Ba công khai

Ngày 04-11-2014

Biểu 1: Biểu tổng hợp - Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2014-2015

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN    Biểu 1
   KHOA NGOẠI NGỮ    
BIỂU TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Năm học 2014-2015
(Tính đến tháng 10/2014)

 

TT Thông tin Đơn vị Số lượng
1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 7
2 Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 7
3 Diện tích đất của trường  ha 17.02
4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:   7020
4.1 Diện tích phòng học các loại - 6880
4.2 Diện tích thư viện - 140
4.3 Diện tích phòng thí nghiệm -  
4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành -  
5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 5000
6 Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn: Người 106
6.1 Giáo sư - 0
6.2 Phó giáo sư - 0
6.3 TSKH, tiến sỹ - 6
6.4 Thạc sỹ - 73
6.5 Cử nhân - 27
7 Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy: Người 2934
7.1 Nghiên cứu sinh -  
7.2 Học viên cao học -  
7.3 Đại học - 2791
7.4 Cao đẳng - 143
7.5 Trung cấp chuyên nghiệp -  
8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 74.53
9 Mức học phí hệ chính quy năm 2013-2014: Tr. đồng/năm  
9.1 Tiến sỹ -  
9.2 Thạc sỹ -  
9.3 Đại học - 4.85
9.4 Cao đẳng - 3.88
10 Tổng thu năm 2012 Triệu đồng 19.004
10.1 Từ ngân sách - 7.9820
10.2 Từ học phí, lệ phí - 9.9663
10.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ -  
10.4 Từ nguồn khác - 1.0557
Ghi chú: Số giảng viên cơ hữu ở mục 8 đã được quy đổi

Các bài liên quan