Ba công khai

Ngày 04-11-2014

Biểu 4: Công khai tài chính

năm học 2014-2015
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN    Biểu 4
   KHOA NGOẠI NGỮ    
       
THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015
(Tính đến tháng 10/2014)
    Đơn vị Số lượng
I Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2013-2014 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học   4.85
4 Cao đẳng   3.88
II Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2013-2014 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học   7.275
4 Cao đẳng    
... ...    
III Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2013-2014 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học   7.275
4 Cao đẳng    
IV Tổng thu năm 2012 Triệu đồng 19.004
1 Từ Ngân sách   7.982
2 Từ học phí, lệ phí   9.9663
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ    
4 Từ nguồn khác.   1.0557

 

Các bài liên quan