Giới thiệu

Ngày 18-07-2013

VĂN BẢN, BIỂU MẪU DÀNH CHO CBGV

Một số nội quy, quy chế cán bộ giảng viên cần biết

Công văn về việc hướng dẫn cán bộ, viên chức, lao động đi tham dự Hội thảo, Hội nghị, Tập huấn và đi học Sau đại học.


Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính về công tác Tổ chức Cán bộ và các biểu mẫu liên quan

 

Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015 về việc chế độ làm việc của Nhà giáo tại Đại học Thái Nguyên

 

Công văn số 516/ĐHTN-CNTT ngày 4/4/2016 công nhận chuẩn kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin


Quyết định số 928/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên


Quyết định số 2538/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015 ban hành quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC, VC và người LĐ thuộc ĐHTN


Quy định số 3189/QĐ-ĐHTN,ngày 31/12/2015 về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong Đại học Thái Nguyên


Quyết định số 3188/QĐ-ĐHTN, ngày 31/12/2015 v/v ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đại học Thái Nguyên


Thông tư liên tịch 36-2014-TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập


Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức


Nghị định 29/2012/NĐ-CP của chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức


Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức


Quy định đạo đức Nhà giáo


Luật viên chức 2012


Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

 

 

Các bài liên quan