Ba công khai

Ngày 04-11-2014

Biểu 6: Thống kê về sinh viên

(Sinh viên hệ chính quy tập trung theo ngân sách nhà nước)
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN              Biểu 6
   KHOA NGOẠI NGỮ              
                 
Thống kê về sinh viên
(Sinh viên hệ chính quy tập trung theo ngân sách nhà nước)
(Tính đến tháng 10/2014)

 

STT Chương trình đào tạo Số NCS Số học viên Cao học Số SV đại học Số SV Cao đẳng Học sinh Trung cấp Tổng số Số SV quy đổi
1 Sư phạm tiếng Anh     585 106   691  
2 Sư phạm tiếng Anh tiểu học     100     100  
3 Ngôn ngữ Trung Quốc     462     462  
4 Song ngữ Trung - Anh     339     339  
5 SP tiếng Trung Quốc     225     225  
6 SP SN Trung - Anh     246 37   283  
7 Sư phạm Nga - Anh     93     93  
8 Ngôn ngữ Anh     629     629  
9 Ngôn ngữ Pháp - Anh     112     112  
  TỔNG     2791 143   2934  

Các bài liên quan