficiency - Advanced 2 Nguyễn Hồng Hà     x   15
37 Thực hành tiếng Trung 1 Giáo trình viết tiếng Hán thực nghiệm (sơ cấp 1) Trần Tác Hoành 2006 NXB GDCĐ   x 17
Giáo trình nâng cao tiếng Trung sơ cấp – kỹ năng nghe (quyển 1) Tiêu Khê Cường 2009 NXB ĐH Bắc Kinh   x 11
38 Thực hành tiếng Trung 2 Giáo trình viết tiếng Hán thực nghiệm (sơ cấp 2) Trần Tác Hoành 2006 NXB GDCĐ   x 12
Giáo trình nâng cao tiếng Trung sơ cấp – kỹ năng nghe (quyển 2) Tiêu Khê Cường 2009 NXB ĐH Bắc Kinh   x 10
39 Khẩu ngữ TT trung cấp 1 Giáo trình nghe nói tiếng trung trung cấp (quyển thượng) Hồ Hiếu Thanh 2009 NXB Đại học Bắc Kinh   x 15
40 Bút ngữ TT trung cấp 1 Giáo trình đọc viết tiếng Trung trung cấp (quyển I) Trương Viên 2009 NXB Đại học Bắc Kinh   x 13
41 Khẩu ngữ TT trung cấp 2 Giáo trình nghe nói tiếng Trung trung cấp (quyển hạ) Hồ Hiếu Thanh 2009 NXB Đại học Bắc Kinh   x 15
42 Bút ngữ TT trung cấp 2 Giáo trình đọc viết tiếng Trung trung cấp (quyển 2) Trương Viên 2009 NXB Đại học Bắc Kinh   x 20
43 Khẩu ngữ TT cao cấp 1 Giáo trình nghe nói tiếng Hán (quyển I) Hồ Hiểu Thanh 2009 NXB Đại học ngôn ngữ BK   x 20
44 Bút ngữ TT cao cấp 1 Đọc báo học tiếng Trung – đọc hiểu báo chí cao cấp (quyển 1) Ngô Thành Niên 2005 NXB ĐH Bắc Kinh   x 15
45 Khẩu ngữ TT cao cấp 2 Giáo trình nghe nói tiếng Hán cao cấp(quyển II) Hồ Hiểu Thanh 2009 NXB Đại học ngôn ngữ BK   x 15
46 Bút ngữ TT cao cấp 2 Giáo trình thương mại tiếng Trung cao cấp La Trần Hà 2009 NXB Công thương   x 15
47 Ngữ pháp tiếng Anh 2 A University Grammar of English Randolph Quick & Sidney Greenbaum 1973 Longman Publishing Group   x 15
48 Ngữ pháp tiếng Trung 2 Giáo trình tiếng Hán hiện đại Hoàng Bách Vinh  2009 NXB GDCĐ   x 15
49 Từ vựng học tiếng Trung Giáo trình tiếng Hán hiện đại Hoàng Bách Vinh  2009 NXB GDCĐ   x 15
50 Ngữ nghĩa học tiếng Anh UnderstandingEnglish Semantics Nguyễn Hoà 2004 ĐH Quốc Gia   x 15
51 Ngữ âm học tiếng Anh -English Phonetic and Phonology Peter Roach 2001 Cambridge University Press   x 15
52 Ngữ âm-Văn tự tiếng Trung Giáo trình tiếng Hán hiện đại Hoàng Bách Vinh  2009 NXB GDCĐ   x 15
53 Dịch tiếng Anh 1 Interpretation Techniques and Exercises James Nolan 2005 Multilingual Matters   x 15
54 Dịch tiếng Trung Quốc 1 Kỹ xảo dịch Trung Việt, Việt Trung Lương Viễn 2003 NXB nghiên cứu Đông Nam Á   x 15
55 Văn học Anh English Literature Nguyễn Thị Minh Loan - Đặng Quỳnh Trâm - Nadia Audrileas - Stephanies Gross 2012   x   15
56 Văn học Trung Quốc Lịch sử văn học Trung Quốc Du Quốc Ân, Vương Khởi…. 2006 NXB Văn học nhân dân     15
57 Đất nước học Anh-Mỹ America in close-up Eckhard Fielder, Reimer Jansen & Mil Norman-Risch 1990 Longman Publishing Group   x 15
Britain for learners of English James O'Driscol 2009 OUP Oxford   x 15
58 Đất nước học Trung Quốc Khái quát tình hình Trung Quốc Tiêu Lập 2011 NXB ĐH Bắc Kinh   x 15
59 NN Hán & VH Trung Quốc Nói tiếng Trung – bàn văn hóa Ngô Hiểu Lộ 2008 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
60 Tiếng Anh khoa học Approaching English Language Research Desmond Allison 2005 National University of Singapore Press   x 15
61 Ngữ dụng học tiếng Anh Pragmatics Goerge Yule 1983 Oxford University Press   x 15
62 Giao tiếp giao văn hóa Anh Intercultural competence Gerhard Neuner 2003 Council of Europe   x 15
Signals – How to Use Body Language for Power, Success and Love Allan Pease 1981 Bantam Books   x 15
63 Thuyết trình tiếng Anh Communication skills Richard S 1988 Hazelden Publishing   x 15
64 Giao tiếp GVH Trung Quốc Lễ nghi xã giao hiện đại Viên Bình 2009 NXB Khoa học   x 15
65 Hán ngữ cổ đại Giáo trình Hán ngữ cổ đại           15
66 Đề án kịch tiếng Anh Words into worlds: Learning a Second Language through Process DramaGiáotrình Shin-Mei Kao,  Cecily O'Neil 1998 Ablex   x 15
67 Đề án kịch tiếng Trung Quốc Kỹ xảo ngôn ngữ nghệ thuật cơ bản   2000 NXB VHNT     15
68 Đề án tạp chí Anh The Magazine Article: How to Think It, Plan It, Write It Peter Jacobi 1991 Indiana University Press   x 15
69 Đề án du lịch Anh Crossroads and Boundaries Toumazou, Michael K., P. Nick Kardulias, and Derek B. Counts, eds. 2012 American Schools of Oriental Research   x 15
70 Đề án truyền hình  Anh Television and the Quality of Life, How Viewing Shapes Everyday Experience Robert William Kubey 1990 Routledge   x 15
71 Đề án du lịch Trung Kiến thức du lịch cơ sở Cục Du lịch 2010 NXB GD Du lịch   x 15
72 Văn hóa Trung Quốc Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc           15
73 Ngôn ngữ báo chí Trung Quốc Ngôn ngữ báo chí Trung Quốc cơ sở Chu Kiến Trung 2011 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
74 Dẫn luận PPGD tiếng NN PP hiện đại dạy học ngoại ngữ Bùi Hiền   ĐHQG     15
75 Tin trong giảng dạy NN -Phương tiện kỹ thuật dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học,           15
-Hướng dẫn sử dụng Movie Maker6.0,           15
76 PPGD Tiếng Anh Materials and Methods in ELT Jo McDonough, Christopher Shaw 2012 John Wiley & Sons   x 15
77 PPGD Tiếng Trung Quốc Dạy tiếng Hán cho người nước ngoài như thế nào Lý Chu 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
78 PPGD tiếng Anh THCS Techniques and Principles in Language Teaching Diane Larsen-Freeman 2000 Oxford University Press   x 15
79 PPGD tiếng Anh THPT Learning to teach English at secondary schools Jon Davison, Jane Dowson 2013 Routledge   x 15
80 PPGD tiếng Trung THCS Có thể dạy tiếng Hán như vậy – Yếu tố ngôn ngữ Trương Hòa Sinh 2006 NXB Công thương   x 15
81 PPGD tiếng Trung THPT Có thể dạy tiếng Hán như vậy – Kỹ năng ngôn ngữ Trương Hòa Sinh 2006 NXB Công thương   x 15
82 Phát triển CT tiếng Anh Curriculum Development in Language Teaching Jack C. Richards 2001 Cambridge University Press   x 15
83 Kiểm tra đánh giá trong GD TA -Language assessment: Principles and classroom practices H. Douglas Brown 2010 Pearson Education   x 15
Assessing English Language Learners Lorraine Valdez Pierce 2003 National Education Association   x 15
84 Phát triển CT tiếng Trung Quốc Giáo trình QLHCNN và QLGDĐT Phạm Viết Vượng    NXBĐH Sư phạm     15
85 Kiểm tra đánh giá trong GD TT Lý luận dđánh giá ngôn ngữ và đánh giá tiếng Hán Trương Khải 2003 NXB Thương vụ     15
7 SP Nga-Anh 1 Những NLCB của CNMLN - Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 15 83 83
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 15
3 Đường lối CM của ĐCSVN - Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 15
4 Giáo dục thể chất 1 - Giáo trình Điền Kinh Nguyễn Đại Dương 2006 TDTT Hà Nội   x 15
5 Giáo dục thể chất 2 - Giáo trình Cầu lông Trần Văn Vinh - Đào Chí Thành 1998 TTTT Hà Nội   x 15
6 Giáo dục thể chất 3 - Giáo trình Bóng rổ Nguyễn Văn Trung- Nguyễn Quốc Quân - Phạm Văn Thảo 2003 TDTT Hà Nội   x 15
7 Giáo dục QP-AN Do TTGDQP tổ chức giảng dạy           15
8 Dẫn luận ngôn ngữ - Dẫn luận Ngôn ngữ học Nguyễn Thiện Giáp 2008 Giáo dục   x 15
9 Tiếng Việt - Tiếng Việt thực hành Nguyễn Minh Thuyết 2008 Giáo dục   x 15
- Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt Mai Ngọc Trừ - Vũ Đức Nghiệu 2008 Giáo dục   x 15
10 Tin trong học tập NN - Giáo trình Tin học văn phòng Thạc Bình Cường 2009 Giáo dục   x 15
- Giáo trình Microsoft Office 2010 Phạm Đức Lai 2009 Giáo dục   x 15
11 Văn hóa Việt Nam - Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục   x 15
12 PP Nghiên cứu khoa học - Phương pháp nghiên cứu khoa học Phạm Viết Vượng 2004 ĐHQGHN   x 15
- Phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý - giáo dục Dương Thiệu Tống 2005 KHXH   x 15
13 Tâm lý học - Tâm lý học đại cương Nguyễn Quang Uẩn 2006 ĐHSP Hà Nội   x 15
- Đề cương bài giảng Tâm lý học đại cương Phạm Mạnh Hùng 2001 ĐHSP-ĐHTN   x 15
- Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thành 1999 ĐHQG HN   x 15
14 Giáo dục học - Giáo dục học tập 1 và tập 2. Đặng Vũ Hoạt, Hà Thê Ngữ       x 15
- Lý luận dạy học Đại học Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức   ĐHSP   x 15
- Giáo dục học đại cương II ĐAẶng Vũ Hoạt, Nguyễn Sinh Huy, Hà Thị Đức       x 15
15 Quản lý ngành - Quản lý hành chính nhà nước   1999 HV hành chính QGHN   x 15
- Luật Giáo dục 2005 Bộ giáo dục và đào tạo 2005 Giáo dục   x 15
- Luật cán bộ công chức   2009 Chính trị QGHN   x 15
16 Tiếng Anh Sơ cấp 1 New English file Elementary Oxenden, C.Latham-Koenig, C. and Seligson, P 2009 Oxford University Press     15
17 Tiếng Pháp Sơ cấp 1 Champion 1 Annie Monnerie-Goarin 1998 CLE international     15
18 Tiếng Nga Sơ cấp 1 Первые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд.Санкт-Петербургского университета.   x 15
19 Tiếng Trung sơ cấp 1 Giáo trình tiếng Hán 1,2 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
20 Tiếng Anh Sơ cấp 2 New English file Pre-intermadiate Oxenden, C.Latham-Koenig, C. and Seligson, P 2009 Oxford University Press   x 15
21 Tiếng Pháp Sơ cấp 2 Champion 1 Annie Monnerie-Goarin 1998 CLE international     15
22 Tiếng Nga Sơ cấp 2 Вторые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд. Санкт-Петербургского университета.   x 15
23 Tiếng Trung sơ cấp 2 Giáo trình tiếng Hán 3,4 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
24 Luyện âm tiếng Anh - Sheep or ship Ann Baker 2006 Cambridge University Press   x 15
25 Luyện âm tiếng Nga Практическая фонетика русского языка Т.В. Попова, Т.В. Губанова 2001 Изд. Тамбовский государственный технический университет   x 15
26 Ngữ pháp tiếng Nga 1 Учебная грамматика. 53 модели Т. М. Дорофеева, М. Н. Лебедева 2008 Изд. Русский язык   x 15
27 Ngữ pháp tiếng Anh 1 A practical English Grammar A.J. Thomson & A.V. Martinet 1986 Oxford University Press     15
28 Thực hành tiếng Nga 1 Дорога в Россию 1 В.Е. Антонова, М.М. Нахабина 2009 Изд. Златоуст   x 5
29 Thực hành tiếng Nga 2 Дорога в Россию 2 В.Е. Антонова, М.М. Нахабина 2008 Изд. Златоуст   x 5
30 Khẩu ngữ TA trung cấp 1 -English oral proficiency  - Intermediate 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
31 Bút ngữ TA trung cấp 1 -English written proficiency - Intermediate 1 Nguyễn Trọng Du 2009   x   15
32 -Select readings Linda Lee & Erick Gundersen 2001 Oxford University Press   x 15
33 Khẩu ngữ TA trung cấp 2 -English oral proficiency  - Intermediate 2 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
34 Bút ngữ TA trung cấp 2 English written proficiency - Intermediate 2 Nguyễn Hồng Hà     x   15
35 Khẩu ngữ TA cao cấp 1 -English oral proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
36 Bút ngữ TA cao cấp 1 -English written proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thị Thanh Huệ     x   15
37 Khẩu ngữ TA cao cấp 2 -English oral proficiency - Advanced 2 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng - Nguyễn Dương Hà 2011   x   15
38 Bút ngữ TA cao cấp 2 -English written proficiency - Advanced 2 Nguyễn Hồng Hà     x   15
39 Khẩu ngữ tiếng Nga trung cấp 1 Дорога в Россию. Первый сертификационный уровень. Том I В.Е. Антонова, М.М. Нахабина 2006 Изд. Златоуст   x 5
40 Bút ngữ tiếng Nga trung cấp 1 Дорога в Россию. Первый сертификационный уровень. Том I В.Е. Антонова, М.М. Нахабина 2006 Изд. Златоуст   x 5
41 Khẩu ngữ tiếng Nga trung cấp 2 Дорога в Россию. Первый сертификационный уровень. Том II В.Е. Антонова, М.М. Нахабина 2006 Изд. Златоуст   x 5
42 Bút ngữ tiếng Nga trung cấp 2 Дорога в Россию. Первый сертификационный уровень. Том II В.Е. Антонова, М.М. Нахабина 2006 Изд. Златоуст   x 5
43 Khẩu ngữ tiếng Nga cao cấp 1 Русский класс И. Костина, Е. Богословская и др. 2006 Изд. Феникс   x 5
44 Bút ngữ tiếng Nga cao cấp 1 Золотое перо Д.В. Колесова 2002 Изд. Златоуст   x 5
45  
46 Khẩu ngữ tiếng Nga cao cấp 2 Поговорим Т.И. Попова, Е.Е. Юрков 2000 Изд. Златоуст   x 5
47 Bút ngữ tiếng Nga cao cấp 2 Пишем эссе Д.В. Колесова 2003 Изд. Златоуст   x 5
48 Ngữ pháp tiếng Anh 2 A University Grammar of English Randolph Quick & Sidney Greenbaum 1973 Longman Publishing Group   x 15
49 Ngữ pháp tiếng Nga 2 Синтаксис современного русского языка Г.И. Кустова, К.И. Мишина, В.А. Федосеев 2005 Изд. Академия   x 15
50 Từ vựng học tiếng Nga Лексика современного русского языка           15
51 Ngữ nghĩa học tiếng Anh UnderstandingEnglish Semantics Nguyễn Hoà 2004 ĐH Quốc Gia   x 15
52 Ngữ âm học tiếng Anh -English Phonetic and Phonology Peter Roach 2001 Cambridge University Press     15
53 Ngữ âm học tiếng Nga Структура фонетического слова в русском языке С.В. Князев 2006 Изд. Макс-пресс   x 15
54 Dịch tiếng Anh 1 - Interpretation Techniques and Exercises James Nolan 2005 Multilingual Matters   x 15
55 Dịch tiếng tiếng Nga 1 Пособие по переводу           15
56 Văn học Anh English Literature Nguyễn Thị Minh Loan - Đặng Quỳnh Trâm - Nadia Audrileas - Stephanies Gross 2012   x   15
57 Văn học Nga Русская литература XX века Т.Л. Владимирова 2012 Изд. Томский политехнический университет   x 15
58 Đất nước học Anh-Mỹ Britain for learners of English James O'Driscol 2009 OUP Oxford   x 15
59 Đất nước học Nga Такая разная страна И.А. Гончар 2010 Изд. Златоуст   x 15
60 Ngữ dụng học Nga Очерки по русской семантике А.Б. Пеньковский 2004 Изд. Языки славянской культуры   x 15
61 Tiếng Anh khoa học -Approaching English Language Research Desmond Allison 2005 National University of Singapore Press   x 15
62 Ngữ dụng học tiếng Anh Pragmatics Goerge Yule 1983 Oxford University Press   x 15
63 Giao tiếp giao văn hóa Anh Intercultural competence Gerhard Neuner 2003 Council of Europe   x 15
Signals – How to Use Body Language for Power, Success and Love Allan Pease 1981 Bantam Books   x 15
64 Thuyết trình tiếng Anh Communication skills Richard S 1988 Hazelden Publishing   x 15
65 Tiếng Nga khoa học Пособие по русскому научному стилю           15
Đề án kịch tiếng Anh Words into worlds: Learning a Second Language through Process Drama Shin-Mei Kao,  Cecily O'Neil 1998 Ablex   x 15
66 Đề án kịch tiếng Nga Sử dụng tài liệu tham khảo nội bộ       x   15
67 Đề án tạp chí Anh The Magazine Article: How to Think It, Plan It, Write It Peter Jacobi 1991 Indiana University Press   x 15
68 Đề án du lịch Anh Crossroads and Boundaries Toumazou, Michael K., P. Nick Kardulias, and Derek B. Counts, eds. 2012 American Schools of Oriental Research   x 15
69 Đề án truyền hình  Anh Television and the Quality of Life, How Viewing Shapes Everyday Experience Robert William Kubey 1990 Routledge   x 15
70 Đề án du lịch Nga Русский - экзамен - туризма Л.В. Трушина и др. 2005 Изд. ИКАР   x 15
Đề án văn hóa Nga Дорога к олимпу русской культуры           15
71 Đề án truyền hình  Nga Sử dụng tài liệu tham khảo nội bộ       x   15
72 Dẫn luận PPGD tiếng NN PP hiện đại dạy học ngoại ngữ Bùi Hiền   ĐH Quốc gia     5
73 Tin trong giảng dạy NN -Phương tiện kỹ thuật dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học,           8
-Hướng dẫn sử dụng Movie Maker6.0,           8
74 PPGD Tiếng Anh Materials and Methods in ELT Jo McDonough, Christopher Shaw 2012 John Wiley & Sons   x 15
75 PPGD Tiếng Nga Инновационный учебно-методический комплекс «Русский язык как иностранный» С.А. Хавронина, Т.М. Балыхина 2008 Изд. Российский университет дружбы народов   x 15
76 PPGD tiếng Anh THCS Principles and techniques for teaching English at lower secondary schools           15
77 PPGD tiếng Anh THPT Learning to teach English at secondary schools Jon Davison, Jane Dowson 2013 Routledge   x 15
78 PPGD tiếng Nga THCS Lý luận và PPGD tiếng Nga Lê Hồng Thắng     x   8
79 PPGD tiếng Nga THPT Lý luận và PPGD tiếng Nga Lê Hồng Thắng     x   8
80 Phát triển CT tiếng Anh Curriculum Development in Language Teaching Jack C. Richards 2001 Cambridge University Press   x 15
81 Kiểm tra đánh giá trong GD TA -Language assessment: Principles and classroom practices H. Douglas Brown 2010 Pearson Education   x 15
Assessing English Language Learners Lorraine Valdez Pierce 2003 National Education Association   x 15
82 Phát triển CT tiếng Nga Sử dụng tài liệu tham khảo nội bộ       x   15
83 Kiểm tra đánh giá trong GD TN Sử dụng tài liệu tham khảo nội bộ       x   15
8 ngôn ngư Pháp-Anh 1 Những NLCB của CNMLN - Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5 81 81
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
3 Đường lối CM của ĐCSVN - Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
4 Giáo dục thể chất 1 - Giáo trình Điền Kinh Nguyễn Đại Dương 2006 TDTT Hà Nội   x 5
5 Giáo dục thể chất 2 - Giáo trình Cầu long Trần Văn Vinh - Đào Chí Thành 1998 TTTT Hà Nội   x 5
6 Giáo dục thể chất 3 - Giáo trình Bóng rổ Nguyễn Văn Trung- Nguyễn Quốc Quân - Phạm Văn Thảo 2003 TDTT Hà Nội   x 3
7 Giáo dục QP-AN Do TTGDQP tổ chức giảng dạy         x  
8 Tin trong học tập NN - Giáo trình Tin học văn phòng Thạc Bình Cường 2009 Giáo dục   x 3
- Giáo trình Microsoft Office 2010 Phạm Đức Lai 2009 Giáo dục   x 3
9 Tiếng Việt - Tiếng Việt thực hành Nguyễn Minh Thuyết 2008 Giáo dục   x 7
- Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt Mai Ngọc Trừ - Vũ Đức Nghiệu 2000 Giáo dục   x 7
10 Dẫn luận ngôn ngữ - Dẫn luận Ngôn ngữ học Nguyễn Thiện Giáp 2008 Giáo dục   x 8
11 PP Nghiên cứu khoa học - Phương pháp nghiên cứu khoa học         x 6
- Phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý - giáo dục         x 8
12 Văn hóa Việt Nam - Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục   x 4
13 Ngôn ngữ học đối chiếu - Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ Lê Quang Thiêm 2004 ĐH và CN   x 2
- Ngôn ngữ học đối chiếu so sánh, Bùi Mạnh Hùng  2000 Giaáo dục   x 2
14 Tiếng Trung sơ cấp 1 Giáo trình tiếng Hán 1,2           15
15 Tiếng Nga Sơ cấp 1 Первые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд.Санкт-Петербургского университета.   x 15
16 Tiếng Pháp Sơ cấp 1 Champion 1 Annie Monnerie-Goarin 1998 CLE international     15
17 Tiếng Anh Sơ cấp 1 New English file Elementary Oxenden, C.Latham-Koenig, C. and Seligson, P 2009 Oxford University Press   x 15
18 Tiếng Trung sơ cấp 2 Giáo trình tiếng Hán 3,4           15
19 Tiếng Nga Sơ cấp 2 Вторые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд. Санкт-Петербургского университета.   x 15
20 Tiếng Pháp Sơ cấp 2 Champion 2 Annie Monnerie-Goarin 1998 CLE international     15
21 Tiếng Anh Sơ cấp 2 New English file Pre-intermadiate Oxenden, C.Latham-Koenig, C. and Seligson, P 2009 Oxford University Press   x 15
22 Ngôn ngữ học xã hội Ngôn ngữ học xã hội Nguyễn Văn Khang 1999 NXB KHXH   x 15
23 Phân tích văn bản TV - Lý thuyết và thực hành văn bản Tiếng Việt           15
- Đại cương ngôn ngữ học tập 2           15
24 Ngữ pháp tiếng Anh 1 A practical English Grammar A.J. Thomson & A.V. Martinet 1986 Oxford University Press   x 15
25 Ngữ pháp tiếng Pháp 1 -La grammaire pramatique du français Grammaire expliquée du français : Niveau débutant Sylvie Poisson-Quinton, Celyne Huet-Ogle, Roxane Boulet, Anne Vergne-Sirieys  2003 CLE international   15
26 Luyện âm tiếng Anh - Sheep or ship Ann Baker 2006 Cambridge University Press   x 15
27 Luyện âm tiếng Pháp - La prononciation du français           15
28 Khẩu ngữ tiếng Anh trung cấp 1 -English oral proficiency  - Intermediate 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
29 Bút ngữ tiếng Anh trung cấp 1 -English written proficiency - Intermediate 1 Nguyễn Trọng Du 2009   x   15
30 -Select readings Linda Lee & Erick Gundersen 2001 Oxford University Press   x 15
31 Khẩu ngữ tiếng Anh trung cấp 2 -English oral proficiency  - Intermediate 2 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
32 Bút ngữ tiếng Anh trung cấp 2 English written proficiency - Intermediate 2 Nguyễn Hồng Hà         15
33 Khẩu ngữ tiếng Anh cao cấp 1 -English oral proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
34 Bút ngữ tiếng Anh cao cấp 1 -English written proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thị Thanh Huệ     x   15
35 Khẩu ngữ tiếng Anh cao cấp 2 -English oral proficiency - Advanced 2 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng - Nguyễn Dương Hà 2011   x   15
36 Bút ngữ tiếng Anh cao cấp 2 -English written proficiency - Advanced 2 Nguyễn Hồng Hà     x   15
37 Khẩu ngữ tiếng Pháp sơ cấp 1 CO 1+ EO 1 Michèle Barféty 2003 CLE international     15
38 Bút ngữ tiếng Pháp sơ cấp 1 CE 1+ EE 1 Sylvie Poissoon-Quinton 2004 CLE international     15
39 Khẩu ngữ tiếng Pháp trung cấp 1 CO 1 + EO 1 Michèle Barféty 2003 CLE international     15
40 Bút ngữ tiếng Pháp trung cấp 1 CE 1 + EE 1 Sylvie Poissoon-Quinton 2004 CLE international     15
41 Khẩu ngữ tiếng Pháp trung cấp 2 CO 2+ EO 2 Michèle Barféty 2006 CLE international     15
42 Bút ngữ tiếng Pháp trung cấp 2 CE 2  + EE 2 Sylvie Poissoon-Quinton, Reine Mimran 2005 CLE international     15
43 Khẩu ngữ tiếng Pháp cao cấp 1 CO 3+ EO 3 Michèle Barféty 2006 CLE international     15
44 Bút ngữ tiếng Pháp cao cấp 1 CE 3+ EE 3 Sylvie Poissoon-Quinton, Reine Mimran 2005 CLE international     15
45 Khẩu ngữ tiếng Pháp cao cấp 2 CO 4+ EO 4 Michèle Barféty 2009 CLE international     15
46 Bút ngữ tiếng Pháp cao cấp 2 CE 4+ EE 4 Sylvie Poissoon-Quinton, Reine Mimran 2009 CLE international     15
47 Dịch tiếng Pháp 1 Sử dụng tài liệu tham khảo nội bộ       x   15
48 Dịch tiếng Anh 1 Interpretation Techniques and Exercises James Nolan 2005 Multilingual Matters   x 15
49 Ngữ âm học tiếng Anh -English Phonetic and Phonology Peter Roach 2001 Cambridge University Press   x 15
50 Ngữ âm học tiếng Pháp -La phonetique française Phonetique Progressive Du Francais, Intermediaire Lucile Charliac, Annie-Claude Motron 2007 CLE international   15
51 Ngữ pháp tiếng Anh 2 A University Grammar of English Randolph Quick & Sidney Greenbaum 1973 Longman Publishing Group   x 15
52 Ngữ pháp tiếng Pháp 2 Grammaire expliquée du français : Niveau intermédiaire Sylvie Poissoon-Quinton, Reine Mimran, Michele Maheo-Le Coadic 2002 CLE international     15
53 Từ vựng học tiếng Pháp -Lexicologie du français Trần Thế Hùng 2005 Nxb ĐHQGHN     15
54 Ngữ nghĩa học tiếng Anh UnderstandingEnglish Semantics Nguyễn Hoà 2004 ĐH Quốc Gia   x 15
55 Thuyết trình tiếng Pháp Sử dụng tài liệu tham khảo nội bộ         15
56 Thuyết trình tiếng Anh Communication skills Richard S 1988 Hazelden Publishing   x 15
57 Đất nước học Anh-Mỹ America in close-up Eckhard Fielder, Reimer Jansen & Mil Norman-Risch 1990 Longman Publishing Group   x 15
Britain for learners of English James O'Driscol 2009 OUP Oxford   x 15
58 Đất nước học Pháp -La france aux cents visages Annie Monnerie-Goarin 1995 Hatier-Didier     15
59 Văn học Anh English Literature Nguyễn Thị Minh Loan - Đặng Quỳnh Trâm - Nadia Audrileas - Stephanies Gross 2012   x   15
60 Văn học Pháp -L’histoire de la litterature française Phạm Thị Thật 2004 Nxb ĐHQGHN     15
61 Ngữ dụng học tiếng Pháp - Pragmatique du français Trịnh Đức Thái 2006 Nxb ĐHQGHN     15
62 Ngữ dụng học tiếng Anh Pragmatics Goerge Yule 1983 Oxford University Press   x 15
63 Giao tiếp giao văn hóa Anh Intercultural competence Gerhard Neuner 2003 Council of Europe   x 15
Signals – How to Use Body Language for Power, Success and Love Allan Pease 1981 Bantam Books   x 15
64 Giao tiếp giao văn hóa Pháp - La civilisation française Nguyễn Vân Dung 2005 Nxb ĐHQGHN     15
65 Phân tích diễn ngôn Anh Discourse Analysis Gillian Brown & George Yule 1983 Cambridge University Press   x 15
66 Phân tích diễn ngôn Pháp Introducing Discourse Analysis           15
67 -Analyse du discours du français Trần Thế Hùng 2005 Nxb ĐHQGHN     15
68 Đề án kịch tiếng Anh Words into worlds: Learning a Second Language through Process Drama Shin-Mei Kao,  Cecily O'Neil 1998 Ablex   x 15
69 Đề án tạp chí tiếng Anh The Magazine Article: How to Think It, Plan It, Write It Peter Jacobi 1991 Indiana University Press   x 15
70 Đề án du lịch tiếng Anh Crossroads and Boundaries Toumazou, Michael K., P. Nick Kardulias, and Derek B. Counts, eds. 2012 American Schools of Oriental Research   x 15
71 Đề án kịch tiếng Pháp Sử dụng tài liệu tham khảo nội bộ       x   15
72 Đề án du lịch tiếng Pháp Sử dụng tài liệu tham khảo nội bộ       x   15
73 Lý thuyết dịch tiếng Pháp Aspect theorique de la traduction Vũ Văn Đại 2003 Nxb Giáo dục     15
74 Lý thuyết dịch tiếng Anh - Translation: Theory and Practice Daniel Weissbort and Astradur Eysteinsson 2006 Oxford University Press   x 15
75 Dịch khẩu ngữ Anh Thực Hành Phiên Dịch Anh - Việt, Việt - Anh Nguyễn Thành Yến 2012 Tổng hợp TP. HCM - NTV   x 15
76 Dịch khẩu ngữ Pháp Sử dụng tài liệu tham khảo nội bộ       x   15
77 Tiếng Pháp thương mại Affaires.com Jean-Luc Penfornis 2004 CLE international     15
78 Tiếng Anh giao tiếp kinh doanh -English for business communication Simon Sweeny 2003 Cambridge University Press   x 15
79 Tiếng Anh du lịch khách sạn English for tourism Prof.Dr. Zülal BALPINAR 2002 Anadolu University   x 15
English for specific purposes Chris Kennedy, Rod Bolitho 1984 Macmillan   x 15
80 Tiếng Anh tài chính ngân hang -English for banking and finance Rosemary Richey 2011 Pearson Longman   x 15
81 Tiếng Pháp du lịch Le français du tourisme Anne-Marie Calmy 2004 Hachette     15 83  
9 Ngon ngu Trung -Anh 1 Những NLCB của CNMLN - Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 15 83
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 15
3 Đường lối CM của ĐCSVN - Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 15
4 Giáo dục thể chất 1 - Giáo trình Điền Kinh Nguyễn Đại Dương 2006 TDTT Hà Nội   x 15
5 Giáo dục thể chất 2 - Giáo trình Cầu long Trần Văn Vinh - Đào Chí Thành 1998 TTTT Hà Nội   x 15
6 Giáo dục thể chất 3 - Giáo trình Bóng rổ Nguyễn Văn Trung- Nguyễn Quốc Quân - Phạm Văn Thảo 2003 TDTT Hà Nội   x 15
7 Giáo dục QP-AN Do TTGDQP tổ chức giảng dạy         x 15
8 Tin trong học tập NN - Giáo trình Tin học văn phòng Thạc Bình Cường 2009 Giáo dục   x 15
- Giáo trình Microsoft Office 2010 Phạm Đức Lai 2009 Giáo dục   x 15
9 Tiếng Việt - Tiếng Việt thực hành Nguyễn Minh Thuyết 2008 Giáo dục   x 15
- Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt Mai Ngọc Trừ - Vũ Đức Nghiệu 2000 Giáo dục   x 15
10 Dẫn luận ngôn ngữ - Dẫn luận Ngôn ngữ học Nguyễn Thiện Giáp 2008 Giáo dục   x 15
11 PP Nghiên cứu khoa học - Phương pháp nghiên cứu khoa học         x 15
- Phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý - giáo dục         x 15
12 Văn hóa Việt Nam - Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục   x 15
13 Ngôn ngữ học đối chiếu - Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ Lê Quang Thiêm 2004 ĐH và CN   x 15
- Ngôn ngữ học đối chiếu so sánh, Bùi Mạnh Hùng  2000 Giaáo dục   x 15
14 Tiếng Trung Sơ cấp 1 Giáo trình tiếng Hán 1,2 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh     15
15 Tiếng Nga Sơ cấp 1 Первые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд.Санкт-Петербургского университета.   x 15
16 Tiếng Pháp Sơ cấp 1 Champion 1           15
17 Tiếng Anh Sơ cấp 1 New English file Elementary Oxenden, C.Latham-Koenig, C. and Seligson, P 2009 Oxford University Press   x 15
18 Tiếng Trung Sơ cấp 2 Giáo trình tiếng Hán 3,4 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh     15
19 Tiếng Nga Sơ cấp 2 Вторые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд. Санкт-Петербургского университета.   x 15
20 Tiếng Pháp Sơ cấp 2 Champion 1           15
21 Tiếng Anh Sơ cấp 2 New English file - Pre-intermadiate Oxenden, C.Latham-Koenig, C. and Seligson, P 2009 Oxford University Press   x 15
22 Ngôn ngữ học xã hội Ngôn ngữ học xã hội Nguyễn Văn Khang 1999 NXB KHXH   x 15
23 Phân tích văn bản TV - Lý thuyết và thực hành văn bản Tiếng Việt           15
24 - Đại cương ngôn ngữ học tập 2           15
25 Ngữ pháp tiếng Anh 1 A practical English Grammar A.J. Thomson & A.V. Martinet 1986 Oxford University Press   x 15
26 Luyện âm tiếng Anh - Sheep or ship Ann Baker 2006 Cambridge University Press   x 15
27 Luyện âm tiếng Trung Giáo hình khẩu ngữ cơ sở – Tiếng Hán tiêu chuẩn Hà Sơn Yến 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
28 Ngữ pháp tiếng Trung 1 Sổ tay người học tiếng Hoa           15
29 Khẩu ngữ T.Anh trung cấp 1 -English oral proficiency  - Intermediate 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
30 Bút ngữ T.Anh trung cấp 1 -English written proficiency - Intermediate 1 Nguyễn Trọng Du 2009   x   15
31 -Select readings Linda Lee & Erick Gundersen 2001 Oxford University Press   x 15
32 Khẩu ngữ T.Anh trung cấp 2 -English oral proficiency  - Intermediate 2 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
33 Bút ngữ T.Anh trung cấp 2 English written proficiency - Intermediate 2 Nguyễn Hồng Hà         15
34 Khẩu ngữ T.Anh cao cấp 1 -English oral proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
35 Bút ngữ T.Anh cao cấp 1 -English written proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thị Thanh Huệ     x   15
36 Khẩu ngữ T.Anh cao cấp 2 -English oral proficiency - Advanced 2 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng - Nguyễn Dương Hà 2011   x   15
37 Bút ngữ T.Anh cao cấp 2 -English written proficiency - Advanced 2 Nguyễn Hồng Hà     x   15
38 Thực hành tiếng Trung 1 Giáo trình viết tiếng Hán thực nghiệm (sơ cấp 1) Trần Tác Hoành 2006 NXB GDCĐ   x 15
Giáo trình nâng cao tiếng Trung sơ cấp – kỹ năng nghe (quyển 1) Tiêu Khê Cường 2009 NXB ĐH Bắc Kinh   x 15
39 Thực hành tiếng Trung 2 Giáo trình viết tiếng Hán thực nghiệm (sơ cấp 2) Trần Tác Hoành 2006 NXB GDCĐ   x 15
Giáo trình nâng cao tiếng Trung sơ cấp – kỹ năng nghe (quyển 2) Tiêu Khê Cường 2009 NXB ĐH Bắc Kinh   x 15
40 Khẩu ngữ T.Trung trung cấp 1 Giáo trình nghe nói tiếng trung trung cấp (quyển thượng) Hồ Hiếu Thanh 2009 NXB Đại học Bắc Kinh   x 15
41 Bút ngữ T.Trung trung cấp 1 Giáo trình đọc viết tiếng Trung trung cấp (quyển I) Trương Viên 2009 NXB Đại học Bắc Kinh   x 15
42 Khẩu ngữ T.Trung trung cấp 2 Giáo trình nghe nói tiếng Trung trung cấp (quyển hạ) Hồ Hiếu Thanh 2009 NXB Đại học Bắc Kinh   x 15
43 Bút ngữ T.Trung trung cấp 2 Giáo trình đọc viết tiếng Trung trung cấp (quyển 2) Trương Viên 2009 NXB Đại học Bắc Kinh   x 15
44 Khẩu ngữ TT cao cấp 1 Giáo trình nghe nói tiếng Hán cao cấp (quyển I) Hồ Hiểu Thanh 2009 NXB Đại học ngôn ngữ BK   x 15
45 Bút ngữ T.Trung cao cấp 1 Đọc báo học tiếng Trung – đọc hiểu báo chí cao cấp (quyển 1) Ngô Thành Niên 2005 NXB ĐH Bắc Kinh   x 15
46 Khẩu ngữ T.Trung cao cấp 2 Giáo trình nghe nói tiếng Hán cao cấp(quyển II) Hồ Hiểu Thanh 2009 NXB Đại học ngôn ngữ BK   x 15
47 Bút ngữ T.Trung cao cấp 2 Giáo trình thương mại tiếng Trung cao cấp La Trần Hà 2009 NXB Công thương   x 15
48 Dịch tiếng Trung Quốc 1 Kỹ xảo dịch Trung Việt, Việt Trung Lương Viễn 2003 NXB nghiên cứu Đông Nam Á   x 15
49 Dịch tiếng Anh 1 - Interpretation Techniques and Exercises James Nolan 2005 Multilingual Matters   x 15
50 Ngữ âm học tiếng Anh -English Phonetic and Phonology Peter Roach 2001 Cambridge University Press   x 15
51 Ngữ âm-Văn tự tiếng Trung Giáo trình tiếng Hán hiện đại Hoàng Bách Vinh  2009 NXB GDCĐ   x 15
52 Ngữ pháp tiếng Anh 2 A University Grammar of English Randolph Quick & Sidney Greenbaum 1973 Longman Publishing Group   x 15
53 Ngữ pháp tiếng Trung 2 Giáo trình tiếng Hán hiện đại Hoàng Bách Vinh  2009 NXB GDCĐ   x 15
54 Từ vựng học tiếng Trung Giáo trình tiếng Hán hiện đại Hoàng Bách Vinh  2009 NXB GDCĐ   x 15
55 Ngữ nghĩa học tiếng Anh UnderstandingEnglish Semantics Nguyễn Hoà 2004 ĐH Quốc Gia   x 15
56 Thuyết trình tiếng Trung Giáo trình thuyết trình và tài nói Lý Yến Kiệt 2012 NXB ĐH Sư phạm Hoa Đông     15
57 Thuyết trình tiếng Anh Communication skills Richard S 1988 Hazelden Publishing   x 15
58 Đất nước học Anh-Mỹ America in close-up Eckhard Fielder, Reimer Jansen & Mil Norman-Risch 1990 Longman Publishing Group   x 15
Britain for learners of English James O'Driscol 2009 OUP Oxford   x 15
59 Đất nước học Trung Quốc Khái quát tình hình Trung Quốc Tiêu Lập 2011 NXB ĐH Bắc Kinh   x 15
60 Văn học Anh English Literature Nguyễn Thị Minh Loan - Đặng Quỳnh Trâm - Nadia Audrileas - Stephanies Gross 2012   x   15
61 Văn học Trung Quốc Lịch sử văn học Trung Quốc Du Quốc Ân, Vương Khởi…. 2006 NXB Văn học nhân dân     15
62 NN Hán & VH Trung Quốc Nói tiếng Trung – bàn văn hóa Ngô Hiểu Lộ 2008 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
63 Hán ngữ cổ đại Giáo trình Hán ngữ cổ đại Từ Tông Tài 2010 NNXB ĐH Ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
64 Ngữ dụng học tiếng Anh Pragmatics Goerge Yule 1983 Oxford University Press   x 15
65 Giao tiếp giao văn hóa Anh Intercultural competence Gerhard Neuner 2003 Council of Europe   x 15
Signals – How to Use Body Language for Power, Success and Love Allan Pease 1981 Bantam Books   x 15
66 Giao tiếp giao VH Trung Quốc Lễ nghi xã giao hiện đại Viên Bình 2009 NXB Khoa học   x 15
67 Văn hóa Trung Quốc Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc           15
68 Ngôn ngữ báo chí Trung Quốc Ngôn ngữ báo chí Trung Quốc cơ sở Chu Kiến Trung 2011 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
69 Đề án kịch tiếng Anh Words into worlds: Learning a Second Language through Process Drama Shin-Mei Kao,  Cecily O'Neil 1998 Ablex     15
70 Đề án tạp chí tiếng Anh The Magazine Article: How to Think It, Plan It, Write It Peter Jacobi 1991 Indiana University Press     15
71 Đề án du lịch tiếng Anh Crossroads and Boundaries Toumazou, Michael K., P. Nick Kardulias, and Derek B. Counts, eds. 2012 American Schools of Oriental Research     15
72 Đề án kịch tiếng Trung Kỹ xảo ngôn ngữ nghệ thuật cơ bản   2000 NXB VHNT   x 15
73 Đề án du lịch tiếng Trung Kiến thức du lịch cơ sở Cục Du lịch 2010 NXB GD Du lịch   x 15
74 Lý thuyết dịch tiếng Trung Phiên dịch lí luận và thực tiễn Chu Tiểu Tuyết 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh     15
75 Lý thuyết dịch tiếng Anh - Translation: Theory and Practice Daniel Weissbort and Astradur Eysteinsson 2006 Oxford University Press     15
76 Dịch khẩu ngữ tiếng Anh Thực Hành Phiên Dịch Anh - Việt, Việt - Anh Nguyễn Thành Yến 2012 Tổng hợp TP. HCM - NTV     15
77 Dịch khẩu ngữ tiếng Trung Kỹ xảo dịch Trung Việt, Việt Trung Lương Viễn 2003 NXB nghiên cứu Đông Nam Á   x 12
78 Tiếng Trung thương mại Giáo trình nghe nói tiếng Trung thương mại Tần Tiểu Nhã 2011 NXB ĐH Bắc Kinh     15
79 Tiếng Anh giao tiếp kinh doanh -English for business communication Simon Sweeny 2003 Cambridge University Press     15
80 Tiếng Anh du lịch khách sạn English for tourism Prof.Dr. Zülal BALPINAR 2002 Anadolu University     15
English for specific purposes Chris Kennedy, Rod Bolitho 1984 Macmillan     15
81 Tiếng Anh tài chính ngân hang -English for banking and finance Rosemary Richey 2011 Pearson Longman     15
82 Tiếng Trung du lịch Kỹ xảo hướng dẫn du lịch và mô phỏng hướng dẫn du lịch Trí Bình 2010 NXB ĐH Thanh Hoa   x 15
83 Tiếng Trung kỹ thuật Tiếng Trung Hành chính văn phòng Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Hồng Nhân, Nguyễn Ngọc H iền 2013 ĐHNN – ĐHQG Hà Nội   x 0
10 CĐ SP Anh 1 Những NLCB của CNMLN - Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5 42 42
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
3 Đường lối CM của ĐCSVN - Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
4 Giáo dục thể chất 1 - Giáo trình Điền Kinh Nguyễn Đại Dương 2006 TDTT Hà Nội   x 5
5 Giáo dục thể chất 2 - Giáo trình Cầu lông Trần Văn Vinh - Đào Chí Thành 1998 TTTT Hà Nội   x 5
6 Giáo dục thể chất 3 - Giáo trình Bóng rổ Nguyễn Văn Trung- Nguyễn Quốc Quân - Phạm Văn Thảo 2003 TDTT Hà Nội   x 3
7 Giáo dục QP-AN Do TTGDQP tổ chức giảng dạy            
8 Dẫn luận ngôn ngữ - Dẫn luận Ngôn ngữ học Nguyễn Thiện Giáp 2008 Giáo dục   x 8
9 Tiếng Việt - Tiếng Việt thực hành Nguyễn Minh Thuyết 2008 Giáo dục   x 7
- Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt Mai Ngọc Trừ - Vũ Đức Nghiệu 2008 Giáo dục   x 7
10 Tin trong học tập NN - Giáo trình Tin học văn phòng Thạc Bình Cường 2009 Giáo dục   x 3
- Giáo trình Microsoft Office 2010 Phạm Đức Lai 2009 Giáo dục   x 3
11 Văn hóa Việt Nam - Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục   x 4
12 PP Nghiên cứu khoa học - Phương pháp nghiên cứu khoa học Phạm Viết Vượng 2004 ĐHQGHN   x 8
- Phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý - giáo dục Dương Thiệu Tống 2005 KHXH   x 8
13 Tâm lý học - Tâm lý học đại cương Nguyễn Quang Uẩn 2006 ĐHSP Hà Nội   x 8
- Đề cương bài giảng Tâm lý học đại cương Phạm Mạnh Hùng 2001 ĐHSP-ĐHTN   x 8
- Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thành 1999 ĐHQG HN   x 8
14 Giáo dục học - Giáo dục học tập 1 và tập 2. Đặng Vũ Hoạt, Hà Thê Ngữ   ĐHSP   x 8
- Lý luận dạy học Đại học Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức   ĐHSP   x 8
- Giáo dục học đại cương II Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Sinh Huy, Hà Thị Đức   ĐHSP   x 8
15 Hoạt động Dạy học ở THCS Lý luận dạy học ở trường THCS Nguyễn Bảo Ngọc 2004 NXB Hà Nội   x 8
16 Công tác đội TNTP HCM Giáo trình công tác đội Bùi Sỹ Tụng 2009 NXB ĐHSP   x 5
17 Tiếng Nga Sơ cấp 1 Первые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд.Санкт-Петербургского университета.   x 5
18 Tiếng Pháp Sơ cấp 1 Champion 1           5
19 Tiếng Trung Sơ cấp 1 Giáo trình Hán ngữ 1,2 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 5
20 Tiếng Nga Sơ cấp 2 Вторые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд. Санкт-Петербургского университета.   x 5
21 Tiếng Pháp Sơ cấp 2 Champion 1           5
22 Tiếng Trung Sơ cấp 2 Giáo trình Hán ngữ 3,4 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 15
23 Luyện âm tiếng Anh - Sheep or ship Ann Baker 2006 Cambridge University Press   x 15
24 Ngữ pháp tiếng Anh 1 Ngữ pháp tiếng Anh 1 A.J. Thomson & A.V. Martinet 1986 Oxford University Press   x 15
25 Khẩu ngữ TA trung cấp 1 -English oral proficiency  - Intermediate 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
26 Bút ngữ TA trung cấp 1 -English written proficiency - Intermediate 1 Nguyễn Trọng Du 2009   x   15
27 -Select readings Linda Lee & Erick Gundersen 2001 Oxford University Press   x 15
28 Khẩu ngữ TA trung cấp 2 -English oral proficiency  - Intermediate 2 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
29 Bút ngữ TA trung cấp 2 English written proficiency - Intermediate 2 Nguyễn Hồng Hà     x   15
30 Khẩu ngữ TA cao cấp 1 -English oral proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
31 Bút ngữ TA cao cấp 1 -English written proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thị Thanh Huệ     x   15
32 Ngữ âm học tiếng Anh -English Phonetic and Phonology Peter Roach 2001 Cambridge University Press   x 15
33 Ngữ pháp tiếng Anh 2 A University Grammar of English Randolph Quick & Sidney Greenbaum 1973 Longman Publishing Group   x 15
34 Ngữ nghĩa học tiếng Anh UnderstandingEnglish Semantics Nguyễn Hoà 2004 ĐH Quốc Gia   x 15
35 Văn học Anh English Literature Nguyễn Thị Minh Loan - Đặng Quỳnh Trâm - Nadia Audrileas - Stephanies Gross 2012   x   15
36 Đất nước học Anh - Mỹ America in close-up Eckhard Fielder, Reimer Jansen & Mil Norman-Risch 1990 Longman Publishing Group   x 15
Britain for learners of English James O'Driscol 2009 OUP Oxford   x 15
37 Thuyết trình tiếng Anh Communication skills Richard S 1988 Hazelden Publishing   x 15
38 PPGD Tiếng Anh Materials and Methods in ELT Jo McDonough, Christopher Shaw 2012 John Wiley & Sons   x 15
39 PPGD tiếng Anh Tiểu học Motivating Learning Series McKay, Penny & Guse, Jenny 2007 British Council   x 15
40 PPGD tiếng Anh THCS Techniques and Principles in Language Teaching Diane Larsen-Freeman 2000 Oxford University Press   x 15
41 Phát triển CT tiếng Anh Curriculum Development in Language Teaching Jack C. Richards 2001 Cambridge University Press   x 15
42 Kiểm tra đánh giá trong GD Language assessment: Principles and classroom practices H. Douglas Brown 2010 Pearson Education   x 15
Assessing English Language Learners Lorraine Valdez Pierce 2003 National Education Association   x 15
11 CĐ SP Trung -Anh 1 Những NLCB của CNMLN - Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5 53 53
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
3 Đường lối CM của ĐCSVN - Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo 2011 Chính trị Quốc gia   x 5
4 Giáo dục thể chất 1 - Giáo trình Điền Kinh Nguyễn Đại Dương 2006 TDTT Hà Nội   x 5
5 Giáo dục thể chất 2 - Giáo trình Cầu lông Trần Văn Vinh - Đào Chí Thành 1998 TTTT Hà Nội   x 5
6 Giáo dục thể chất 3 - Giáo trình Bóng rổ Nguyễn Văn Trung- Nguyễn Quốc Quân - Phạm Văn Thảo 2003 TDTT Hà Nội   x 3
7 Giáo dục QP-AN Do TTGDQP tổ chức giảng dạy            
8 Dẫn luận ngôn ngữ - Dẫn luận Ngôn ngữ học Nguyễn Thiện Giáp 2008 Giáo dục   x 8
9 Tiếng Việt - Tiếng Việt thực hành Nguyễn Minh Thuyết 2008 Giáo dục   x 7
- Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt Mai Ngọc Trừ - Vũ Đức Nghiệu 2008 Giáo dục   x 7
10 Tin trong học tập NN - Giáo trình Tin học văn phòng Thạc Bình Cường 2009 Giáo dục   x 3
- Giáo trình Microsoft Office 2010 Phạm Đức Lai 2009 Giáo dục   x 3
11 Văn hóa Việt Nam - Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục   x 4
12 PP Nghiên cứu khoa học - Phương pháp nghiên cứu khoa học Phạm Viết Vượng 2004 ĐHQGHN   x 8
- Phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý - giáo dục Dương Thiệu Tống 2005 KHXH   x 7
13 Tâm lý học - Tâm lý học đại cương Nguyễn Quang Uẩn 2006 ĐHSP Hà Nội   x 7
- Đề cương bài giảng Tâm lý học đại cương Phạm Mạnh Hùng 2001 ĐHSP-ĐHTN   x 3
- Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thành 1999 ĐHQG HN   x 3
14 Giáo dục học - Giáo dục học tập 1 và tập 2. Đặng Vũ Hoạt, Hà Thê Ngữ       x 4
- Lý luận dạy học Đại học Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức   ĐHSP   x 8
- Giáo dục học đại cương II Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Sinh Huy, Hà Thị Đức       x 7
15 Hoạt động Dạy học ở THCS Lý luận dạy học ở trường THCS Nguyễn Bảo Ngọc 2004 NXB Hà Nội   x 7
16 Công tác đội TNTP HCM Giáo trình công tác đội Bùi Sỹ Tụng 2009 NXB ĐHSP   x 3
17 Tiếng Anh Sơ cấp 1 New English file Elementary         x 15
18 Tiếng Pháp Sơ cấp 1 Champion 1 Annie Monnerie-Goarin 1998 CLE international     5
19 Tiếng Nga Sơ cấp 1 Первые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд.Санкт-Петербургского университета.   x 5
20 Tiếng Trung sơ cấp 1 Giáo trình Hán ngữ 1,2 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh     5
21 Tiếng Anh Sơ cấp 2 New English file - Pre-intermediate Oxenden, C.Latham-Koenig, C. and Seligson, P 2009 Oxford University Press   x 5
22 Tiếng Pháp Sơ cấp 2 Champion 1 Annie Monnerie-Goarin 1998 CLE international     5
23 Tiếng Nga Sơ cấp 2 Вторые шаги Л.Г. Беликова, Т.А. Шутова. 2003 Изд. Санкт-Петербургского университета.   x 5
24 Tiếng Trung sơ cấp 2 Giáo trình Hán ngữ 3,4 Dương Tuyết Mai,Hồ Bá 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh     15
25 Ngữ pháp tiếng Trung 1 Sổ tay người học tiếng Hoa           15
26 Ngữ pháp tiếng Anh 1 A practical English Grammar A.J. Thomson & A.V. Martinet 1986 Oxford University Press   x 15
27 Luyện âm tiếng Trung Giáo trình khẩu ngữ tiếng Hán cơ sở – tiếng Hán tiêu chuẩn Hà Sơn Yến 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 1
28 Luyện âm tiếng Anh - Sheep or ship Ann Baker 2006 Cambridge University Press   x 15
29 Khẩu ngữ TA trung cấp 1 -English oral proficiency  - Intermediate 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
30 Bút ngữ TA trung cấp 1 -English written proficiency - Intermediate 1 Nguyễn Trọng Du 2009   x   15
31 -Select readings Linda Lee & Erick Gundersen 2001 Oxford University Press   x 15
32 Khẩu ngữ TA trung cấp 2 -English oral proficiency  - Intermediate 2 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
33 Bút ngữ TA trung cấp 2 English written proficiency - Intermediate 2 Nguyễn Hồng Hà     x   15
34 Khẩu ngữ TA cao cấp 1 -English oral proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thùy Linh - Lê Thị Hằng 2011   x   15
35 Bút ngữ TA cao cấp 1 -English written proficiency - Advanced 1 Nguyễn Thị Thanh Huệ     x   15
36 Thực hành tiếng Trung 1 Giáo trình viết tiếng Hán thực nghiệm (sơ cấp 1) Trần Tác Hoành 2006 NXB GDCĐ   x 1
Giáo trình nâng cao tiếng Trung sơ cấp – kỹ năng nghe (quyển 1) Tiêu Khê Cường 2009 NXB ĐH Bắc Kinh   x 1
37 Thực hành tiếng Trung 2 Giáo trình viết tiếng Hán thực nghiệm (sơ cấp 2) Trần Tác Hoành 2006 NXB GDCĐ   x 1
Giáo trình nâng cao tiếng Trung sơ cấp – kỹ năng nghe (quyển 2) Tiêu Khê Cường 2009 NXB ĐH Bắc Kinh   x 1
38 Khẩu ngữ TT trung cấp 1 Giáo trình nghe nói tiếng trung trung cấp (quyển thượng) Hồ Hiếu Thanh 2009 NXB Đại học Bắc Kinh   x 1
39 Bút ngữ TT trung cấp 1 Giáo trình đọc viết tiếng Trung trung cấp (quyển I) Trương Viên 2009 NXB Đại học Bắc Kinh   x 1
40 Khẩu ngữ TT trung cấp 2 Giáo trình nghe nói tiếng Trung trung cấp (quyển hạ) Hồ Hiếu Thanh 2009 NXB Đại học Bắc Kinh   x 1
41 Bút ngữ TT trung cấp 2 Giáo trình đọc viết tiếng Trung trung cấp (quyển 2) Trương Viên 2009 NXB Đại học Bắc Kinh   x 1
42 Khẩu ngữ TT cao cấp 1 Giáo trình nghe nói tiếng Hán cao cấp (quyển I) Hồ Hiểu Thanh 2009 NXB Đại học ngôn ngữ BK   x 1
43 Bút ngữ TT cao cấp 1 Đọc báo học tiếng Trung – đọc hiểu báo chí cao cấp (quyển 1) Ngô Thành Niên 2005 NXB ĐH Bắc Kinh   x 1
44 Ngữ âm học tiếng Anh -English Phonetic and Phonology Peter Roach 2001 Cambridge University Press   x 5
45 Ngữ âm-Văn tự tiếng Trung Giáo trình tiếng Hán hiện đại Hoàng Bách Vinh  2009 NXB GDCĐ   x 1
46 Ngữ pháp tiếng Anh 2 A University Grammar of English Randolph Quick & Sidney Greenbaum 1973 Longman Publishing Group   x 15
47 Ngữ pháp tiếng Trung 2 Giáo trình tiếng Hán hiện đại Hoàng Bách Vinh  2009 NXB GDCĐ   x 1
48 PPGD Tiếng Trung Quốc Dạy tiếng Hán cho người nước ngoài như thế nào Lý Chu 2010 NXB ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh   x 1
49 PPGD Tiếng Anh Materials and Methods in ELT Jo McDonough, Christopher Shaw 2012 John Wiley & Sons   x 15
50 PPGD tiếng Anh Tiểu học Motivating Learning Series McKay, Penny & Guse, Jenny 2007 British Council   x 15
51 PPGD tiếng Anh THCS Techniques and Principles in Language Teaching Diane Larsen-Freeman 2000 Oxford University Press   x 15
52 PPGD tiếng Trung Tiểu học PP dạy học tiếng Hán     NXB ĐHQGHN   x 15
53 PPGD tiếng Trung THCS Có thể dạy tiếng Hán như vậy – Yếu tố ngôn ngữ Trương Hòa Sinh 2006 NXB Công thương   x 1

Các bài liên quan