Ba công khai

Ngày 04-11-2014

Biểu 9: Danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo (theo điều lệ trường đại học)

(Tính đến tháng 10/2014)

 Danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo

(theo điều lệ trường đại học)

(Tính đến tháng 10/2014)  
STT Chương trình đào tạo Giảng viên Hệ số tham gia giảng dạy trong CTĐT Tổng các hệ số tại mỗi CTĐT
Họ tên Học hàm, học vị Chuyên ngành
GS PGS TS
  A. Bậc đại học              
1 Chương trình SP SN Nga - Anh Lê Hồng Thắng     x Lý luận và PPGD NN 1 1
2 Chương trình Ngôn ngữ Trung Quốc Tô Vũ Thành     x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0.3 1.1
Phùng Thị Tuyết     x NN học ứng dụng 0.5
Lưu Quang Sáng     x PPGD 0.3
3 Chương trình Sư phạm Trung Quốc Tô Vũ Thành     x VH & NN Hán  0.3 1.1
Phùng Thị Tuyết     x NN học ứng dụng 0.5
Lưu Quang Sáng     x PPGD 0.3
4 Chương trình Ngôn ngữ Trung -Anh Mai Ngọc Anh     x Ngữ âm VTTT 1 1.3
Tô Vũ Thành     x VH & NN Hán  0.3
5 Chương trình SP  SN Trung - Anh Quách Thi Nga     x Ngữ âm VTTT 1 1.4
Lưu Quang Sáng     x PPGD 0.4
6 Chương trình Ngôn ngữ Anh Nguyễn Thành Long     x NN học ứng dụng 0.5 1
Bùi Thị Hương Giang     x VH Mỹ 0.5
7 Chương trình Sư phạm Anh Nguyễn Thành Long     x NN học ứng dụng 0.5 1
Bùi Thị Hương Giang     x VH Mỹ 0.5

Các bài liên quan