Ba công khai

Ngày 04-11-2014

Biểu 2: Công khai cơ sở vật chất

Năm học 2014-2015

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      Biểu 2
  KHOA NGOẠI NGỮ      
         
THÔNG BÁO
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
năm học 2014-2015

(Tính đến tháng 10/2014)


STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
I Diện tích đất đai  ha 17.02 Đang triển khai GPMB
II Diện tích sàn xây dựng       
1 Giảng đường      
  Số phòng phòng 26 Bao gồm: giảng đường A, B + Thuê trường Thiếu sinh quân
  Tổng diện tích m2 5240  
2 Phòng học máy tính      
  Số phòng  phòng 0  
  Tổng diện tích m2 0  
3 Phòng học ngoại ngữ      
  Số phòng  phòng 8  
  Tổng diện tích m2 640  
4 Thư viện m2 140+TTHL Sử dụng chung với TTHL
5 Phòng thí nghiệm      
  Số phòng   phòng    
  Tổng diện tích m2    
6 Xưởng thực tập, thực hành       
  Số phòng   phòng    
  Tổng diện tích m2    
7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý      
  Số phòng phòng  78  
  Tổng diện tích m2 5000  
8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2    
9 Diện tích khác:      
  Diện tích hội trường m2 1000 Sử dụng chung với ĐHKH
  Diện tích nhà văn hóa        m2    
  Diện tích nhà thi đấu đa năng   m2 3000 Nhà TT-ĐHTN + Trường Thiếu sinh quân
  Diện tích bể bơi  m2    
  Diện tích sân vận động  m2 3000 Sử dụng chung với ĐH CNTT&TT + Trường Thiếu sinh quân

 

Các bài liên quan