Ba công khai

Ngày 04-11-2014

Biểu 5: Công khai chất lượng đào tạo thực tế

năm học 2014-2015
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                    Biểu 5
   KHOA NGOẠI NGỮ                    
                       
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
(Tính đến tháng 10/2014)

 

TT Nội dung Khóa học/Năm tốt nghiệp Số sv nhập học Số sinh viên tốt nghiệp Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
          Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  
I Đại học chính quy                    
a Chương trình đại trà                    
1 Sư phạm tiếng Trung 2008/2012   79 0 (0%) 8 (10%) 60 (76%) 64%
2009/2013   13 0 (0%) 4 (31%) 6 (46%)  
2010/2014   29 0 (0%) 5 (17%) 24 (83%)  
2 Sư phạm SN Trung - Anh 2008/2013   52 0 (0%) 4 (8%) 48 (92%)  
2009/2014   97 0 (0%) 19 (20%) 75 (77%)  
3 Ngôn ngữ Trung 2009/2013   16 0 (0%) 0 (0%) 15 (94%)  
2010/2014   44 0 (0%) 4 (9%) 39 (89%)  
4 Ngôn ngữ Anh 2008/2012   117 0 (0%) 7 (6%) 100 (85%) 70%
2009/2013   142 0 (0%) 6 (4%) 118 (83%)  
2010/2014   104 0 (0%) 1 (1%) 88 (85%)  
5 Sư phạm tiếng Anh 2008/2012   51 0 (0%) 10 (20%) 41 (80%) 72%
2009/2013   135 0 (0%) 13 (10%) 110 (81%)  
2010/2014   80 0 (0%) 10 (13%) 69 (86%)  
6 Sư phạm tiếng Pháp 2008/2012   22 0 (0%) 0 (0%) 12 (55%) 53%
7 Sư phạm SN Nga - Anh 2008/2013   62 0 (0%) 2 (3%) 56 (90%)  
2009/2014   13 0 (0%) 0 (0%) 13 (100%)  
9 Ngôn ngữ Trung - Anh 2009/2014   33 0 (0%) 1 (3%) 31 (94%)  
10 Ngôn ngữ Pháp - Anh 2009/2014   1 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)  

 

Các bài liên quan