Ba công khai

Ngày 04-11-2014

Biểu 8: Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị)

(Tính đến tháng 10/2014)
 Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị)
(Tính đến tháng 10/2014)
STT Họ và tên Học hàm, học vị Biên chế Hợp đồng Đơn vị Chức danh
GS P.GS TS ThS ĐH Khác GV (*) GV (*)
1 Lê Hồng Thắng     x       x       BCN Khoa Trưởng Khoa
2 Trần Thị Nhi       x     x       BCN Khoa Phó T.Khoa
3 Lưu Quang Sáng     x       x       BCN Khoa Phó T.Khoa
4 Triệu Quang Việt       x     x       Tổ ĐT-KH&HTQT Tổ trưởng
5 Trần Hữu Lợi         x   x       Tổ ĐT-KH&HTQT Tổ phó
6 Hoàng Thị Ngọc Điểm       x     x       Tổ ĐT-KH&HTQT Tổ phó
7 Nông Hồng Hạnh       x     x       Tổ ĐT-KH&HTQT Tổ phó
8 Bùi Thị Hương Giang     x       x       Tổ ĐT-KH&HTQT Tổ phó
9 Nguyễn Thị Nhung       x       x     Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
10 Nguyễn Mai Trang       x       x     Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
11 Tạ Thị Thùy Linh       x       x     Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
12 Nguyễn Thị Luyến         x     x     Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
13 Nguyễn Thị Thanh       x       x     Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
14 Nguyễn Thị Thủy         x         x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
15 Vũ Thị Hoa Dung         x         x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
16 Dương Lan Hương       x           x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
17 Nguyễn T. Hồng Hạnh       x           x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
18 Lăng Thị Khánh Hải       x           x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
19 Đặng Quang Huy         x         x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
20 Ngọc Hải Yến         x         x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
21 Lê Thị Bích Ngọc         x         x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
22 Nguyễn Văn Chinh           x       x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
23 Hoàng Thị Vân An         x         x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
24 Triệu Việt Dũng         x         x Tổ ĐT-KH&HTQT Chuyên viên
25 Đào Thị Nguyệt         x         x Tổ ĐT-KH&HTQT Nhân viên
26 Nguyễn Thị Quyên           x       x Tổ ĐT-KH&HTQT Nhân viên
27 Hoàng Công Đình       x     x       Tổ Hành chính - Tổng hợp Tổ trưởng
28 Nguyễn Thị Thu Hoài       x     x       Tổ Hành chính - Tổng hợp Tổ phó
29 Đỗ Thị Hồng Hạnh       x     x       Tổ Hành chính - Tổng hợp Tổ phó
30 Dương Ngọc Khang       x     x       Tổ Hành chính - Tổng hợp Tổ phó
31 Nguyễn T. Lan Anh       x     x       Tổ Hành chính - Tổng hợp Tổ phó
32 Hoàng T. Mai Phương         x     x     Tổ Hành chính - Tổng hợp Kế toán viên
33 Nguyễn Thị Pha         x     x     Tổ Hành chính - Tổng hợp Kế toán viên
34 Tạ Quang Thắng         x     x     Tổ Hành chính - Tổng hợp Kế toán viên
35 Lương T. Thanh Thuỷ         x         x Tổ Hành chính - Tổng hợp Kế toán viên
36 Lê Thị Lan         x         x Tổ Hành chính - Tổng hợp Kế toán viên
37 Dương Như Quỳnh         x         x Tổ Hành chính - Tổng hợp Kế toán viên
38 Đinh Quang Hảo           x   x     Tổ Hành chính - Tổng hợp Chuyên viên
39 Hoàng Thị Hải Anh         x     x     Tổ Hành chính - Tổng hợp Chuyên viên
40 Nguyễn Anh Tú         x         x Tổ Hành chính - Tổng hợp Chuyên viên
41 Phạm Duy Trung         x         x Tổ Hành chính - Tổng hợp Chuyên viên
42 Ngô Thị Thùy Vân       x           x Tổ Hành chính - Tổng hợp Chuyên viên
43 Lưu Văn Dũng         x         x Tổ Hành chính - Tổng hợp Chuyên viên
44 Nguyễn T. Thu Huyền         x         x Tổ Hành chính - Tổng hợp Chuyên viên
45 Đỗ Triệu Minh         x         x Tổ Hành chính - Tổng hợp Chuyên viên
46 Nguyễn Trọng Bắc           x       x Tổ Hành chính - Tổng hợp Lái xe
47 Nguyễn Thị Kim Dung           x       x Tổ Hành chính - Tổng hợp Văn thư
48 Phạm Trường Sinh       x     x       Tổ CT-HSSV Tổ trưởng
49 Lê Thành Thế       x     x       Tổ CT-HSSV Tổ phó
50 Vũ Mạnh Tráng         x     x     Tổ CT-HSSV Chuyên viên
51 Chu Thị Đông         x         x Tổ CT-HSSV Chuyên viên
52 Nguyễn Quang Hiếu         x         x Tổ CT-HSSV Chuyên viên
53 Phạm Thị Hồng Thái       x           x Tổ CT-HSSV Chuyên viên
54 Lê Hồng Quân         x         x Tổ CT-HSSV Chuyên viên
55 Đặng Trung Kiên       x           x Tổ CT-HSSV Chuyên viên
56 Đinh Tiến Ngọc         x         x Tổ CT-HSSV Chuyên viên
57 Nguyễn Thị Thanh Minh           x       x Tổ CT-HSSV Nhân viên
58 Trần Tiến Đức           x       x Tổ CT-HSSV Nhân viên
59 Âu Văn Cường         x         x Tổ CT-HSSV Nhân viên
60 Nguyễn Ngọc Hường       x       x     Tổ Thông tin - Thư viện Tổ trưởng
61 Nguyễn Đức Quỳnh       x           x Tổ Thông tin - Thư viện Chuyên viên
62 Đỗ Khắc Hoàn         x         x Tổ Thông tin - Thư viện Chuyên viên
63 Lê Thị Thanh Thủy       x           x Tổ Thông tin - Thư viện Thư viện viên
64 Nguyễn Thị Huyền Trang         x         x Tổ Thông tin - Thư viện Thư viện viên
65 Nguyễn Thị Minh Loan       x     x       BM tiếng Anh Trưởng BM
66 Nguyễn Thị Thanh Bình       x     x       BM tiếng Anh Phó T.BM
67 Trần Thị Thu Trang       x     x       BM tiếng Anh Phó T.BM
68 Nguyễn Thành Long     x       x       BM tiếng Anh Giảng viên
69 Đặng Quỳnh Trâm       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
70 Nguyễn Trọng Du       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
71 Lê Thị Hằng       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
72 Nguyễn Thùy Linh       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
73 Nguyễn Thị Diệu Hà       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
74 Nguyễn Thị Thiết       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
75 Lã Thị Thúy Dung       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
76 Đỗ Thị Trang Nhung       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
77 Đỗ Thị Sơn       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
78 Nguyễn Thị Hồng Hà       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
79 Vũ Thị Thanh Huệ       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
80 Nguyễn Thị Bích Ngọc       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
81 Đỗ Thị Phương Thanh       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
82 Lê Vũ Quỳnh Nga       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
83 Phạm Thị Bích Huệ       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
84 Trịnh Huyền Nhung       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
85 Lý Thị Hoàng Mến       x     x       BM tiếng Anh Giảng viên
86 Phùng Văn Huy         x   x       BM tiếng Anh Giảng viên
87 Lê Thị Khánh Linh         x   x       BM tiếng Anh Giảng viên
88 Nguyễn Văn Tân         x   x       BM tiếng Anh Giảng viên
89 Trần Thị Phương         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
90 Trần Thị Hạnh         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
91 Dương Huyền Thắm         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
92 Nguyễn Đức Hoàng       x         x   BM tiếng Anh Giảng viên
93 Vũ Thị Luyên         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
94 Vũ Thị Quyên       x         x   BM tiếng Anh Giảng viên
95 Phạm Viết Ngọc         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
96 Lê Thị Thu Trang         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
97 Phạm Hùng Thuyên         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
98 Lê Thị Nhung         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
99 Trần Thị Thu Hương         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
100 Hoàng Thị Huyền Trang         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
101 Trần Thị Ngân         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
102 Trần Thị Hải Yến         x       x   BM tiếng Anh Giảng viên
103 Tô Vũ Thành     x       x       BM tiếng Trung Quốc Trưởng BM
104 Mai Thị Ngọc Anh     x       x       BM tiếng Trung Quốc Phó T.BM
105 Ngô Thị Hoài Linh       x     x       BM tiếng Trung Quốc Phó T.BM
106 Phùng Thị Tuyết     x       x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
107 Quách Thị Nga     x       x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
108 Nguyễn Thu Thủy       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
109 Đào Thị Hồng Phượng       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
110 Nguyễn Ngọc Lưu Ly       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
111 Vi Thị Bích Ngọc       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
112 Trịnh Thị Thu Hương       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
113 Nguyễn Thu Giang       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
114 Vũ Thị Huyền Trang       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
115 Nguyễn Thị Mai       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
116 Phạm Minh Tâm       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
117 Thẩm Minh Tú       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
118 Vi Thị Hoa       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
119 Phạm Thị Sao       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
120 Nguyễn Thị Hải Yến       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
121 Ngô Thị Trà       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
122 Lê Thị Xuân Phương       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
123 Đỗ Thị Phượng       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
124 Ngô Thị Ánh Tuyết       x     x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
125 Hồ Thị Nguyệt Thắng         x   x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
126 Đỗ Thị Thuý Hà         x   x       BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
127 Đỗ Thị Thu Hiền       x         x   BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
128 Nguyễn Hồng Minh         x       x   BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
129 Vũ Quỳnh Mai         x       x   BM tiếng Trung Quốc Giảng viên
130 Nguyễn Thị Như Nguyệt       x     x       BM tiếng Nga Trưởng BM
131 Nguyễn Hữu Hải       x     x       BM tiếng Nga Giảng viên
132 Nguyễn Phạm Nguyệt Linh       x     x       BM tiếng Nga Giảng viên
133 Nguyễn Thị Thảo       x     x       BM tiếng Nga Giảng viên
134 Trần Thị Hồng Hạnh       x     x       BM tiếng Nga Giảng viên
135 Chu Thành Thúy         x   x       BM tiếng Nga Giảng viên
136 Đặng Thị Kiều       x     x       BM tiếng Pháp Trưởng BM
137 Nguyễn Thị Hà       x     x       BM tiếng Pháp Giảng viên
138 Hoàng Thu Nga       x     x       BM tiếng Pháp Giảng viên
139 Nguyễn Thị Thuý       x     x       BM tiếng Pháp Giảng viên
140 Nguyễn Mai Hương         x   x       BM tiếng Pháp Giảng viên
141 Nguyễn Đức Thịnh         x       x   BM tiếng Pháp Giảng viên
142 Nguyễn Thị Ngọc Anh       x     x       BM KHCB Trưởng BM
143 Đỗ Thanh Mai       x     x       BM KHCB Phó T.BM
144 Cao Thị Thu Lương       x     x       BM KHCB Giảng viên
145 Vi Kiều Trinh       x     x       BM KHCB Giảng viên
146 Nguyễn Thị Thu Oanh       x     x       BM KHCB Giảng viên
147 Lê Thị Thảo       x     x       BM KHCB Giảng viên
148 Dương Minh Phượng       x     x       BM KHCB Giảng viên
149 Phạm Thị Thu Hương       x     x       BM KHCB Giảng viên
150 Nguyễn Thị Gấm       x     x       BM KHCB Giảng viên
151 Tạ Thị Ánh       x     x       BM KHCB Giảng viên
152 Đinh Thị Liên       x     x       BM KHCB Giảng viên
153 Hồ Thị Thuỷ       x     x       BM KHCB Giảng viên
154 Thành T Phương Bắc       x     x       BM KHCB Giảng viên
155 Nguyễn Dương Hà       x     x       BM KHCB Giảng viên
156 Hồ Thị Thuỳ Dung       x     x       BM KHCB Giảng viên
157 Nguyễn Thị Kim Oanh       x     x       BM KHCB Giảng viên
158 Ngô Thị Thu Hằng       x     x       BM KHCB Giảng viên
159 Nguyễn Phương Thủy       x     x       BM KHCB Giảng viên
160 Trần Thị Ngọc Hà       x     x       BM KHCB Giảng viên
161 Nguyễn Thị Hồng         x   x       BM KHCB Giảng viên
162 Nguyễn T. Hoài Thanh         x   x       BM KHCB Giảng viên
163 Hoàng Thị Huyền       x     x       BM KHCB Giảng viên
164 Nguyễn Thị Xuyên       x         x   BM KHCB Giảng viên
165 Phùng Thị Thu Trang         x       x   BM KHCB Giảng viên
  Tổng     8 95 55 7 96 12 20 37    

Các bài liên quan