Giới thiệu

Ngày 15-07-2013

Giới thiệu về đào tạo bậc cao đẳng

Trường Ngoại ngữ có 2 chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng cụ thể như sau:

 

Chuyên ngành đào tạo   Cơ hội việc làm

                                                                       + Sư phạm Tiếng Anh

     + Song ngữ Trung-Anh

 Sinh viên ra trường có thể giảng dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học và trung học cơ sở, làm các công việc liên quan đến ngôn ngữ đích;

 Hoặc làm việc trong các cơ quan đoàn thể xã hội khác có liên quan đến giáo dục và có sử dụng ngôn ngữ đích.

Các bài liên quan